Tiêu chuẩn công chức văn thư, lưu trữ

Số trang: 10
Mã số: 112863
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 10
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-17 12:25:28
Điều 1: Nay ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức quản lý văn thư - lưu trữ (có văn bản tiêu chuẩn kèm theo) bao gồm:1 - Chuyên viên cao cấp văn thư2 - Chuyên viên chính văn thư 3 - Chuyên viên văn thư 4 - Cán sự văn thư 5 - Chuyên viên cao cấp lưu trữ 6 - Chuyên viên chính lưu trữ 7 - Chuyên viên lưu trữ8 - Cán bộ lưu trữ       r sOrHI  Hhi  i5655P srs IHH H !"#$%&'())*!)"+,-+.- /0%%1&2&345/ /"#6% 7/89&:&;&/0%%1&&3&3?2&346%@& A5B&/C! C%/D :&/E4&:FG&PH I+JK)L/PM5 N&O! N() P )QR"--. 6% 7/89&H:F/CS&3!/CS&3:& /E4M&:FG&PH 5TUVN WVX UYVPV ZV V[ V\V]^_`R aM_a rb :F/CS&3!/CS&3:&/E4M&:FG&PH RV\ c dV\Vef N.)M-M"--(g RV\& hhsI".KL8:/ N*MKM"--)VfOij :O rak TUV]ihV\VR U YVf:/dV\VMPOVefg RV\8T",& hih VfefsI(KLP N(.LKL"--.TN WVXN]^_`VPV ZVV[ V\VMWV\Vg / iT hVfYV a rb&NalV Z[ RsI"K"L/: N"KMJM"--.g 6% 7/9&+ 8T"+&N WVX UYVfVPV ZVV[ V\V]^_`R aM_a rbmVnR^ WVXo p j+ "MWWV VqR a (MWWVeR a .MWWR a ,MPsrR a KMWWV Vq_a rb JMWWVe_a rb *MWW_a rb QMPO_a rb 8T(+/WVX UYVfVPV ZV rW_NVRV\isVPV:O! N!ih at rVUUVsuY ! sY !dU!iN Z !jav !w cV_at NVs ZVV V[ V\V]^_`R aM_a rb ]ihVf&NalV# 8T.+&b ]x ih ralVTV\V WVXW V\V rPl]x ih NiTyz# 8T,+:O rak ! f rak Vt] OVefNf hV%{ww |! NI rrV OV/r at Vh rPVU N]x ih N# :F/CS&3M/CS&3:& :&/E4M&:FG&PH miy`p P& }V/a~  /0%%1&&3&:FG&PH 5TUVN WVX UYVPV ZVV[ V\V N_a rb :F/CS&3M/CS&3:& /E4M&:FG&PH RV\ c /dV\Vef N.)M-M"--(g RV\N & hihsI".KL8:/N*MKM"--)VfOij :O rak TUV]ih V\VR UYVf:/dV\VMPOefg RV\8T",& hih VfefsI(KLP N(.MKM"--.TN WVXN]^_`VPV ZVV[ V\V!WV\Vg / iT hVfYV a rb&NalV Z[ RsIJ*L/: N(M,M"--.g 6% 7/89& 8T"+M&N WVX UYVfVPV ZVV[ V\V N_a rbmVnR^ W VXo p j+ "# a rbWV Vq# (# a rbWVe# .# a rbW# ,# a rbW r Vq# K# c W_a rb# 8T(+/WVX UYVfVPV ZV rW_NVRV\isVPV:O! N!ihat rVUUVsu Y ! sY !dU!iN Z !jav !w cV_at NVs ZVV V[ V\V N _a rb ]ihVf&NalV# 8T.+&b ]x ih ralVTV\V WVXW V\V rPl]x ih NiTyz# 8T,+:O rak !/f rak Vt] OVefNf hV%{ww |! NI rrV OV/r at Vh rPVU N6x ihN# :F/CS&3!/CS&3:& /E4M&:FG&PH 8y`+P& }V/a~  /0%%1&&3&3?2&3 4% 0&&3;&5B&/C C%/D "# c W_a rb# (# a rbW r Vq# .# a rbW# ,# a rbWVe# K# a rbWV Vq# M/%/50& C%/D "#\V rPV+ NV[ V\VVW[ UY c _a rb rVUVPVV[ UV c r  VPV _a rb# &UYVY s+ M6^_`cNNsuVbit ^VPV x h c r VPV _a rb# M/rVUVPV] r UY_a rb srwV[ Vf rak _a rb# M/d!YVVx N_Uk\ViO\V Z r # M N_UYVYiOV ^NYVY N_U^ s_a rb# M/rVUVPV] r c ^ ]^ N_U_a rb# M&cb_UN P e # Mal iOV ^suY VPV x h i}V# M/ cNU I x h^ U N _a rb# (#sx + M&iaVO VPVR^Vf8^ !&NalVTV[ PV_a rb# M&iaV]Vx^ U N _a rb# M&iaV_`_cVt^TV[ PV_a rbk riO r }V# M&iaVO] i}V# M&iaVO VPVal ]^_`NsuY VPV x h _a rb# M&iaVVq Z ! W V Z iO VPV x h Z iO r  _a rb# .# WV riO+ M/I U r Vq c VPVVW NVx Z ! x hPnV!iy]iN Z P Z c _a rb! V I U/r }V5R aM_a rb!iy]iN Z c suY VPV x h _a rb# M/I U_l }V.ixJ P # M C%/D50&/%&3P+ "#\V rPV+ NV[ V\VVW[ UY rVUVPVV[ PV_a rbkVPV _a rb# &UYVY s+ M/ c N_UVn P rhiaN _a rb sral Vf_a rbW# M/xNw_ Z!_cjst!U I P!sx N_U rWVtskb R^al  UYiyVn# M5x YV_YV! NVPV_ ZV[ VY r PVVfjst_a rb# M/rVU I W N_U_a rb ] r UYN]Z c # Mx N_U ]ihiIl _a rb# M/d!YVVx!suVb N_U_a rbk\Vit ^# M VY N_U_a rb# M/rVUVPVV[ UV srV|iZ Vf_a rbW# (#sx + M&iaVVPVVf rat !VesPVVf8^ NefTV[ PV_a rb# M&iaV_`_cVt^TV[ PV_a rb# M/rVUiaVVPV] r UY ]ih Vf _a rb V sral Vf_a rb W# M&iaV W V^ U _a rb!]Z c i^^ NV N_U_a rb! PnV x hN a~_ iO # M:x suY P e # .# WV riO+ M/I U/r }V5R aM a rb# M/I U_l\ Y P eN _a rbO P rk_W# M C%/D50&+ "#\V rPV+ NV[ V\VVW[ UY! rVUVPV] r UY_a rbkVPV _a rb VqUN at iat rk_W! VPVR^]ih iIl _ Z _a rb# &UYVY s+ M/ dV\V rVUUVsa ! cds N_UVn P rhN _a rbg xN w_ Z!V|_`!PVih P rhN^ ]^ N_U r  _a rb ]ih# M/ WV\!wr U I V[ VY rV\Nal at P rV\ N_U_a rbg dV\VN]^_` i}V N_U_a rb!al iOV ^ rVU]Vx!O] i}V NsuY VPV x h i}V# M6^_` UY r ZiaV m ! PsP !s r!P VP UV rVU!P U NiT hV^ x!suidb Vq _` r ]P r rVUVPV] r UYN] Z c p# M/ iN Z !jav V VPV ZVV[ V\VVqal# M/rVUVPVV[ UV srV|iZ UYVf_a rbWVeN_a rbWV Vq# (#sx + M&iaVVf rat !VesPVVf8^ N&NalVTV[ PV_a rb# M&iaV_`_cN rV V[ PV_a rb5U &!VPV] r UY!]Z c !VPV VxiO!]ih TV[ PV_a rb# MP^Vnx \VVt^T_hVsu5U &N_hVsu x l# M&iaVx \VVPV[ }VVn_W]ixWVw_ Z! dV\V }V N_U_a rbVfVW Nin# M:x dV\V rVUVPV] r UYVnx ]^# M&iaVVPV W V! f YVNVe&NalV# M:x suY P e # .# WV riO+ M/I UiZ}V_a rb_hVsu V I UiZ}VPVVn_W] rrV xixV[ PV_a rb! iyc ZV_a rb (RN]iN Z iZ}V ZV\V_a rb# M/I U_l }V .ixJ P # M:x O Z b [ Y k riO:mi}VsiaV N_UVW[p# 5M C%/D50&G&+ "#\V rPV+ NV[ V\VVW[ UYVf r dV\V rVUVPVV[ PV UY_a rb \V ZkVPV _a rb | rk_W# &UYVY s+ Mf r dV\V rVUUVsa ! c!ds N_U P rhN _a rbgw_ Z!V|_`! PVih P rh!^ ]^ N_Uk r  _a rb ]ih# Mf r dV\Vwr U I V[ VY rV\g Ws ZVPV N_Ual at P rV\ N_U_a rb# M/dV\V rVUiaVUVV[ I l U N_U_a rb UYiaV # Mf r V PVih! Pih N_U_a rb# Mf r V VPViT N }VVq NTV[ PV_a rbN\ Y VPVx ]^ W V\N VW[ UYiaVwV[ # Mwr x ZV_c[ ^ sVfVPV _a rb |!_a rbVW N Vk/r w _a rb6IV # M/ Ws ZNwr VPV] r UY!]Z c _a rb M/ Ws Z P riN Z !jav V VPV ZVV[ V\VVqal# M/rVUV[ UV srV|iZ UYVf_a rbWV Vq# (#sx + M&b Vf rat !VesPV!]ih!VxiOTV[ PV_a rbVf8^ N&NalV# M&b _`_cN rV V[ PV_a rb5U &# M&iaVx \VVt^VfVPV[ }VNVW NVn_W]ixUVw_ Z! d V\V }V N_U_a rb# M:x dV\V rVUVPV] r UY# M&iaV P rsVfV[ PV_a rb x l!x cY b U W x r alVN x lN V[ PV_a rb# M:x suY P e # M&VVVPV W V! f YVNVe&NalV# .# WV riO+ M/I UiZ}V_a rb_hVsu rk_W# Mn wW_a rbW-R rk_W# M/I U_l }VJ P # M:x O Z b [ Y k riOm !s!niaVp# MniTPsP Z iaVOij }V N c# 5# C%/D50&OP "#\V rPV+ NV[ V\VVW[ UYV q VfVPV/r w a rb6IV  3PiIV/r w a rb6IV dV\VV|iZ UY_a rb\V Z# &UYVY s+ Mf r dV\ViaVUVsa ! c!ds N_U Vn P rhN _a rb6IV !V|_`! PVih P rh!^ ]^ N_Uk r  _a rb ]ih# Mf r dV\ViaVUVwr U I V[ VY rV\!Ws ZVPV N_Ual at P rV\ N_U_a rb# Mf r dV\ViaVUVV[ I l U N_U_a rb UYiaV # Mf r dV\VPVih! Pih N_U# Mf rVPViT N }VVq N!Vq&NalVTV[ PV_a rbN\ Y VPVx ]^ W V\N VW[ UYiaVwV[ # Mf r dV\Vwr x ZV_c[ ^ sk/r w a rb6IV # Mf r V Ws Z!wr VPV] r !]ZVW[ UY# Mf r V wr YV W!O !Vat r ! P r iN Z !jav V ZV _a rbVqal# (#sx + M&b Vf rat !VesPV!]ih!VxiOTV[ PV_a rbVf8^ N&NalV# M&b _`_cN rV V[ PV_a rb5U &# M&b x \VVt^T_hVsu5U &N x l M&b x \VVt^VfO sI[ }VNVW NVn N_U_a rbisw_ Z! d V\V }V N_U# M:x dV\V rVUVPV] r UYVnx ]^V # M&b  P rsVfV[ PV_a rb x l!x cY VnU]^b U W xVf r alVN x lT_a rbN rV X]T# M:x suY P e # M&b VPV W V! f YVNVe&NalV# .# WV riO+ M/I UiZ}V_a rb_hVsu rk_W# Mn wW_a rbWVe JR rk_W# M/I U_l }VJ P ix"R# M:x O Z b [ Y k riOm !sniaV [ a~ p# MniTP d sP Z VV[ r WV\iaVOij }V N cia N PY VnU]^# :F/CS&3!/CS&3:& /E4M&:FG&PH 8y`+P& }V/a~ 
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận