Nhúng
Toàn màn hình
/ 14
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-19 04:34:10
1 Câu h i ôn t p môn Tài chính ti n tỏ ậ ề ệ 1. Hi n t ng đôla hóa vi t nam (khái ni m, nguyên nhân, di n bi n, gi i pháp đ xu t) ệ ượ ở ệ ệ ễ ế ả ề ấ Khái ni m Đôla hóa: ệ Đô la hoá là trong m t n n kinh t khi ngo i t đ c s d ng m t cách r ng rãi thayộ ề ế ạ ệ ượ ử ụ ộ ộ th cho đ ng b n t trong toàn b ho c m t s ch c năng ti n t , n n kinh t đó b coi là đô la hoá toàn b ho c ế ồ ả ệ ộ ặ ộ ố ứ ề ệ ề ế ị ộ ặ m t ph n. ộ ầ Nguyên nhân d n đ n hi n t ng đôla hóa: ẫ ế ệ ượ - Khi n n kinh t có t l l m phát (đ ng n i t ko n đ nh): s c mua c a đ ng n i t gi m, ng i dân tìm ề ế ỷ ệ ạ ồ ộ ệ ổ ị ứ ủ ồ ộ ệ ả ườ đ n các công c d tr khác, trong đó có các đ ng ngo i t uy tín. ế ụ ự ữ ồ ạ ệ - Khi ngu n ngo i t vào VN tăng lên (Vi n tr ODA tăng, đ u t n c ngoài vào VN nh FDI, FPI…, t ồ ạ ệ ệ ợ ầ ư ướ ư ừ du l ch, ki u h i (ngo i t c a ki u bào n c ngoài), thu nh p b ng đôla c a các t ng l p dân c ngày càng m ị ề ố ạ ệ ủ ề ướ ậ ằ ủ ầ ớ ư ở r ng do ng i VN làm vi c các công ty n c ngoài…) ộ ườ ệ ở ướ - Xu th h i nh p qu c t , các n c đ u th c thi c ch th tr ng m , quan h giao l u kinh t , đ u t ế ộ ậ ố ế ướ ề ự ơ ế ị ườ ở ệ ư ế ầ ư h p tác tác đ ng tr c ti p vào kinh t ti n t m i n c. ợ ộ ự ế ế ề ệ ỗ ướ Tác đ ng ộ - Tác đ ng tích c c: ộ ự + là công c t b o v ch ng l m phát, tăng s an toàn đ i v i tài s n t nhân ụ ự ả ệ ố ạ ự ố ớ ả ư + Tăng c ng kh năng cho vay c a ngân hàng và h i nh p qu c t ườ ả ủ ộ ậ ố ế + H th p chi phí giao d ch ạ ấ ị + Thúc đ y th ng m i và đ u t . ẩ ươ ạ ầ ư + Thu h p chênh l ch t giá gi a 2 th tr g chính th c và phi chính th c. ẹ ệ ỷ ữ ị ườ ứ ứ - Tác đ ng tiêu c c: ộ ự + nh h ng đ n vi c ho ch đ nh các chính sách kinh t vĩ mô, đ c bi t là chính sách ti n t Ả ưở ế ệ ạ ị ế ặ ệ ề ệ + Làm gi m hi u qu thi hành các chính sách ti n t . Làm suy gi m nghiêm tr ng ch quy n qu c gia v ả ệ ả ề ệ ả ọ ủ ề ố ề ti n t , gây khó khăn cho NHTW trong vi c đi u hành và th c thi chíh sách ti n t c a mình; làm cho đ ng n i t ề ệ ệ ề ự ề ệ ủ ồ ộ ệ nh y c m h n đ i v i các thay đ i bên ngoài ạ ả ơ ố ớ ổ  chính sách ti n t tr nên kém hi u qu ; tác đ ng đ n vi c ho chề ệ ở ệ ả ộ ế ệ ạ đ nh, th c thi chính sách t giá. Gây ra b t n đ nh trong h th ng ngân hàng. ị ự ỷ ấ ổ ị ệ ố + Chính sách ti n t ph thu c n ng n vào n n KT M ề ệ ụ ộ ặ ề ề ỹ + làm m t đi ch c năng c a NHTW là ng i cho vay cu i cùng c a các NHTM ấ ứ ủ ườ ố ủ 2. Th c tr ng c a h th ng thanh toán đi n t t i VN ự ạ ủ ệ ố ệ ử ạ - N n kinh t ti n m t là gì ề ế ề ặ : Khi t l gi a thanh toán b ng ti n m t v i t ng các ph ng ti n thanh toánỉ ệ ữ ằ ề ặ ớ ổ ươ ệ khác 17% thì đ c g i là n n KT ti n m t ượ ọ ề ề ặ - Nguyên nhân c a n n kinh t ti n m t ủ ề ế ề ặ : - ...
— Xem thêm —
Bình luận