TÓM TẮT MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Số trang: 14
Mã số: 113023
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 14
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-19 07:01:47
Một số vấn đề cơ bản về tiền tệ như: khái niệm, các hình thái của tiền tệ, các chức năng, vai trò của tiền tệ, chế độ lưu thông tiền tệ, các yếu tố cấu thành chế độ lưu thông tiền tệ...Chương 1 . Những vấn đề cơ bản về tiền tệ và tài chính tiền tệChương 2 . Ngân sách nhà nướcChương 3 . Tài chính doanh nghiệp Chương 4 . Bảo hiểm Đ C NG H C PH N NH P MÔN TÀI CHÍNH TI N T 1.2 Ề ƯƠ Ọ Ầ Ậ Ề Ệ CH NG 1: NH NG V N Đ C B N V TI N T VÀ TÀI CHÍNH ƯƠ Ữ Ấ Ề Ơ Ả Ề Ề Ệ 1.Tài li u tham kh o ệ ả - Lý thuy t tài chính - ti n t ế ề ệ , Nhà xu t b n Đ i h c Qu c gia Hà n i,ấ ả ạ ọ ố ộ PSG.TS Đinh Văn S n (2002), ( ơ t trang 5 đ n trang 41; t trang127 - đ n trangừ ế ừ ế 145 ) - Lý thuy t Tài chính ế - H c vi n tài chính - PGS.TS. D ng Đăng Chinhọ ệ ươ ( t trang 5 đ n trang 50) ừ ế - Nh p môn Tài chính ti n t ậ ế ệ - Tr ng ĐH KTTP HCM, PGS.TS. S Đìnhườ ử Thành, TS Vũ Th Minh H ng. ị ằ (t trang 1 - đ n trang 23; t trang 24 - đ n trangừ ế ừ ế 44) 2. Yêu c u ầ Sau khi nghiên c u ch ng này, yêu c u ng i h c c n n m đ c hai v n ứ ươ ầ ườ ọ ầ ắ ượ ấ đ l n: ề ớ - Th nh t ứ ấ : M t s v n đ c b n v ti n t nh : khái ni m, các hình tháiộ ố ấ ề ơ ả ề ề ệ ư ệ c a ti n t , các ch c năng, vai trò c a ti n t , ch đ l u thông ti n t , các y u t ủ ề ệ ứ ủ ề ệ ế ộ ư ề ệ ế ố c u thành ch đ l u thông ti n t ... ấ ế ộ ư ề ệ - Th hai ứ : M t s v n đ c b n v tài chính nh : Khái ni m tài chính, ộ ố ấ ề ơ ả ề ư ệ n iộ dung các quan h tài chính trong n n kinh t , b n ch t c a tài chính, các ch c năng ệ ề ế ả ấ ủ ứ c a tài chính và h th ng tài chính trong n n kinh t qu c dân bao g m nh ng ủ ệ ố ề ế ố ồ ữ khâu nào, đ c tr ng c b n c a t ng khâu c a h th ng tài chính ặ ư ơ ả ủ ừ ủ ệ ố 3. Tóm t t n i dung c b n ắ ộ ơ ả * Nh ng v n đ c b n v ti n t : ữ ấ ề ơ ả ề ề ệ - Khái ni m v ti n t : ệ ề ề ệ + Theo quan đi m c a Mark: ể ủ + Theo quan đi m hi n đ i: ể ệ ạ - Các hình thái c b n c a ti n t : ơ ả ủ ề ệ + Hoá t : (Khái ni m, các hình thái hoá t : hoá t kim lo i và hóa t phi kim ệ ệ ệ ệ ạ ệ lo i) ạ 1 + Tín t : (Khái ni m, các hình thái tín t : ti n kim lo i, ti n gi y, ti n ghiệ ệ ệ ề ạ ề ấ ề s , ti n đi n t ) ổ ề ệ ử - Các ch c năng c a ti n t ứ ủ ề ệ + Ch c năng th c đo giá tr ứ ướ ị + Ch c năng ph ng ti n trao đ i và thanh toán ứ ươ ệ ổ + Ch c năng ph ng ti n c t tr giá tr ứ ươ ệ ấ ữ ị (M i ch c năng c a ti n t c n n m đ c n i dung c a ch c năng, đi u ỗ ứ ủ ề ệ ầ ắ ượ ộ ủ ứ ề ki n th c hi n và tác d ng c a ch c năng đ t đó nh n bi t xem ch c năng nào ệ ự ệ ụ ủ ứ ể ừ ậ ế ứ c a ti n t là ch c năng quan tr ng nh t) ủ ề ệ ứ ọ ấ - Vai trò c a ti n t ủ ề ệ + Ti n t là ph ng ti n th ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận