Bài dự thi: Tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức HỒ CHÍ MINH

Số trang: 10
Mã số: 112712
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 10
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-16 11:39:54
Trong lịch sử các dân tộc, có những vĩ nhân mà thân thế và sự nghiệp gắn liền với 1 giai đoạn lịch sử vẻ vang của nước mình. Những người đó thường tiêu biểu cho những đức tính cao quý nhất của dân tộc mình , suốt đời đấu tranh cho tự do, hạnh phúc của nhân dân; từng lời nói việc làm đều thể hiện những nguyện vọng tha thiết nhất và ý chí kiên cường nhất của dân tộc. Hồ Chí Minh là một người như thế! HI I H I     hi !"#!$ !%&'%() H*H+ IH                     !"#$% &# '#(! ) *+ (,$ (,-. /0. $1 2 # 3.4 5 '# ) .6$,$5.#  % 7 '# 89, $ . 0 .: ; #  5 4 2 ? 2 @ ” '#  B 6 =.  1 E: F G 7 # ) H ! (B F / B .  I = J K L -# MH # N # !O # f g$,$,/5***”*    ! "#$ =[ #:M I $K$ `# ( F G (, O+#  (,? H 2 - !*I =.[  '# (,  % .6 $, ) ) (! * h?Y i a- ? 2 ? 2 [ [( jk, $: /6 H ) ) '# $5 (! 9#  B ! % 2 $  , * O) d # $% #: 5 H 7#$#$1(!  #:$f!#- B/#, [ .6;(, K:-. # Y$ .E  $.# h?Y J i J a- J ? 2 J ? 2 [ [ (h* T $
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận