ứng dụng quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách vào kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã

Lượt xem: 3
Số trang: 90
Mã số: 112075
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 90
Sao chép
KIM TOÁN NHÀ NƯỚC
-----HI-------
ĐỀ TÀI KHOA HC CP CƠ S
NG DNG QUY TRÌNH KIM TOÁN BÁO CÁO
QUYT TOÁN NGÂN SÁCH VÀO KIM TOÁN
QUYT TOÁN NGÂN SÁCH CP HUYN, CP XÃ
Ch nhim đề tài: NGUYN THANH LIÊM
7550
02/11/2009
Hà Ni, 2009
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Môc lôc tõ viÕt t¾t
- XHCN: X· héi chñ nghÜa
- TW: Trung ¬ng
- H§ND: Héi ®ång Nh©n d©n
- UBND: Uû ban Nh©n d©n
- NS: Ng©n s¸ch
- NSNN: Ng©n s¸ch Nhµ níc
- NSTW: Ng©n s¸ch Trung ¬ng
- NS§P: Ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng
- DN: Doanh nghiÖp
- QD: Quèc doanh
- NQD: Ngoµi quèc doanh
- XDCB: X©y dùng c¬ b¶n
- BQL: Ban qu¶n lý
- TDTT: ThÓ dôc thÓ thao
- KTV: KiÓm to¸n viªn
- TK: Tµi kho¶n
- TSC§: Tµi s¶n cè ®Þnh
- TNDN: Thu nhËp doanh nghiÖp
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
1
Môc lôc
Trang
PhÇn më ®Çu
1
1. Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi
1
2. Môc tiªu nghiªn cøu ®Ò tµi:
2
3. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
2
4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu:
2
5. KÕt cÊu ®Ò tµi:
2
Ch¬ng 1
C¬ së lý luËn vµ thùc tr¹ng KiÓm to¸n
b¸o c¸o quyÕt to¸n Ng©n s¸ch cÊp HuyÖn vµ cÊp X
3
1.1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· vµ Quy tr×nh kiÓm
to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cña KiÓm to¸n Nhµ níc.
3
1.1.1. C¸c kh¸i niÖm vÒ NSNN, NS cÊp HuyÖn, cÊp X·
3
1.1.2. Néi dung ®Æc ®iÓm cña Ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· lµ vÞ trÝ cña ng©n
s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· trong hÖ thèng ng©n s¸ch §Þa ph¬ng.
4
1.1.2.1. Néi dung ®Æc ®iÓm cña NS cÊp HuyÖn, cÊp X·
4
1.1.2.2. VÞ trÝ cña ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· trong hÖ thèng ng©n s¸ch ®Þa
ph¬ng.
6
1.1.3. C¸c kh¸i niÖm Quy tr×nh kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch; Quy
tr×nh kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X·.
6
1.1.3.1. Quy tr×nh kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch
6
1.1.3.2. Quy tr×nh kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n NS cÊp HuyÖn vµ cÊp X·
7
1.1.4. Môc tiªu vµ néi dung kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n Ng©n s¸ch cÊp
HuyÖn vµ cÊp X·.
7
1.1.4.1. Môc tiªu kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn vµ cÊp X·.
7
1.1.4.2. Néi dung kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn vµ cÊp X·.
7
1.2. Vai trß cña kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X·
trong cuéc kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng.
8
1.2.1. B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· lµ bé phËn cÊu thµnh
cña B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng.
8
Tải xuống 10,000₫ (90 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2015-05-22 13:52:37
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -----H•I------- ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ ỨNG DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH VÀO KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, CẤP Xà Chủ nhiệm đề tài: NGUYỄN THANH LIÊM 7550 02/11/2009 Hà Nội, 2009 Môc lôc tõ viÕt t¾t - XHCN: X· héi chñ nghÜa - TW: Trung −¬ng - H§ND: Héi ®ång Nh©n d©n - UBND: Uû ban Nh©n d©n - NS: Ng©n s¸ch - NSNN: Ng©n s¸ch Nhµ n−íc - NSTW: Ng©n s¸ch Trung −¬ng - NS§P: Ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng - DN: Doanh nghiÖp - QD: Quèc doanh - NQD: Ngoµi quèc doanh - XDCB: X©y dùng c¬ b¶n - BQL: Ban qu¶n lý - TDTT: ThÓ dôc thÓ thao - KTV: KiÓm to¸n viªn - TK: Tµi kho¶n - TSC§: Tµi s¶n cè ®Þnh - TNDN: Thu nhËp doanh nghiÖp 1 Môc lôc Trang PhÇn më ®Çu 1 1. Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi 1 2. Môc tiªu nghiªn cøu ®Ò tµi: 2 3. §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu 2 4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: 2 5. KÕt cÊu ®Ò tµi: 2 Ch−¬ng 1 C¬ së lý luËn vµ thùc tr¹ng KiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n Ng©n s¸ch cÊp HuyÖn vµ cÊp X∙ 3 1.1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· vµ Quy tr×nh kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cña KiÓm to¸n Nhµ n−íc. 3 1.1.1. C¸c kh¸i niÖm vÒ NSNN, NS cÊp HuyÖn, cÊp X· 3 1.1.2. Néi dung ®Æc ®iÓm cña Ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· lµ vÞ trÝ cña ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· trong hÖ thèng ng©n s¸ch §Þa ph−¬ng. 4 1.1.2.1. Néi dung ®Æc ®iÓm cña NS cÊp HuyÖn, cÊp X· 4 1.1.2.2. VÞ trÝ cña ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· trong hÖ thèng ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng. 6 1.1.3. C¸c kh¸i niÖm Quy tr×nh kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch; Quy tr×nh kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X·. 6 1.1.3.1. Quy tr×nh kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch 6 1.1.3.2. Quy tr×nh kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n NS cÊp HuyÖn vµ cÊp X· 7 1.1.4. Môc tiªu vµ néi dung kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n Ng©n s¸ch cÊp HuyÖn vµ cÊp X·. 7 1.1.4.1. Môc tiªu kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn vµ cÊp X·. 7 1.1.4.2. Néi dung kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn vµ cÊp X·. 7 1.2. Vai trß cña kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· trong cuéc kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng. 8 1.2.1. B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X· lµ bé phËn cÊu thµnh cña B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng. 8 2 1.2.2. Vai trß cña kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp huyÖn vµ cÊp x·. 9 1.3. C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng khi øng dông quy tr×nh kiÓm to¸n ng©n s¸ch vµo kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp huyÖn, cÊp x·. 11 1.3.1. C¸c nh©n tè kh¸ch quan. 11 1.3.2. C¸c nh©n tè chñ quan. 12 1.4. Thùc tr¹ng tæ chøc kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp huyÖn, cÊp x· trong c¸c cuéc kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng. 12 1.4.1. Thùc tr¹ng tæ chøc kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp huyÖn, cÊp x· trong c¸c cuéc kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng. 12 1.4.2. Thùc tr¹ng øng dông quy tr×nh kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch vµo kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp huyÖn, cÊp x·. 13 1.4.2.1. B−íc chuÈn bÞ kiÓm to¸n. 13 1.4.2.2. B−íc thùc hiÖn kiÓm to¸n. 15 1.4.2.3.B−íc tæng hîp lËp Biªn b¶n kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch HuyÖn. 20 1.4.2.4. B−íc theo dâi, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c kiÕn nghÞ kiÓm to¸n 20 1.4.3. Ph−¬ng thøc tæ chøc kiÓm to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn vµ cÊp X· cña ®oµn kiÓm to¸n NS§P. 20 1.4.4. Nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ khi øng dông Quy tr×nh kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch vµo kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cÊp HuyÖn, cÊp X·. 21 1.4.4.1. Nguyªn nh©n kh¸ch quan 21 1.4.4.2. Nguyªn nh©n chñ quan. 21 Ch−¬ng 2 Ph−¬ng h−íng vµ gi¶i ph¸p øng dông Quy tr×nh kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch vµo kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n Ng©n s¸ch ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận