Nhúng
Toàn màn hình
/ 15
Sao chép
Đang tải
Tải xuống 5,000₫ (15 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-09 13:45:15
Theo đánh giá của V.I Lênin, lí luận giá trị thặng dư là “hòn đá tảng của học thuyết kinh tế của Mác” và học thuyết kinh tế của C. Mác là “nội dung  căn bản của chủ nghĩa Mác”. Để đạt mục đích làm giàu tối đa của mình nhà tư bản đã mua sức lao động của công nhân kết hợp với tư liệu sản xuất để sản xuất ra sản phẩm, thu về giá trị thặng dư . Nhưng nhà tư bản bao giờ cũng chỉ trả một phần giá trị sức lao động cho người công nhân thông qua hình thức tiền lương và bóc lột giá trị thặng dư do người công nhân sáng tạo ra trong quá trình sản xuất. PH N I : M Đ UẦ Ở Ầ Theo đánh giá c a V.I Lênin, lí lu n giá tr th ng d là “hòn đá t ng c a ủ ậ ị ặ ư ả ủ h c thuy t kinh t c a Mác” và h c thuy t kinh t c a C. Mác là “n i dung ọ ế ế ủ ọ ế ế ủ ộ căn b n c a ch nghĩa Mác”. Đ đ t m c đích làm giàu t i đa c a mình nhà ả ủ ủ ể ạ ụ ố ủ t b n đã mua s c lao đ ng c a công nhân k t h p v i t li u s n xu t đ ư ả ứ ộ ủ ế ợ ớ ư ệ ả ấ ể s n xu t ra s n ph m, thu v giá tr th ng d . Nh ng nhà t b n bao gi ả ấ ả ẩ ề ị ặ ư ư ư ả ờ cũng ch tr m t ph n giá tr s c lao đ ng cho ng i công nhân thông qua ỉ ả ộ ầ ị ứ ộ ườ hình th c ti n l ng và bóc l t giá tr th ng d do ng i công nhân sáng t o ứ ề ươ ộ ị ặ ư ườ ạ ra trong quá trình s n xu t. ả ấ Trong xã h i t b n, m i quan h gi a t b n và lao đ ng là m i quan h ộ ư ả ố ệ ữ ư ả ộ ố ệ c b n, sâu s c nh t, xuyên qua t t c các quan h s n xu t c a xã h i đó. ơ ả ắ ấ ấ ả ệ ả ấ ủ ộ Giá tr th ng d , ph n giá tr do lao đ ng c a công nhân làm thuê sáng t o ra ị ặ ư ầ ị ộ ủ ạ ngoài s c lao đ ng và b nhà t b n chi m không, ph n ánh m i quan h c ứ ộ ị ư ả ế ả ố ệ ơ b n nh t đó. Giá tr th ng d do lao đ ng không công c a công nhân làm ả ấ ị ặ ư ộ ủ thuê sáng t o ra là ngu n g c làm giàu c a giai c p các nhà t b n, s n xu t ạ ồ ố ủ ấ ư ả ả ấ ra giá tr th ng d là c s t n t i c a ch nghĩa t b n. Toàn b ho t đ ng ị ặ ư ơ ở ồ ạ ủ ủ ư ả ộ ạ ộ c a nhà t b n h ng đ n tăng c ng vi c t o ra giá tr th ng d thông qua ủ ư ả ướ ế ườ ệ ạ ị ặ ư hai ph ng pháp c b n là t o ra giá tr th ng d tuy t đ i và t o ra giá tr ươ ơ ả ạ ị ặ ư ệ ố ạ ị th ng d t ng đ i. ặ ư ươ ố Do v y, s n xu t ra giá tr th ng d t i đa cho nhà t b n là n i dung ậ ả ấ ị ặ ư ố ư ả ộ chính c a quy lu t giá tr th ng d . Nó tác đ ng đ n m i m t c a xã h i t ủ ậ ị ặ ư ộ ế ọ ặ ủ ộ ư b n. Nó quy t đ nh s phát sinh, phát tri n c a ch nghĩa t b n và s thay ả ế ị ự ể ủ ủ ư ả ự th nó b ng m t xã h i khác cao h n, là quy lu t v n đ ng c a ph ng th c ế ằ ộ ộ ơ ậ ậ ộ ủ ươ ứ s n xu t t b n ch nghĩa. ả ấ ư ả ủ Vi c nghiên c u ph m trù giá tr th ng d và các ph ng pháp s n xu t ệ ứ ạ ị ặ ư ươ ả ấ ra giá tr th ...
— Xem thêm —
Bình luận