Bài tập Nguyên lí thống kê chương 3

Số trang: 3
Mã số: 113130
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-20 14:00:04
Bài 1: Trong danh sách trao học bổng của Trường Đại học Ngân HàngTP.HCM, số sinh viên được trao học bổng được tập hợp theo khóa học của họnhư sau: svn1, svn2,svn3,svn4.Bài 2: Trong một cuộc khảo sát dành cho độc giả của báo Sinh viên thựchiện vào tháng 12 năm 2004, trong 30 người được khảo sát cho biết trang mụcmà họ thích nhất. Hãy trình bày vào bảng phân tổ.BTTS = bản tin thời sự; NV8X = Nhân vật 8X; TD = Tiêu dùng; TL =Tâm lý; GT = Giải trí; TS = Teen Story Bài tập chương 3 Bài 1 : Trong danh sách trao học bổng của Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM, số sinh viên được trao học bổng được tập hợ p theo khóa học của họ như sau: svn1, svn2,svn3,svn4. Hãy sắp xếp và trình bày dữ liệu vào bảng phân tổ. Svn1 Svn1 Svn1 Svn1 Svn1 Svn3 Svn1 Svn1 Svn4 Svn1 Svn1 Svn2 Svn3 Svn4 Svn1 Svn2 Svn1 Svn1 Svn3 Svn3 Svn4 Svn3 Svn3 Svn2 Svn1 Svn1 Svn1 Svn1 Svn1 Svn2 Svn4 Svn4 Svn3 Svn3 Svn4 Svn2 Svn2 Svn2 Svn2 Svn2 Bài 2 : Trong một cuộc khảo sát dành cho độc giả của báo Sinh viên thực hiện vào tháng 12 năm 2004, trong 30 người được khả o sát cho biết trang mục mà họ thích nhất. Hãy trình bày vào bảng phân tổ. BTTS = bản tin thời sự; NV8X = Nhân vật 8X; TD = Ti êu dùng; TL = Tâm lý; GT = Giải trí; TS = Teen Story BTTS TS NV8X TL GT TL TS TD GT TL TD TL TL GT TD TD TD NV8X TL TD TS GT TD TD GT GT GT GT TS BTTS Bài 3 : Trung tâm Giới thiệu Việc làm Q1 đã khảo sát trìn h độ học vấn của 50 người đến trung tâm và thu thập được thông tin n hư sau (PT = phổ thông; TC = trung cấp, CĐ = cao đẳng; ĐH = đại học). Hãy t rình bày vào bảng phân tổ. PT ĐH TC TC PT TC ĐH CĐ CĐ TC PT CĐ PT ĐH TC PT CĐ ĐH PT CĐ PT ĐH PT PT CĐ PT CĐ CĐ TC PT CĐ PT TC PT ĐH TC ĐH TC TC ĐH TC TC CĐ CĐ CĐ ĐH TC PT PT ĐH Bài 4: Điều tra doanh số (triệu đồng) trong tháng 9/2004 của 25 doanh nghiệp kinh doanh cùng một mặt hàng A, ta thu được số liệu sau đây: 97 93 94 108 102 102 103 100 115 116 111 117 117 116 117 113 115 123 129 124 112 128 122 132 130 Phân nhóm có khoảng cách đều nhau với số tổ định ch ia là 4 tổ và trình bày kết quả vào bảng phân tổ. Bài 5 : Trong chương trình quốc gia nghiên cứu thể chất c ủa người Việt Nam năm 2003, số liệu về chiều cao (cm) của một mẫu gồm 50 thanh niên tại địa phương X ghi nhận như sau: 159 162 160 162 171 172 162 160 155 164 158 161 164 165 163 158 172 166 158 160 167 163 162 160 166 168 157 168 170 160 159 168 167 163 160 159 158 167 164 171 160 165 165 168 160 164 168 170 162 160 Phân thành 5 nhóm với khỏang cách đều nhau và trình bày kết quả vào bảng phân phối tần số, tần số tương đối, tần số tíc h lũy. Vẽ biểu đồ phân phối tần số, tần số tích lũy. Bài 6 : Lợi tức cổ phiếu của công ty Vinamilk qua các báo cáo tài chính hàng năm như sau: Năm 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Lợi tức cổ phiếu (1000đ) 350 390 400 450 465 490 Dùng biểu đồ đường gấp khúc để mô tả ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận