Bài tập tình huống Luật Doanh nghiệp

Lượt xem: 16667
Số trang: 4
Mã số: 113033
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-19 11:38:49
Bài tập tình huống:Bài 1: Công ty TNHH Ban Mai trụ sở tại thị xã H tỉnh X, đã được sở kế hoạch đầu tư tỉnh cấp Giấy chứng nhận ĐKKD năm 2007, gồm 4 thành viên, Ông Hoàng góp 20% vốn điều lệ, Ông Đức 25%, ông Sơn 45% và bà Hoa 10%. Điều lệ công ty hoàn toàn phù hợp Luật DN 2005. Theo thỏa thuận, ông Hoàng là chủ tịch hội đồng thành viên, ông Sơn là giám đốc và là người đại diện trước pháp luật cuua3 công ty. Bài t p tình hu ngậ ố Bài 1: Cty TNHH Ban Mai có tr s t i th xã H t nh X, đã đ c s k ho ch đ u t t nh c p Gi y ch ng ụ ở ạ ị ỉ ượ ở ế ạ ầ ư ỉ ấ ấ ứ nh n ĐKKD năm 2007, g m 4 thành viên, Ông Hoàng góp 20% v n đi u l , Ông Đ c 25%, ông S n 45% ậ ồ ố ề ệ ứ ơ và bà Hoa 10%. Đi u l cty hoàn toàn phù h p Lu t DN 2005. Theo tho thu n, ông Hoàng là ch t ch h i ề ệ ợ ậ ả ậ ủ ị ộ đ ng thành viên, ông S n là giám đ c và là ng i đ i di n tr c pháp lu t c a cty. Đ thông qua vi c ồ ơ ố ườ ạ ệ ướ ậ ủ ể ệ s a đ i đi u l công ty, ông Hoàng đã tri u t p h i đ ng thành viên vào ngày 23/06/2008 theo đúng trình ử ổ ề ệ ệ ậ ộ ồ t , th t c, Phiên h p ch có ông Hoàng, ông S n và bà Hoa tham d . Quy t đ nh s a đ i Đi u l cty ự ủ ụ ọ ỉ ơ ự ế ị ử ổ ề ệ đ c ông S n và bà Hoa bi u quy t thông qua. H I Quy t đ nh s a đ i Đi u l cty đã đ c thông qua ượ ơ ể ế Ỏ ế ị ử ổ ề ệ ượ h p l hay ch a? Vì sao? ợ ệ ư Tr l i: ả ờ Quy t đ nh s a đ i Đi u l cty đ c thông qua ch a h p l .ế ị ử ổ ề ệ ượ ư ợ ệ Theo Đi m a Kho n 2 Đi u 52 Lu t Doanh nghi p 2005 thì ể ả ề ậ ệ quy t đ nh c a H i đ ng thành viên đ cế ị ủ ộ ồ ượ thông qua t i cu c h p khi đ c s phi u đ i di n ít nh t 65% t ng s v n góp c a các thành viên ạ ộ ọ ượ ố ế ạ ệ ấ ổ ố ố ủ d h p ch p thu n ự ọ ấ ậ . Theo tình hu ng thì s phi u bi u quy t thông qua c a ông S n và bà Hoa ch cóố ố ế ể ế ủ ơ ỉ 55%. Vì v y quy t đ nh s a đ i đi u l cty đ c thông qua ch a h p l . ậ ế ị ử ổ ề ệ ượ ư ợ ệ Bài 2: Cty CP TM Ph c Vĩnh ( tr s chính t i TP Biên Hoà, Đ ng Nai) đ c c p GCN ĐKKD năm ướ ụ ở ạ ồ ượ ấ 2006. cty g m 5 c đông: Quang gi 20% Cph n, B o 25%, Chi n 30%, Dũng 15% và Ti n 10%. H i ồ ổ ữ ầ ả ế ế ộ đ ng qu n tr bao g m B o, Chi n và Quang. Đi u l cty hoàn toàn phù h p v i LDN 2005. Ngày ồ ả ị ồ ả ế ề ệ ợ ớ 25/12/06 B o v i t cách ch t ch h i đ ng qu n tr đã tri u t p phiên h p đ i h i đ ng c đông đ ả ớ ư ủ ị ộ ồ ả ị ệ ậ ọ ạ ộ ồ ổ ể quy t đ nh v vi c s a đ i đi u l cty. Phiên h p đ c tri u t p h p l nh g ch có Quang, B o Dũng và ế ị ề ệ ử ổ ề ệ ọ ượ ệ ậ ợ ệ ư ỉ ả Ti n tham d . Quang B o và Ti n đã bi u quy t nh t trí s a đ i đi u l . H I: 1) QĐ nh s a đ i đi u l ế ự ả ế ể ế ấ ử ổ ề ệ Ỏ ị ử ổ ề ệ này đã đ c thông qua h p l hay ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận