Nhúng
Toàn màn hình
/ 12
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (12 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-10 07:15:29
1 i ,1 Il TRUNG TAM PHONG, CH6NG HIV/AIDS THAI BiNH Dfa chi: 239 - Hai Bi Trdng - TP. Thdi Binh ET: 0363.837.137 - Website: http://ytethaibinh.com.vn Ph6 ThA ilJdng Trldng Vinh Trgng, T6ng thu ki,LHQ Ban -Ki -Moon vd dqi di6n td chtrc qu6c t6 them Co sd chdm sdc b)nh nhAn HIV/AIDS tai He NiJ - 2010 I rhong tin HIVIAIDS - 3/2011 Ldnh dao UBND tinh, cdc Ban, ngt h, dodn thd tinh tham fu L6 mit tinh hr6ng Lrng Ngiiy thz'gidi PC AIDS l/12/2010 im 201 1 , aldclo srt h6 tro cira chuong trinh qu6'c gia phdng, ch6-ng HIV/AIDS vi m6t sd dri 6n qudc td. NHEM vu rRoNG rAm c6ruc rAc puorrtc, cH6Nc Hrv/ArDs NAM z01r c6ng tlic phdng, chdng HIV/AIDS tip trung viLo m6t sdmuc ti6u, chi ti6u nhusau: MUc ti6u chung: Tidp tuc thrrc hi6n muc ti6u, chi ti6u ctia chidn lu
— Xem thêm —
Bình luận