Hướng dẫn lập sơ đồ khối

Số trang: 18
Mã số: 112620
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 18
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-16 03:05:47
Hướng dẫn này mô tả các quy tắc cơ bản để lập sơ đồ khối mô tả quy trình công việc. Cần tạo ra các sơ đồ khối đơn giản để xác định các nhiệm vụ cần thiết nhằm tiến hành các hoạt động mà công ty sẽ thực hiện. Các sơ  đồ  đơn giản này chính là nghệ thuật  để tạo ra quy trình tác nghiệp chuẩn (SOP) cho các hoạt động.  Bộ Xây Dựng – 37 Lê Đại Hành – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội – Việt Nam ĐT: 84-4-974 0938 Fax: 84-4-974 0939 Email: gtz-www@fpt.vn Wastewater and Solid Waste Management in Provincial Centers Dự án GTZ TA No: 2000.2208.7 - Project GTZ TA No: 2000.2208.7 Tài liệu dự án số: GL 004 - Project Document No.:GL 004 Phát hành lần: 01 - Edition: 01 Hà Nội, tháng 3 năm 2007 – Hanoi, March 2007 Bộ Xây dựng – Hà Nội Ministry of Construction – Hanoi hợp tác với in cooperation with Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH Hỗ trợ Kỹ thuật của GTZ do GFA thực hiện Technical Assistance on behalf of GTZ by GFA Consulting Group & Associates HƯỚNG DẪN LẬP SƠ ĐỒ KHỐI GIUDELINES ON CREATING FLOWCHARTS HƯỚNG DẪN LẬP SƠ ĐỒ KHỐI GUIDELINES FOR CREATING FLOWCHARTS 070320-Guideline Creating Flowchart – Rod –EN&VN-1.doc i Người liên hệ của GFA Consulting Group GmbH Your contact with GFA Consulting Group GmbH Gudrun Krause Fax +49 (40) 6 03 06169 Email: gudrun.krause@gfa-group.de Địa chỉ Address GFA Consulting Group GmbH Eulenkrugstraße 82 D-22359 Hamburg Germany Người chuẩn bị This guidelines was prepared by Roderick H. Chisholm CPA rhchisholm@yahoo.com HƯỚNG DẪN LẬP SƠ ĐỒ KHỐI GUIDELINE FOR CREATING FLOWCHARTS ii MỤC LỤC Định nghĩa sơ đồ khối .............................................................................................................. 1 Lịch sử và kiến thức cơ bản ...................................................................................................... 1 Các loại sơ đồ khối ................................................................................................................... 2 Các hình dạng cơ bản ............................................................................................................... 2 Công cụ cải tiến chất lượng: các sơ đồ khối sử dụng cụ thể cho một quy trình ...................... 5 Quy trình lập sơ đồ khối ........................................................................................................... 8 Các lời khuyên về xây dựng/giải thích sơ đồ khối .................................................................... 8 Các dạng sơ đồ khối ................................................................................................................ 8 Để xây d ựng một sơ đồ khối hiệu quả ................................................................................... 10 Giải thích ................................................................................................................................. 11 Ví dụ 1 – Sơ đồ quy trình – Tìm đường tốt nhất để về nhà .................................................... 12 Ví dụ 2 – Sơ đồ quy trình – Quy trình hoạt động như thế nào ............................................... 13 Ví dụ 3 – Sơ đồ về sự tham gia của một số người trong công ty – Hoạch định chính sách .. 14 HƯỚNG DẪN LẬP SƠ ĐỒ KHỐI GUIDELINE FOR CREATING FLOWCHARTS iii TABLE OF CONTENTS Flowchart Defined ..............................................................................................................................1 History and Background ....................................................................................................................1 Types of Flowcharts...........................................................................................................................2 Basic Shapes .....................................................................................................................................2 Quality Improvement Tool..................................................................................................................5 Process of How to Develop a Flow Chart ..........................................................................................8 Construction / Interpretation Tips for Flow Charts .............................................................................8 Types of Flowcharts...........................................................................................................................8 To Construct an Effective Flowchart: ...............................................................................................10 Interpretation....................................................................................................................................11 Example 1 – Process Flow Chart - Finding the Best Way Home ....................................................12 Example 2 – Process Flow Chart – How a Process Works ............................................................13 Example 3 – Flowchart Involving Several Actors in a Company – Policy Preparation ....................14 HƯỚNG DẪN LẬP SƠ ĐỒ KHỐI GUIDELINE FOR CREATING FLOWCHARTS 1 Hướng dẫn này mô tả các quy tắc cơ bản để lập sơ đồ khối mô tả quy trình công việc. Cần tạo ra các sơ đồ khối đơn giản để xác định các nhiệm vụ cần thiết nhằm tiến hành các hoạt động mà công ty sẽ thực hiện. Các sơ đồ đơn giản này chính là nghệ thuật để tạo ra quy trình tác nghiệp chuẩn (SOP) cho các hoạt động. These guidelines have been prepared to show the fundamentals of creating flowcharts to describe processes. There is a need to create simple flowcharts to identify the tasks needed to carry out the activities that the company will implement. These simple flowcharts will become art of the Standard operating procedures SOPs, for the activities. Các sơ đồ khối là phương tiện để mô tả từng bước được tiến hành và từng quyết định được đưa ra trong quá trình hoàn thành một quy trình. Flowcharts provide a visual representation of each step that is to be taken and each decision that is to be made throughout the completion of a process. Các sơ đồ khối sử dụng những ký hiệu chuẩn để biểu hiện một loại hình tác nghiệp hoặc quy trình sẽ được tiến hành. Việc sử dụng các ký hiệu đã được chuẩn hóa giúp tạo ra một ngôn ngữ chung cho tất cả mọi người nhìn thấy rõ các vấn đề vướng mắc, đồng thời làm cho các sơ đồ dễ đọc và dễ hiểu hơn. Flowcharts use standard symbols to represent a type of operation or process to be performed. The use of standardized symbols provides a common language for people to visualize problems and also makes flowcharts easier to read and understand. Định nghĩa sơ đồ khối Flowchart Defined Sơ đồ khối là sơ đồ thể hiện một quy trình, mô tả các đầu vào, đầu ra và đơn vị hoạt động. Sơ đồ này thể hiện toàn bộ quy trình ở mức quan sát cao hoặc chi tiết (tùy thuộc vào mục đích sử dụng) cho phép phân tích và tối ưu hóa chu trình công việc. A flowchart is a graphical representation of a process, depicting inputs, ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận