Bài tập tài chính doanh nghiệp (Phần II)

Số trang: 14
Mã số: 113013
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 14
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-18 16:18:23
Tài liệu ôn tập môn tài chính doanh nghiệp tham khảo gồm các dạng bài tập Phần II: Tài sản lưu động, vốn lưu động trong doanh nghiệp.- Khái  niệm , đặc điểm của tài sản lưu động trong doanh nghiệp- Phân loại kết cấu vốn lưu động trong DN- PP xác định nhu cầu vốn lưu động BAI TÂP TAI CHINH DOANH NGHIÊP̀ ̣ ̀ ́ ̣ Ph n II ầ Tài s n l u đ ng, v n l u đ ng trong doanh nghi p ả ư ộ ố ư ộ ệ 2.1 - Tóm t t n i dung c b n: ắ ộ ơ ả - Khái ni m, đ c đi m c a TSLĐ trong doanh nghi p. ệ ặ ể ủ ệ - Phân lo i, k t c u VLĐ trong doanh nghi p ạ ế ấ ệ - Ph ng pháp xác đ nh nhu c u VLĐ trong các khâu: D tr - S n ươ ị ầ ự ữ ả xu t - L u thông. ấ ư - Xác đ nh VLĐ th a, thi u và h ng gi i quy t v n th a thi u đó. ị ừ ế ướ ả ế ố ừ ế - Các ch tiêu đánh giá hi u su t s d ng VLĐ trong doanh nghi p. ỉ ệ ấ ử ụ ệ 2.2 - Bài t p ậ Bài t p s 15 ậ ố Căn c vào nh ng tài li u sau đây t i DN Công nghi p X ứ ữ ệ ạ ệ Hãy tính: 1. Nhu c u v n nguyên v t li u chính cho doanh nghi p X năm k ho ch. ầ ố ậ ệ ệ ế ạ 2. S v n l u đ ng ti t ki m đ c do tăng t c đ luân chuy n v n năm ố ố ư ộ ế ệ ượ ố ộ ể ố k ho ch. ế ạ Tài li u: ệ 1. Kỳ luân chuy n bình quân v v n nguyên v t li u chính năm báo cáo: 60 ể ề ố ậ ệ ngày. 2. Theo k ho ch s n xu t năm k ho ch doanh nghi p s n xu t 3 m t hàng ế ạ ả ấ ế ạ ệ ả ấ ặ A, B và C. S n l ng s n xu t c năm nh sau: ả ượ ả ấ ả ư + S n ph m A là: 4.200 cái. ả ẩ + S n ph m B là: 6.000 cái. ả ẩ + S n ph m C là: 3.600 cái. ả ẩ 3. Đ nh m c tiêu hao v nguyên v t li u chính Z cho m i đ n v s n ph m ị ứ ề ậ ệ ỗ ơ ị ả ẩ + S n ph m A là: 18 kg. ả ẩ + S n ph m B là: 24 kg. ả ẩ + S n ph m C là: 25 kg ả ẩ 4. Nguyên v t li u chính Z do 3 đ n v cung c p: ậ ệ ơ ị ấ + Đ n v M c năm bán 70 t n, c 30 ngày cung ng m t l n. ơ ị ả ấ ứ ứ ộ ầ + Đ n v N c năm bán 50 t n, c 54 ngày cung ng m t l n. ơ ị ả ấ ứ ứ ộ ầ + Đ n v H c năm bán 30 t n, c 40 ngày cung ng m t l n. ơ ị ả ấ ứ ứ ộ ầ 5. Ngày hàng đi trên đ ng, ngày chu n b s d ng, ngày ki m nh n nh p ườ ẩ ị ử ụ ể ậ ậ kho và ngày b o hi m tính chung là 20 ngày. ả ể 6. Ngoài ra trong năm k ho ch còn d ki n dùng nguyên v t li u chính Z ế ạ ự ế ậ ệ cho nhu c u khác là: 2.160 kg. ầ 7. Giá bình quân 1 kg nguyên v t li u chính Z d tính là: 2.000 đ ng. ậ ệ ự ồ 8. H s xen k v n nguyên v t li u chính d tính là : 0.8. ệ ố ẽ ố ậ ệ ự Bài t p s 16 ậ ố Căn c vào nh ng tài li u sau đây t i DN công nghi p Ch Bi n Y ứ ữ ệ ạ ệ ế ế Hãy tính: 1. Nhu c u v n nguyên v t li u chính năm k ho ch. ầ ố ậ ệ ế ạ 1Bμi tËp tμi chÝnh doanh nghiÖp 2. S v n nguyên v t li u chính ti t ki m đ c do tăng t c đ luân chuy n ố ố ậ ệ ế ệ ượ ố ộ ể v n năm k ho ch. ố ế ạ I. Tài li u năm báo cáo ệ 1. T ng chi phí v nguyên v t li u chính dùng đ s n xu t s n ph m th c t 3 ổ ề ậ ệ ể ả ấ ả ẩ ự ế quý đ u năm là: 250 tri u đ ng. ầ ệ ồ 2. D ki n t ng chi nguyên v t li u chính dùng trong quý IV là: 110 tri u ự ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận