NHẬP MÔN CỜ VUA

Số trang: 66
Mã số: 111496
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 66
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-10 03:31:07
sách dạy chơi cờ vua từ cơ bản đến nâng cao... rất bổ ích cho những ai mới bắt đầu làm quen. www.thuvien-ebook.com tambao biên soạn chuyển ebook Mục lục www.thuvien-ebook.com tambao biên soạn chuyển ebook Mục lục NHẬP MÔN CỜ VUA TẬP MỘT – KIẾN THỨC CƠ BẢN CHƯƠNG I LỊCH SỬ CỜ VUA Kasparov v. Deep Blue CHƯƠNG II Bài học thứ nhất BÀN CỜ, QUÂN CỜ, KÝ HIỆU, LUẬT CHƠI Bài học thứ hai KỸ THUẬT CƠ BẢN A.ĐÒN PHỐI HỢP ĐƠN GIẢN 2.ĐÒN PHỐI HỢP MỞ RỘNG Bài học thứ ba BẮT ĐẦU VÁN CỜ THẾ NÀO? Bài học thứ tư NHAÄP THAØNH Bài học thứ năm CÁCH GHI CHÉP VÁN CỜ & CÁC KÝ HIỆU QUY ƯỚC Bà i ho ̣ c thứ sá u BẮT CHỐT QUA ĐƯỜNG & PHONG CẤP CHỐT 1.Ăn chốt qua đường 2.Phong cấp chốt Bà i ho ̣ c thứ bả y GIÁ TRỊ SO SÁNH GIỮA CÁC QUÂN Bà i ho ̣ c thứ tá m GHIM QUÂN 1.Ghim quân 2.Phương pháp hóa giải ghim quân Bà i ho ̣ c thứ chı́ n CHỐT THÔNG & HÌNH VUÔNG PHONG CẤP Bà i ho ̣ c thứ mườ i Ô XUNG YẾU Bài học thứ mười một VAI TRÒ CỦA TƯỢNG TRONG CỜ VUA Bài học thứ mười hai CÁC THẾ CỜ HÒA Bài học thứ mười ba TẤN CÔNG VUA 1.Tấn công khi lực lượng tập trung đủ mạnh và thuận lợi 2.Tấn công khi vua đối phương chậm nhập thành (còn ở trung tâm) Bài học thứ mười bốn NHỮNG THẾ CỜ TÀN CHỐT THÔNG DỤNG CHƯƠNG III BÀ I TẬ P PHẦN II SỨC MẠNH CỦA SỰ TẬP TRUNG QUÂN 1.Tập trung quân nặng trên cột mở và cột nữa mở 2.Tập trung quân nặng trên hàng ngang XỬ LÝ ĐA SỐ CHỐT TRÊN CÁNH Nguyeân taéc chính : TẤN CÔNG BẰNG ‘LÀN SÓNG CHỐT” CHIẾM LĨNH VÀ KHAI THÁC CỘT MỞ Nguyeân Taéc Chính : TƯ LIỆU THAM KHẢO NHẬP MÔN CỜ VUA TẬP MỘT – KIẾN THỨC CƠ BẢN CHƯƠNG I LỊCH SỬ CỜ VUA Chess (côø vua) laø moät trong nhöõng troø chôi baét nguoàn töø chöõ “Chaturanga”, moät troø chôi coù nguoàn goác töø AÁn Ñoä vaøo khoaûng theá kyû thöù 6 hoaëc sôùm hôn , noù coù lieân quan maät thieát ñeán côø töôùng cuûa ngöôøi Trung Hoa. Chaturanga tieáng Phaïn (Sanskrit) coù nghóa laø troø chôi chieán traän ñoái khaùng giöõa hai beân cuûa quaân ñoäi AÁn Ñoä vôùi boán binh chuûng laø voichieán, kî binh, chieán xa(do ngöïa keùo), vaø boä binh (Vua vaø caän thaàn ôû giöõa) - töø ñoù ñöa ñeán boán loaïi quaân trong côø vua hieän nay - Töôïng, Maõ, Xe, vaø Choát. Chaturanga töø AÁn Ñoä theo höôùng ñoâng truyeàn ñeán Trung Hoa, roài xuyeân qua Haøn quoác ñeå ñeán Nhaät. Côø vua cuõng xuaát hieän ôû Ba Tö sau cuoäc xaâm chieám cuûa ngöôøi Hoài giaùo (638-651). Söï baønh tröôùng cuûa ñaïo Hoài ñeán Sicily vaø söï xaâm löôïc Taây Ban Nha cuûa ngöôøi Ma Roác ñaõ mang “shatranj”(moät teân goïi khaùc cuûa côø) ñeán caùc nöôùc Taây AÂu, vaø xuyeân qua caùc con ñöôøng thöông maïi côø ñaõ ñeán Lieân Xoâ. Vaøo cuoái theá kyû thöù 10 côø vua ñaõ ñöôïc khaép Chaâu AÂu bieát ñeán. Noù cuoán huùt caùc vò vua, caùc trieát gia, caùc nhaø thô, vaø caùc vaùn côø hay nhaát ñaõ ñöôïc ghi cheùp laïi ñeå löu truyeàn haäu theá. Ngaøy nay côø ñöôïc khaép theá giôùi bieát ñeán. Haøng naêm ngöôøi ta toå chöùc nhieàu giaûi côø khaùc nhau töø giaûi VÑTG ñeán caùc giaûi Treû . Caùc quoác gia coù phong traøo côø maïnh nhö Lieân Xoâ, Hungary, Ấn Độ, Myõ, Trung Quoác, ...ñeàu coù caùc nhaø voâ ñòch theá giôùi. Hieän nay Vieät Nam coù 6 ÑKTQT nam vaø 3 ÑKTQT nöõ, ñöôïc xem laø moät quoác gia coù phong traøo côø maïnh trong khu vöïc - nhaát laø tuyeán treû - ñaõ saûn sinh ra nhieàu nhaø VÑTG ôû caùc löùa tuoåi U10, U12, U14, U16, U18, vaø U20. Naêm 1997 ÑKTQT Lieân Xoâ- vua côø Garry Kasparov (VÑTG laàn thöù 13 vaø giöõõ vöõng danh hieäu naøy trong 16 naêm töø 1984 ñeán naêm 2000 ) trong moät cuoäc ñaáu chính thöùc 6 vaùn ñaõ thaát baïi tröôùc moät maùy tính cuûa haõng IBM coù teân laø Deep Blue. Maùy tính naøy ñaõ söû duïng trí thoâng minh nhaân taïo tính toaùn 200 trieäu nöôùc ñi trong 01 giaây phaùt trieån tö duy chieán löôïc cuûa noù.Ñaây laø laàn ñaàu tieân maø moät ÑKT quoác teá ñaõ thua nhieàu vaùn tröôùc moät maùy tính. Ñieàu naøy khieán cho ngöôøi quan saùt nghĩ raèng vieäc naâng caáp trí thoâng minh nhaân taïo coù theå seõ vöôït troäi hôn khaû naêng con ngöôøi trong moät soá lónh vöïc naøo ñoù. Kasparov v. Deep Blue (ÑKT Kasparov ñang ñaáu vôùi maùy tính Deep Blue) Jef f Chri ste nsen /REUT ERS Kaspa rov Ch al l e nge s the Wo rl d (Kasparov thách đấu với thế giới) CHƯƠNG II Bài học thứ nhất BÀN CỜ, QUÂN CỜ, KÝ HIỆU, LUẬT CHƠI 1.Baøn côø: goàm 64 oâ vuoâng baèng nhau xen keû hai maøu ñaäm, nhaït. (1.1) *Khi thi ñaáu baøn côø ñöôïc ñaët giöõa hai ñaáu thuû sao cho oâ goùc tay traùi cuûa ñaáu thuû laø oâ maøu ñen . (1.2) *Taùm (8) daõy oâ theo chieàu doïc baøn côø goïi laø “coät doïc”, ñöôïc kí hieäu laø coät”a”, coät”b”, coät”c”, coät”d”, coät”e”, coät”f”, coät”g”, vaø coät”h”(1.3) *Taùm (8) daõy oâ theo chieàu ngang baøn côø goïi laø “haøng ngang”, ñöôïc kí hieäu tuaàn töï laø haøng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vaø haøng 8 .(1.4) *Ñöôøng noái caùc oâ cuøng maøu dính vaøo nhau ôû goùc goïi laø “ñöôøng cheùo”. Coù 13 ñöôøng cheùo maøu ñen vaø 13 ñöôøng cheùo maøu traéng töø 2 oâ nhö b1-a2, g8-h7 ñeán 8 oâ nhö a1-h8, h1-a8. Caùc ñöôøng cheùo a1-h8 vaø h1-a8 coøn goïi laø hai ñöôøng cheùo lôùn.(1.5) ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận