Thông tin HIV/AIDS 03/2011

Số trang: 12
Mã số: 111535
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 12
Sao chép
i
,1 I
l
TRUNG
TAM
PHONG,
CH6NG
HIV/AIDS
THAI
BiNH
Dfa
chi: 239
-
Hai Bi
Trdng
-
TP. Thdi
Binh
ET:
0363.837.137
-
Website:
http://ytethaibinh.com.vn
Ph6
ThA
ilJdng Trldng Vinh
Trgng,
T6ng
thu ki,LHQ Ban
-Ki -Moon
vd
dqi di6n td
chtrc
qu6c
t6 them
Co sd
chdm sdc
b)nh nhAn HIV/AIDS
tai
He
NiJ
-
2010
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
I
rhong tin HIVIAIDS
-
3/2011
Ldnh dao UBND tinh, cdc Ban,
ngt\nh,
dodn
thd
tinh tham fu L6 mit tinh hr6ng Lrng
Ngiiy thz'gidi PC AIDS
l/12/2010
im 201 1
,
aldclo srt h6 tro cira chuong
trinh
qu6'c gia phdng,
ch6-ng
HIV/AIDS vi m6t sd dri
6n qudc td.
NHEM vu rRoNG rAm c6ruc
rAc
puorrtc,
cH6Nc
Hrv/ArDs
NAM
z01r
c6ng tlic
phdng,
chdng
HIV/AIDS tip trung viLo
m6t sdmuc ti6u, chi ti6u nhusau:
MUc
ti6u chung:
Tidp tuc thrrc hi6n muc ti6u, chi ti6u ctia
chidn lu<rc
Qudc
gia
phbng, chdng HIV/AIDS 6
Vi6t Nam; Nghi cluydt l0 cira Ban chfp
hlnh
Dlng b6 tinh nhhm han chd tdc cl6
liy lan
HIV/AIDS trong c6ng cldng vi
giim
c6c inh
hu6ng kinh td,
xn hdi cria dich HIV/AIDS.
Muc ti€u cu thd:
-
Nang cao nhan thdc. thal
.1i'i rhdi do
rr
hirnh vi cia
cdc nhiL Linh dao, cdn b6 c6ng
chrlc, c6ng nhin, n6ng ddn, hoc sinh, sinh
vi6n
vi ngr-fdi clAn nhhm ting t1i
l€
sd
ngLrdi hidu bidt
vh
thr-rc hinh cdc hiLnh vi an toin du
phdn,e liy
nhi6m HIV/AIDS.
M6 r6ng dO bao
phir
cia chuong trinl.r can
rh iep
giim
ric hai dLr
phb
ng
li1 nhi6rn HIV e ho
nh6m rldi tddng c6 hlnh vi
nguy cd cao lay
nhi6m HIV vir
ting crldng hoat cl6ng can thiCp
gilm thidu tdc hai tai cric dia birn clang
tridn khai
chuclng trinh, tAp trun,q cho nh6nr ti6rn
chich ma
tiry, rnai dim.
-
Md
r6ng
vir tf,ng
crrt)ng cht't hlrtng dich
vu
chdm s6c, h6 tro, trt vdn vir clidu tri nhi6m
HIV/AIDS, tlng
cLidng tidp cAn thudc clidu tri
rlac hi€u kh6ng HIV
(ARV)
cho
b6nh
nhdn
AIDS.
- Hodn thi6n v)L ting cr"ldng ning luc hq thdng
gidm
s6t HIV/AIDS, theo ddi, d6nh
gi6
chudng
trinh
phbng
chdng HIV/AIDS.
Thdng nhdt sd
lieu giim
sdr
H lV/A IDS
r
i ti ng crrdng trien k hai
hoat d6ng theo ddi, bdo cdo, d6nh
gi6
chuong
trinh
phdng,
chdng HIViAIDS til Trung rldng
ddn dia phuong.
-
Ning cao ning luc
cria
h0
thdng
phbng,
chdng HIV/AIDS v6 cd sd vit chdt, trang thiCt
bi,
ngu6n
nhin hlc vi ting cuatng hop t:ic
qudc
tdtrong c6ng tdc phbng, chdng HIV/AlDS.
Cdc chi ti6u cAn dat thf{c:
100% cdc huyOn/TP, xi/phLrdng ki6n todn Ban
chidao phdng, chdng HIV/AIDS.
-
90o/c
sd cdn b6 chuydn tr6ch,
phu
tr6ch vir
ki6rn
nhi6m
phdng,
chdng HIV/AIDS cLia h6
thdng
phdng,
ch6ng
HIV/AIDS
duoc tAp
hudn,
diro tao vd linh vrJc chuy6n mOn do m)nh
phu
tr:ich.
-
90a/c, s6 cd
qr-ran
th6ng tin dai chLing td chilc
truy6n thOng vd PC HIV/AIDS.
907o
s6 xl/phLiiing td chrlc m6 hinh tmy6n
th6ng vd
phdng.
chdng HIV/AIDS.
-
90ok s6
doanh nghi6p, cci sil vui choi
giii
tri
Ph6 thi tttlng Trtong Vinh Tron.g, thdm
gian
hiLng trtmg bi.Lt' circr
Td
hop tdc
"
Hy
vr1ng"
Thtii Binh thtittg I2/20l 0 tai Hi N6i
'.at
I
7
,]
e/
0HffiilttNfffifiltllr{iluililt
ltr
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Thdng tin HMAIDS
-
312011
|
clt0c $fili$
na
don vi
thant drr tridt lant
tinh
"Cuot:
s)itg t,in
rifit
diCn" rnnt 2010
tridn khai
phdng,
chdng
HIV/AIDS.
5.0r)0 miu gianr
.
phdr
hien
vb
gidm
sdr rrong
(ltctll.
-
2.500 nguiii ductc
tli vdn, x6t nghi6m,
tringuyen.
250.000lLrot
ngLrdi NCMT
chldc tidp cin.
-
8.000 ludt ngLIdi
bdn ddn duoc
tidp cAn.
- 75
c/o
sd ngrrdi
nhi6m HIV dLroc quln
lyi, td vt'n
vi chim
s6c.
10
90Vo s6
phu
ntr ph6t
hien HIV
clrrgc tidp cAn
thudcARV.
-
95clo sd xI/phudng,
thi trdn
c6 sd
quAn
1!,
cAp
nhit
ghi
ch6p
ngudi nhiSm
HIV/AIDS ddy
dLi
th6ng tin, chinh xric.
-
80', .o'nguoi
nhi6rn H lV
co re n tuo i. tlie chi ro
rirng, c6 sinh
sdng tai dia
phLrong
(quirn
ti dudc)
clLroc
tidp xfc vdi c6c dich
vu
y
td vd alL/ctc
tLi
vfn.
-
75rlo sd
benh nhin AIDS
(quin
lf
drrgc) Oi6u
tri bing ARV.
-
95%,
sd
phu
nf c6 thai nhi6m
HIV vd con orira
ho
(sd
quln
li
diidc) rluoc clidu
tri drl
phdng
lay
truydn
HIV t me
sang con vd tidp
tuc theo d6i,
chim
s6c sau khi sinh.
-
100'o so
tre em
phat
hien
nhi6m HIV drJdc
tidp
cin vdi dich vu
chf,m s6c h5 tro
vh thu6c
die u tri ARV.
-
t00c/o sdc6n
bO bi
phoi
nhi6m vdi
HIV do tai nan
nghd
nghi6p clrrcrc
Iivdn, diAu tri
drrphdng.
- l00o/o
sd cdc
aldn vi mdu vi chd phdm
m6u
truydn
iludc sdng loc
HIV trdn todn
tinh.
*',.,Fl-tl
8frt'.-,j
Ltirth
dao LlllND tinh
yd
nAt .s6'
Stt. l:;an, ngitnh,
rREN
s00
rRf,
EM B!ANH HtfONG
BOr Hrv/AtDs
(ovc)Dttgc
nA
xrr
od odn
vAo cHttONG rRiNH
n6 rno ctn oU
Au uru -
cRp
huc hi6n Kd
hoach chrtong tr-inh h5
trcl
OVC nim 20l 1
cria
Dri tn
LIFE - cAP
TW.
clAu nim 201 l, Ban qu:in
ly dLI 6n
tinh tld td chirc
clot khiro sdt, clhnh
gii
nhu
cdu h6
rrd
cho OVC viL hcln
800 tr6 em bi 6nh hudng
b6i
HIV/AIDS
trCn to:rn tinh dl ahJcJc
r) x6t cld dua
viro churlng trinh h5
tro cia Du 6n.
Nim 20
t 0, chddng trinh h6
trd ddoc
phri
khfp
8 huy6n/th)nh phd
cira tinh vdi
tdng sd ti6n h6
tro
gdn
500 tri6u cl6ng, nim 201I
li 858 tri6u
rl6ng. Viii cdc nhu
cAu h6 tro cd
bin
nhd:
dinh
dudng. ch6 E, hoc tAp,
srlc kh6e, tdm l! vi phlp
ti.
NAm 201 1 lii nim
thf 3 chlrdng
trlnh dddc
tridn khai tai Thii
Binh. C[ng ld nirn
cldu ti6n
Drt dn tridn khai h6
trd BHYT cho toirn
b6 OVC
til 6 15
tudi vdi tdng
sd
ti6n
rr€n 100 rieu
cldng. Diy lii rn6t
hoat d6ng mang
tinh nhin dao
sAu s5c
vir di dddc sd rlng
h6 nhi6t tinh cria clc
cdp, cdc Ban
ngirnh vd ngddi
dang trrlc tidp nu6i
drldng OVC.
Tdp hultn ttdng
tao niing ltt
thdm s6c
OVC cho
cdng tdc vi|n
yii
gidnt
sdt vitn
chtrtng tritth
ill
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-10 07:15:29
Thông tin về HIV/AIDS tháng 3 năm 2011 i ,1 Il TRUNG TAM PHONG, CH6NG HIV/AIDS THAI BiNH Dfa chi: 239 - Hai Bi Trdng - TP. Thdi Binh ET: 0363.837.137 - Website: http://ytethaibinh.com.vn Ph6 ThA ilJdng Trldng Vinh Trgng, T6ng thu ki,LHQ Ban -Ki -Moon vd dqi di6n td chtrc qu6c t6 them Co sd chdm sdc b)nh nhAn HIV/AIDS tai He NiJ - 2010 I rhong tin HIVIAIDS - 3/2011 Ldnh dao UBND tinh, cdc Ban, ngt h, dodn thd tinh tham fu L6 mit tinh hr6ng Lrng Ngiiy thz'gidi PC AIDS l/12/2010 im 201 1 , aldclo srt h6 tro cira chuong trinh qu6'c gia phdng, ch6-ng HIV/AIDS vi m6t sd dri 6n qudc td. NHEM vu rRoNG rAm c6ruc rAc puorrtc, cH6Nc Hrv/ArDs NAM z01r c6ng tlic phdng, chdng HIV/AIDS tip trung viLo m6t sdmuc ti6u, chi ti6u nhusau: MUc ti6u chung: Tidp tuc thrrc hi6n muc ti6u, chi ti6u ctia chidn lu
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận