Tiêu chuẩn công chức văn thư, lưu trữ

Lượt xem: 3065
Số trang: 10
Mã số: 112863
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 10
Sao chép
Skip navigation
Log in | Sign up
Home
Community
Forums
Opera
TRANG NGHIỆP VỤN T LƯU TRỮ
Nguyễn Thiên Ân Mobile: 0904-302-202; ĐTCQ:04-8327007; NR:04-5655709
Blog
Photos
Friends
About
TIÊU CHUẨN CÔNG CHỨC VĂN THƯ, LƯU TRỮ
FRIDAY, 1. JUNE 2007, 01:49:39
TIÊU CHUẨN CÔNG CHỨC VTLT
1. QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC QUẢN VĂN THƯ,
LƯU TR
BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
Số: 650/TCCP-CCVC
Nội, ngày 20 tng 08 năm 1993
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG, TRƯNG BAN
TỔ CHỨC - CÁN BCHÍNH PH
Về vic ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch
công chức quản lý văn thư-lưu trữ
BỘ TRƯỞNG, TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC - CÁN BCNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30-9-1992;
Căn cứ Nghị dịnh số 135/HĐBT ngày 7-5-1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc qui định chức ng nhiệm
vụ của Ban Tổ chức - Cán bộ chính phủ;
Căn cứ Điều 14 Nghị định của Chính phủ số 25/CP ngày 23/5/1993 vban hành tiêu chuẩn và qun các
ngạch công chức - viên chức;
Theo đnghị ca Cục Lưu tr Nhà nước tại Công văn s151/TCCB ngày 15-6-1993;
QUYẾT DỊNH:
Điều 1: Nay ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức qun lý văn thư - lưu trữ (có văn bn
tiêu chuẩn kèm theo) bao gồm:
1 - Chuyên viên cao cấp văn thư
2 - Chuyên viên chính văn thư
3 - Chuyên viên văn t
4 - Cán sự văn thư
5 - Chuyên viên cao cấp lưu trữ
6 - Chuyên viên chính lưu trữ
7 - Chuyên viên lưu trữ
8 - Cán bộ lưu trữ
Điều 2: Tiêu chun nghiệp vcủa các ngạch trên là căn cứ để các Bộ, ngành, địa
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
phương thực hiện vic sử dụng, tuyển dụng, b nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, nâng bậc lương và chuyển
ngạch cho công chức quản lý văn thư - lưu trữ theo quy định của Nhà nước.
Điều 3: Những quyết định trước vchức danh tiêu chuẩn viên chức trái với quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 4: Bộ trưởng, thủ trưởng quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tnh, thành phố trực
thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PH
(đã ký)
Phan Ngọc Tường
TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ
của các ngạch công chức quản lý văn thư - lưu tr
(Ban hành kèm theo Quyết định số 650/TCCP-VC
ngày 20 tháng 8 m 1993 của Ban Tổ chức - Cán bộ chính phủ)
I - CÁN SỰ VĂN THƯ
1. Chức trách:
Là công chức chuyên môn nghiệp vụ Văn thư thực hiện các quy trình nghiệp vtrong công c văn thư và
giúp Trưởng phòng Hành chính hoc Chánh Văn phòng triển khai, hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc việc thi
hành các chế đ về quản lý nghiệp vụ văn thư thuộc phạm vi thẩm quyền.
Nhiệm vụ cụ thể:
- Tham gia soạn thảo văn bn chỉ đạo nghiệp vụ văn thư (quy định, quy chế, các văn bản khác) nhằm cụ thể
hoá công tác văn thư của quan theo đúng các quy định của Nhà nưc.
- Tham gia tổ chức hợp hoá qui trình luân chuyển văn bản và theo dõi thời hạn gii quyết n bn.
- Tham gia xây dựng danh mục hồ sơ; hướng dẫn lập h sơ hiện hành và chuẩn b hồ sơ, tài liệu nộp vào
lưu trữ cơ quan theo qui định của Nhà nước.
- Theo dõi quá trình thực hiện các công vic được pn công có phân tích, đánh giá hiệu quả và báo cáo
kịp thời, phát hiện đề xuất với lãnh đạo để thực hiện đúng chế độ chính sách và các quyết định của qun lý.
- Trực tiếp thực hiện công vic khác của công tác văn thư theo sự phân công của lãnh đạo.
- Chịu sự chỉ đạo v nghiệp vcủa c ng chức nghiệp vụ văn thư cấp trên.
2. Hiểu biết:
- Nắm được c quy định của Nhà nước, của ngành, cơ quan v công tác văn thư.
- Nắm được c nguyên tắc, chế độ và các hướng dẫn về nghiệp vcông tác văn thư.
- Nắm được nội dung và nghiệp vcông tác văn thư thuộc phạm vi được phân công quản lý.
- Nắm được t chức b máy, chức năng, nhiệm vụ, vị trí và mối quan hệ của quan trong hệ thống tổ
chức bộ máy Nhà nưc.
- Nắm được thủ tục quản lý hành chính Nhà nước.
- Hiểu rõ những đặc điểm của các đối tượng quản lý.
- Biết triển khai các văn bn hướng dẫn nghiệp vvăn thư theo shướng dẫn của chuyên viên văn thư.
- Biết sử dụng máy vi tính và các phương tin, thiết bị chuyên dùng trong công tác văn thư và n phòng.
3. Yêu cầu trình độ:
- Tốt nghiệp trung học văn thư - lưu trữ và đã qua thời gian tập sự (nếu là trung cấp khác thì phải qua bồi
dưỡng nghiệp vđạt tnh độ tương đương với trung cấp văn thư - lưu trữ).
- Qua đào tạo lớp tin học ngắn hạn theo chương trình của Bộ Giáo dục và đào tạo và của Cục Lưu trữ Nhà
nước.
- Qua lớp bồi dưỡng vnghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nưc ngắn hạn.
II- CHUYÊN VIÊN VĂN THƯ:
1. Chức trách:
Là công chức chuyên môn nghiệp vụ văn thư giúp lãnh đạo phòng Nghiệp vụ văn thư, phòng hành chính
hoặc Văn phòng UBND huyện, tỉnh, các B, ngành ở TW, tchức công tác quản lý nghiệp vcông tác văn
thư hoặc trực tiếp thực hiện c ng việc thuộc lĩnh vực văn thư theo sự phân công.
Nhiệm vụ cụ thể:
- Xây dựng kế hoạch, phương án triển khai công tác văn thư trên cơ sở của những qui đnh của Nhà nước
phù hợp với thực tế của đơn vị.
- Tham gia xây dựng các văn bản pháp quy về công tác văn thư để trình Nhà nước ban hành.
- Xây dựng các văn bản hướng dẫn nghiệp vcủa ngành hoặc các quy định về nghiệp vụ công tác văn thư
của cơ quan.
- Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các văn bản pháp quy của Nhà nước, c quy định hướng dẫn nghiệp
vụ của ngành về công tác văn thư ở cơ quan và c đơn vị thuộc thẩm quyền.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Kiểm tra, hướng dẫn các quy định về thể thức văn bản của cơ quan hoặc của đối tượng quản lý trước khi
ban hành theo qui định của Nhà nước.
- Chủ động tchức được sự phối hợp với công chức - viên chức, đơn vị liên quan và hướng dẫn giúp đỡ
cán sự văn thư trong việc triển khai công tác văn thư thuộc phạm vi được phân công.
- Tổng kết, đánh giá hiệu ququn lý công tác văn thư và đề xuất các biện pháp cải tiến báo cáo vi cấp
trên. Chịu sự chỉ đo nghiệp vụ của chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp văn thư.
2. Hiểu biết:
- Nắm được đường lối, chính sách của Đảng và các văn bản pháp quy của Nhà nước, nắm chắc phương
hướng, ch trương phát triển nghiệp vcủa ngành, của cơ quan v công tác văn thư.
- Nắm được kiến thức v chuyên môn nghiệp vụ công tác văn thư.
- Hiểu được đặc điểm của các đối tượng qun thuộc phạm vi mình phụ trách.
- Biết xây dựng các phương án, kế hoạch phát triển công tác văn thư; có ng lực soạn thảo văn bản.
- Nắm được những vấn đề cơ bản về khoa học quản lý, tổ chức lao động khoa học trong quản lý.
- Có phương pháp nghiên cứu, tổng kết đề xuất cải tiến nghiệp v quản lý công c văn thư. Nắm được
xu thế phát trin nghiệp vụ công tác văn thư trong nước và thế giới.
- Biết tổ chức chỉ đo, hướng dẫn kiểm tra nghiệp vụ và có khả năng tchức để triển khai công vichiệu
quả.
- Sử dụng được máy vi tính và các phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong công tác văn thư và văn phòng.
3. Yêu cầu trình độ:
- Tốt nghiệp đại học lưu trữ lch sử, đã qua thời gian tập sự.
- Qua lớp bồi dưỡng v nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nưc theo nội dung chương trình của Học viện
Hành chính Quốc gia.
- Qua lớp đào tạo về ứng dụng tin học vào công tác văn thư theo chương trình của B Giáo dục và đào tạo
của Cục Lưu trữ Nhà nước.
- Biết một ngoại ngữ ở trình độ A (đọc hiểu được sách chuyên môn).
III - CHUYÊN VIÊN CHÍNH N THƯ:
1. Chức trách:
Là công chức chuyên môn nghiệp vụ văn thư giúp lãnh đạo phòng Nghiệp vụ Văn thư của Cc u trữ N
nước hoặc Văn phòng UBND cấp tỉnh, Bộ, quan khác thuộc Chính phủ; chủ trì tổ chức và thực hiện
quản lý lĩnh vực nghiệp vụ văn thư thuộc phm vi thẩm quyền.
Nhiệm v cụ thể:
- Chủ trì đề xuất và tổ chức được việc xây dựng các phương án, kế hoch phát triển và quản lý công tác
n thư trong lĩnh vực chuyên môn hoặc trong phạm vi toàn quốc.
- Chủ trì tổ chức hoặc tham gia xây dựng các văn bản pháp luật, quy trình công nghệ, quy trình nghiệp vụ,
các quy chế thể lệ...vềnh vực văn thư nhằm tổ chức quản , chỉ đạo thống nhất công tác văn thư.
- Chủ trì đề xuất được shợp tác trong phạm vi quốc gia, quốc tế để nâng cao hiệu quả công tác văn thư.
- Tổ chức được việc tổng kết, đánh giá, đúc rút kinh nghiệm về lĩnh vực văn thư trên cơ sở đó đề xuất cải
tiến các chế độ qun , tổng hợp báo cáo lên cấp có thẩm quyền để bổ sung, hoàn thiện ng tác quản lý
n thư.
- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu khoa học những đề tài cấp tỉnh, cp ngành liên quan đến yêu cầu quản
công tác văn thư.
- Chủ trì hoặc tham gia xây dựng nội dung, chương trình và biên soạn các tài liệu bồi dưỡng, hướng dn
nghiệp v; đồng thời tổ chức bồi dưỡng, phổ biến kinh nghiệm cho ngạch công chức văn thư cấp dưới.
2.Hiểu biết:
- Nắm được đường lối, chính sách của Đảng và các văn bản pháp luật của Nhà nước có liên quan đến
công tác văn thư.
- Nắm vững phương hướng phát triển công tác văn thư của ngành.
- Nắm chắc các kiến thức vcông tác văn thư và văn bn học.
- Nắm chắc đặc đim của đối tượng qun lý, hệ thống nguyên tắc quản lý nghiệp vụ văn thư và biết những
nguyên tắc quản các chuyên ngành khác có liên quan.
- Thành thạo việc xây dựng đề án, phương án quản lý nghiệp v văn thư và th tục hành chính Nhà nước;
có khả năng soạn thảo văn bản.
- Nắm được khoa học quản lý và tổ chức lao động trong quản lý.
- Am hiểu u v tổ chức quan Đảng, Nhà nước và tổ chức đoàn thể nhân dân, xã hội.
- Am hiểu tìnhnh và xu thế phát triển công tác văn thư trong nước và thế giới.
- Có năng lc nghiên cứu đề xuất cải tiến công tác văn thư.
- Có trình độ tng hợp nhanh, thông thạo việc tổ chức chỉ đo, triển khai nghiệp vụ, tổ chức kiểm tra, có
năng lực hợp tác giữa các cơ quan và cá nhân trong ng tác quản lý.
3. Yêu cầu trình độ:
- Tốt nghiệp đại học lưu trữ lch sử trở lên, có thâm niên ngạch chuyên viên văn thư ti thiểu là 9 năm.
Tải xuống 5,000₫ (10 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-17 12:25:28
Điều 1: Nay ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức quản
lý văn thư - lưu trữ (có văn bản tiêu chuẩn kèm theo) bao gồm:1 - Chuyên viên cao cấp văn thư2 - Chuyên viên chính văn thư 3 - Chuyên viên văn thư 4 - Cán sự văn thư 5 - Chuyên viên cao cấp lưu trữ 6 - Chuyên viên chính lưu trữ 7 - Chuyên viên lưu trữ8 - Cán bộ lưu trữ Điều 1: Nay ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức quản lý văn thư - lưu trữ (có văn bản tiêu chuẩn kèm theo) bao gồm:1 - Chuyên viên cao cấp văn thư2 - Chuyên viên chính văn thư 3 - Chuyên viên văn thư 4 - Cán sự văn thư 5 - Chuyên viên cao cấp lưu trữ 6 - Chuyên viên chính lưu trữ 7 - Chuyên viên lưu trữ8 - Cán bộ lưu trữ       r sOrHI  Hhi  i5655P srs IHH H !"#$%&'())*!)"+,-+.- /0%%1&2&345/ /"#6% 7/89&:&;&/0%%1&&3&3?2&346%@& A5B&/C! C%/D :&/E4&:FG&PH I+JK)L/PM5 N&O! N() P )QR"--. 6% 7/89&H:F/CS&3!/CS&3:& /E4M&:FG&PH 5TUVN WVX UYVPV ZV V[ V\V]^_`R aM_a rb :F/CS&3!/CS&3:&/E4M&:FG&PH RV\ c dV\Vef N.)M-M"--(g RV\& hhsI".KL8:/ N*MKM"--)VfOij :O rak TUV]ihV\VR U YVf:/dV\VMPOVefg RV\8T",& hih VfefsI(KLP N(.LKL"--.TN WVXN]^_`VPV ZVV[ V\VMWV\Vg / iT hVfYV a rb&NalV Z[ RsI"K"L/: N"KMJM"--.g 6% 7/9&+ 8T"+&N WVX UYVfVPV ZVV[ V\V]^_`R aM_a rbmVnR^ WVXo p j+ "MWWV VqR a (MWWVeR a .MWWR a ,MPsrR a KMWWV Vq_a rb JMWWVe_a rb *MWW_a rb QMPO_a rb 8T(+/WVX UYVfVPV ZV rW_NVRV\isVPV:O! N!ih at rVUUVsuY ! sY !dU!iN Z !jav !w cV_at NVs ZVV V[ V\V]^_`R aM_a rb ]ihVf&NalV# 8T.+&b ]x ih ralVTV\V WVXW V\V rPl]x ih NiTyz# 8T,+:O rak ! f rak Vt] OVefNf hV%{ww |! NI rrV OV/r at Vh rPVU N]x ih N# :F/CS&3M/CS&3:& :&/E4M&:FG&PH miy`p P& }V/a~  /0%%1&&3&:FG&PH 5TUVN WVX UYVPV ZVV[ V\V N_a rb :F/CS&3M/CS&3:& /E4M&:FG&PH RV\ c /dV\Vef N.)M-M"--(g RV\N & hihsI".KL8:/N*MKM"--)VfOij :O rak TUV]ih V\VR UYVf:/dV\VMPOefg RV\8T",& hih VfefsI(KLP N(.MKM"--.TN WVXN]^_`VPV ZVV[ V\V!WV\Vg / iT hVfYV a rb&NalV Z[ RsIJ*L/: N(M,M"--.g 6% 7/89& 8T"+M&N WVX UYVfVPV ZVV[ V\V N_a rbmVnR^ W VXo p j+ "# a rbWV Vq# (# a rbWVe# .# a rbW# ,# a rbW r Vq# K# c W_a rb# 8T(+/WVX UYVfVPV ZV rW_NVRV\isVPV:O! N!ihat rVUUVsu Y ! sY !dU!iN Z !jav !w cV_at NVs ZVV V[ V\V N _a rb ]ihVf&NalV# 8T.+&b ]x ih ralVTV\V WVXW V\V rPl]x ih NiTyz# 8T,+:O rak !/f rak Vt] OVefNf hV%{ww |! NI rrV OV/r at Vh rPVU N6x ihN# :F/CS&3!/CS&3:& /E4M&:FG&PH 8y`+P& }V/a~  /0%%1&&3&3?2&3 4% 0&&3;&5B&/C C%/D "# c W_a rb# (# a rbW r Vq# .# a rbW# ,# a rbWVe# K# a rbWV Vq# M/%/50& C%/D "#\V rPV+ NV[ V\VVW[ UY c _a rb rVUVPVV[ UV c r  VPV _a rb# &UYVY s+ M6^_`cNNsuVbit ^VPV x h c r VPV _a rb# M/rVUVPV] r UY_a rb srwV[ Vf rak _a rb# M/d!YVVx N_Uk\ViO\V Z r # M N_UYVYiOV ^NYVY N_U^ s_a rb# M/rVUVPV] r c ^ ]^ N_U_a rb# M&cb_UN P e # Mal iOV ^suY VPV x h i}V# M/ cNU I x h^ U N _a rb# (#sx + M&iaVO VPVR^Vf8^ !&NalVTV[ PV_a rb# M&iaV]Vx^ U N _a rb# M&iaV_`_cVt^TV[ PV_a rbk riO r }V# M&iaVO] i}V# M&iaVO VPVal ]^_`NsuY VPV x h _a rb# M&iaVVq Z ! W V Z iO VPV x h Z iO r  _a rb# .# WV riO+ M/I U r Vq c VPVVW NVx Z ! x hPnV!iy]iN Z P Z c _a rb! V I U/r }V5R aM_a rb!iy]iN Z c suY VPV x h _a rb# M/I U_l }V.ixJ P # M C%/D50&/%&3P+ "#\V rPV+ NV[ V\VVW[ UY rVUVPVV[ PV_a rbkVPV _a rb# &UYVY s+ M/ c N_UVn P rhiaN _a rb sral Vf_a rbW# M/xNw_ Z!_cjst!U I P!sx N_U rWVtskb R^al  UYiyVn# M5x YV_YV! NVPV_ ZV[ VY r PVVfjst_a rb# M/rVU I W N_U_a rb ] r UYN]Z c # Mx N_U ]ihiIl _a rb# M/d!YVVx!suVb N_U_a rbk\Vit ^# M VY N_U_a rb# M/rVUVPVV[ UV srV|iZ Vf_a rbW# (#sx + M&iaVVPVVf rat !VesPVVf8^ NefTV[ PV_a rb# M&iaV_`_cVt^TV[ PV_a rb# M/rVUiaVVPV] r UY ]ih Vf _a rb V sral Vf_a rb W# M&iaV W V^ U _a rb!]Z c i^^ NV N_U_a rb! PnV x hN a~_ iO # M:x suY P e # .# WV riO+ M/I U/r }V5R aM a rb# M/I U_l\ Y P eN _a rbO P rk_W# M C%/D50&+ "#\V rPV+ NV[ V\VVW[ UY! rVUVPV] r UY_a rbkVPV _a rb VqUN at iat rk_W! VPVR^]ih iIl _ Z _a rb# &UYVY s+ M/ dV\V rVUUVsa ! cds N_UVn P rhN _a rbg xN w_ Z!V|_`!PVih P rhN^ ]^ N_U r  _a rb ]ih# M/ WV\!wr U I V[ VY rV\Nal at P rV\ N_U_a rbg dV\VN]^_` i}V N_U_a rb!al iOV ^ rVU]Vx!O] i}V NsuY VPV x h i}V# M6^_` UY r ZiaV m ! PsP !s r!P VP UV rVU!P U NiT hV^ x!suidb Vq _` r ]P r rVUVPV] r UYN] Z c p# M/ iN Z !jav V VPV ZVV[ V\VVqal# M/rVUVPVV[ UV srV|iZ UYVf_a rbWVeN_a rbWV Vq# (#sx + M&iaVVf rat !VesPVVf8^ N&NalVTV[ PV_a rb# M&iaV_`_cN rV V[ PV_a rb5U &!VPV] r UY!]Z c !VPV VxiO!]ih TV[ PV_a rb# MP^Vnx \VVt^T_hVsu5U &N_hVsu x l# M&iaVx \VVPV[ }VVn_W]ixWVw_ Z! dV\V }V N_U_a rbVfVW Nin# M:x dV\V rVUVPV] r UYVnx ]^# M&iaVVPV W V! f YVNVe&NalV# M:x suY P e # .# WV riO+ M/I UiZ}V_a rb_hVsu V I UiZ}VPVVn_W] rrV xixV[ PV_a rb! iyc ZV_a rb (RN]iN Z iZ}V ZV\V_a rb# M/I U_l }V .ixJ P # M:x O Z b [ Y k riO:mi}VsiaV N_UVW[p# 5M C%/D50&G&+ "#\V rPV+ NV[ V\VVW[ UYVf r dV\V rVUVPVV[ PV UY_a rb \V ZkVPV _a rb | rk_W# &UYVY s+ Mf r dV\V rVUUVsa ! c!ds N_U P rhN _a rbgw_ Z!V|_`! PVih P rh!^ ]^ N_Uk r  _a rb ]ih# Mf r dV\Vwr U I V[ VY rV\g Ws ZVPV N_Ual at P rV\ N_U_a rb# M/dV\V rVUiaVUVV[ I l U N_U_a rb UYiaV # Mf r V PVih! Pih N_U_a rb# Mf r V VPViT N }VVq NTV[ PV_a rbN\ Y VPVx ]^ W V\N VW[ UYiaVwV[ # Mwr x ZV_c[ ^ sVfVPV _a rb |!_a rbVW N Vk/r w _a rb6IV # M/ Ws ZNwr VPV] r UY!]Z c _a rb M/ Ws Z P riN Z !jav V VPV ZVV[ V\VVqal# M/rVUV[ UV srV|iZ UYVf_a rbWV Vq# (#sx + M&b Vf rat !VesPV!]ih!VxiOTV[ PV_a rbVf8^ N&NalV# M&b _`_cN rV V[ PV_a rb5U &# M&iaVx \VVt^VfVPV[ }VNVW NVn_W]ixUVw_ Z! d V\V }V N_U_a rb# M:x dV\V rVUVPV] r UY# M&iaV P rsVfV[ PV_a rb x l!x cY b U W x r alVN x lN V[ PV_a rb# M:x suY P e # M&VVVPV W V! f YVNVe&NalV# .# WV riO+ M/I UiZ}V_a rb_hVsu rk_W# Mn wW_a rbW-R rk_W# M/I U_l }VJ P # M:x O Z b [ Y k riOm !s!niaVp# MniTPsP Z iaVOij }V N c# 5# C%/D50&OP "#\V rPV+ NV[ V\VVW[ UYV q VfVPV/r w a rb6IV  3PiIV/r w a rb6IV dV\VV|iZ UY_a rb\V Z# &UYVY s+ Mf r dV\ViaVUVsa ! c!ds N_U Vn P rhN _a rb6IV !V|_`! PVih P rh!^ ]^ N_Uk r  _a rb ]ih# Mf r dV\ViaVUVwr U I V[ VY rV\!Ws ZVPV N_Ual at P rV\ N_U_a rb# Mf r dV\ViaVUVV[ I l U N_U_a rb UYiaV # Mf r dV\VPVih! Pih N_U# Mf rVPViT N }VVq N!Vq&NalVTV[ PV_a rbN\ Y VPVx ]^ W V\N VW[ UYiaVwV[ # Mf r dV\Vwr x ZV_c[ ^ sk/r w a rb6IV # Mf r V Ws Z!wr VPV] r !]ZVW[ UY# Mf r V wr YV W!O !Vat r ! P r iN Z !jav V ZV _a rbVqal# (#sx + M&b Vf rat !VesPV!]ih!VxiOTV[ PV_a rbVf8^ N&NalV# M&b _`_cN rV V[ PV_a rb5U &# M&b x \VVt^T_hVsu5U &N x l M&b x \VVt^VfO sI[ }VNVW NVn N_U_a rbisw_ Z! d V\V }V N_U# M:x dV\V rVUVPV] r UYVnx ]^V # M&b  P rsVfV[ PV_a rb x l!x cY VnU]^b U W xVf r alVN x lT_a rbN rV X]T# M:x suY P e # M&b VPV W V! f YVNVe&NalV# .# WV riO+ M/I UiZ}V_a rb_hVsu rk_W# Mn wW_a rbWVe JR rk_W# M/I U_l }VJ P ix"R# M:x O Z b [ Y k riOm !sniaV [ a~ p# MniTP d sP Z VV[ r WV\iaVOij }V N cia N PY VnU]^# :F/CS&3!/CS&3:& /E4M&:FG&PH 8y`+P& }V/a~ 
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận