Đề tài: Lý luận về tiền lương của Các Mác

Lượt xem: 1689
Số trang: 20
Mã số: 111301
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 20
Sao chép
L I M Đ U
lu n v ti n l ng đã đ c các nhà kinh t nghiên c u t r t lâu ươ ượ ế
b t đ u là W.Petty. Chính William Petty là ng i đ u tiên trong l ch s đ t ườ
n n móng cho lý thuy t "quy lu t s t v ti n l ng". Lý thuy t m c l ng ế ươ ế ươ
t i thi u ph n ánh trình đ phát tri n ban đ u c a CNTB. Lúc này, s n
xu t ch a phát tri n, đ bu c công nhân làm vi c, giai c p t s n ph i d a ư ư
vào Nhà n c đ duy trì m c l ng th p. Tuy nhiên t lu n này ta th yướ ươ
đ c là, công nhân ch nh n đ c t s n ph m lao đ ng c a mình nh ngư ượ
t li u sinh ho t t i thi u do h t o ra. Ph n còn l i đã b nhà t b nư ư
chi m đo t. Đó là m m m ng phân tích s bóc l t. ế
lu n v ti n l ng c a Mác s ti p t c phát tri n lu n v ươ ế
ti n l ng c a các nhà kinh t c đi n tr c đó. ươ ế ướ lu n ti n l ng c a ươ
Mác đã v ch rõ b n ch t c a ti n l ng d i CNTB đã b che đ y ti n ươ ướ
l ng là giá c c a lao đ ng, bác b quan ni m c a các nhà kinh t t b nươ ế ư
tr c đó (Ricardo). Nh ng lu n đi m c a Mác v ti n l ng v n còn giáướ ươ
tr đ n ngày nay. ế
M c dù n c ta chính sách ti n l ng đã đ c c i cách. Tuy nhiên, ư ươ ượ
nhi u v n đ c t lõi v n ch a đ c gi i quy t m t cách tho đáng. Cho ư ượ ế
đ n nay, thu nh p c a ng i đ c h ng l ng tăng, m c s ng, tiêu dùngế ườ ư ưở ươ
tăng, v c b n không do chính sách ti n l ng đem l i mà do tăng thu ơ ươ
nh p ngoài l ng, nh kinh t tăng tr ng (ti n l ng Nhà n c tr ch ươ ế ưở ươ ướ
chi m m t ph n ba, thu nh p khác chi m t i hai ph n ba).ế ế
Vi c hi u và v n d ng đúng nh ng nguyên lý v ti n l ng c a Mác ươ
trong đi u ki n n n kinh t th tr ng n c ta hi n nay ý nghĩa r t ế ườ ướ
l n.C i cách chính sách ti n l ng s nh h ng nh th nào đ n l i ích ươ ưở ư ế ế
c a ng i lao đ ng, nên ti n hành c i cách nh th nào đ đ m b o ư ế ư ế
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
đ c l i ích ng i lao đ ng, đ n l i ích c a toàn qu c gia…? Đây v nư ư ế
đ đã thu hút đ c s quan tâm c a đông đ o ng i lao đ ng và chuyên gia ượ ườ
nghiên c u. Xu t phát t ý nghĩa lý lu n th c ti n nêu trên ng i ườ
vi t l a ch n đ tài này nh m hi u h n v h th ng chính sách ti nế ơ
l ng Vi t Nam, nh m đ a ra các ki n ngh hoàn thi n h th ng chínhươ ư ế
sách ti n l ng Vi t Nam trong giai đo n hi n nay. ươ
I. LU N TI N L NG C A C.MÁC TRONG CH NGHĨA T B N C A ƯƠ Ư
MÁC
1. B n ch t ti n l ng d i ch nghĩa t b n ươ ướ ư
Công nhân làm vi c cho nhà t b n m t th i gian nào đó thì nh n ư
đ c s ti n tr công nh t đ nh. Ti n tr công đó g i ti n l ng. Sượ ươ
l ng ti n l ng nhi u hay ít đ c xác đ nh theo th i gian lao đ ng ho cượ ươ ượ
l ng s n ph m s n xu t ra. Hi n t ng đó làm cho ng i ta l m t ngượ ượ ườ ưở
r ng, ti n l ng là giá c lao đ ng. ươ
S th t thì ti n l ng không ph i giá tr hay giá c c a lao đ ng. ươ
Vì lao đ ng không ph i là hàng hoá và không th đ i t ng mua bán. S ượ
dĩ nh v y là vì:ư
Th nh t: n u lao đ ng hàng hoá thì ph i tr c, ph i đ c ế ướ ượ
v t hoá trong m t hình th c c th nào đó. Ti n đ cho lao đ ng th
“v t hoá” đ c ph i t li u s n xu t. Nh ng n u ng i lao đ ng ượ ư ư ế ư
t li u s n xu t thì h s bán hàng hoá do mình s n xu t, ch không bánư
“lao đ ng”. Ng i công nhân không th bán cái mình không có. ườ
Th hai: vi c th a nh n lao đ ng hàng hoá d n t i m t trong hai
mâu thu n v lu n sau đây: N u lao đ ng là hàng hoá đ c trao đ i ế ượ
ngang giá, thì nhà t b n không thu đ c giá tr th ng d - đi u này phư ượ ư
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
nh n s t n t i th c t c a quy lu t giá tr th ng d trong ch nghĩa t ế ư ư
b n. Còn n u hàng hoá đ c trao đ i không ngang giá đ giá tr th ng ế ượ
d cho nhà t b n, thì s ph nh n quy lu t giá tr .ư ư
Th ba: n u lao đ ng hàng hoá thì hàng hoá đó cũng ph i giá ế
tr . Nh ng th c đo n i t i c a giá tr lao đ ng. Nh v y, giá tr c a lao ư ướ ư
đ ng đo b ng lao đ ng. Đó là m t đi u lu n qu n vô nghĩa.
th , lao đ ng không ph i là hàng hoá, cái công nhân bán ế
nhà t b n mua không ph i lao đ ng chính s c lao đ ng. Do đó,ư
ti n l ng nhà t b n tr cho công nhân giá c c a s c lao đ ng. ươ ư
V y b n ch t c a ti n l ng d i ch nghĩa t b n bi u hi n ra b ươ ướ ư
ngoài nh là giá tr hay giá c c a lao đ ng.ư
S bi u hi n b ngoài c a ti n l ng đã che d u b n ch t c a ươ
là do nh ng nguyên nhân sau:
M t là, vi c mua bán s c lao đ ng mua bán ch u. H n n a, đ c ơ
đi m c a hàng hoá - s c lao đ ng không bao gi i tách kh i ng i bán, ườ
ch nh n đ c giá c khi đã cung c p giá tr s d ng cho ng i mua, t c là ượ ư
lao đ ng cho nhà t b n, do đó nhìn b ngoài ch th y nhà t b n tr giá tr ư ư
cho lao đ ng.
Hai là, đ i v i công nhân, toàn b lao đ ng trong c ngày ph ng ươ
ti n đ có ti n sinh s ng, do đó, b n thân công nhân cũng t ng r ng mình ưở
bán lao đ ng. Còn đ i v i nhà t b n vi c b tìên ra đ lao đ ng, nên ư
cũng nghĩ r ng cái mà h mua là lao đ ng.
Ba là, do cách th c tr l ng. S l ng c a ti n l ng ph thu c ươ ư ươ
vào th i gian lao đ ng ho c s n ph m s n xu t ra, đi u đó khi n ng i ta ế ườ
l m t ng r ng ti n l ng là giá c lao đ ng. ưở ươ
3
Tải xuống 5,000₫ (20 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-09 08:24:44luận về tiền lương đã được các nhà kinh tế nghiên cứu từ rất lâu bắt đầu là
W.Petty. Chính William Petty là người đầu tiên trong lịch sử đặt nền móng cho
lý thuyết "quy luật sắt về tiền lương". Lý thuyết mức lương tối thiểu
phản ánh trình độ phát triển ban đầu của CNTB. Lúc này, sản xuất chưa phát
triển, để buộc công nhân làm việc, giai cấp tư sản phải dựa vào Nhà nước để duy
trì mức lương thấp. Tuy nhiên từ lý luận này ta thấy được là, công nhân chỉ
nhận được từ sản phẩm lao động của mình những tư liệu sinh hoạt tối thiểu do họ
tạo ra. Phần còn lại đã bị nhà tư bản chiếm đoạt. Đó là mầm mống phân tích sự
bóc lột.

Lý luận về tiền lương của
Mác là sự tiếp tục phát triển lý luận về tiền lương của các nhà kinh tế cổ điển
trước đó. Lý luận tiền lương của Mác đã
vạch rõ bản chất của tiền lương dưới CNTB đã bị che đậy – tiền lương là giá cả
của lao động, bác bỏ quan niệm của các nhà kinh tế tư bản trước đó (Ricardo).
Những luận điểm của Mác về tiền lương vẫn còn giá trị đến ngày nay. Lý luận về tiền lương đã được các nhà kinh tế nghiên cứu từ rất lâu bắt đầu là W.Petty. Chính William Petty là người đầu tiên trong lịch sử đặt nền móng cho lý thuyết "quy luật sắt về tiền lương". Lý thuyết mức lương tối thiểu phản ánh trình độ phát triển ban đầu của CNTB. Lúc này, sản xuất chưa phát triển, để buộc công nhân làm việc, giai cấp tư sản phải dựa vào Nhà nước để duy trì mức lương thấp. Tuy nhiên từ lý luận này ta thấy được là, công nhân chỉ nhận được từ sản phẩm lao động của mình những tư liệu sinh hoạt tối thiểu do họ tạo ra. Phần còn lại đã bị nhà tư bản chiếm đoạt. Đó là mầm mống phân tích sự bóc lột. Lý luận về tiền lương của Mác là sự tiếp tục phát triển lý luận về tiền lương của các nhà kinh tế cổ điển trước đó. Lý luận tiền lương của Mác đã vạch rõ bản chất của tiền lương dưới CNTB đã bị che đậy – tiền lương là giá cả của lao động, bác bỏ quan niệm của các nhà kinh tế tư bản trước đó (Ricardo). Những luận điểm của Mác về tiền lương vẫn còn giá trị đến ngày nay. L I M Đ UỜ Ở Ầ Lý lu n v ti n l ng đã đ c các nhà kinh t nghiên c u t r t lâu ậ ề ề ươ ượ ế ứ ừ ấ b t đ u là W.Petty. Chính William Petty là ng i đ u tiên trong l ch s đ t ắ ầ ườ ầ ị ử ặ n n móng cho lý thuy t "quy lu t s t v ti n l ng". Lý thuy t m c l ng ề ế ậ ắ ề ề ươ ế ứ ươ t i thi u ph n ánh trình đ phát tri n ban đ u c a CNTB. Lúc này, s n ố ể ả ộ ể ầ ủ ả xu t ch a phát tri n, đ bu c công nhân làm vi c, giai c p t s n ph i d a ấ ư ể ể ộ ệ ấ ư ả ả ự vào Nhà n c đ duy trì m c l ng th p. Tuy nhiên t lý lu n này ta th y ướ ể ứ ươ ấ ừ ậ ấ đ c là, công nhân ch nh n đ c t s n ph m lao đ ng c a mình nh ng ượ ỉ ậ ượ ừ ả ẩ ộ ủ ữ t li u sinh ho t t i thi u do h t o ra. Ph n còn l i đã b nhà t b n ư ệ ạ ố ể ọ ạ ầ ạ ị ư ả chi m đo t. Đó là m m m ng phân tích s bóc l t. ế ạ ầ ố ự ộ Lý lu n v ti n l ng c a Mác là s ti p t c phát tri n lý lu n v ậ ề ề ươ ủ ự ế ụ ể ậ ề ti n l ng c a các nhà kinh t c đi n tr c đó. ề ươ ủ ế ổ ể ướ Lý lu n ti n l ng c aậ ề ươ ủ Mác đã v ch rõ b n ch t c a ti n l ng d i CNTB đã b che đ y – ti n ạ ả ấ ủ ề ươ ướ ị ậ ề l ng là giá c c a lao đ ng, bác b quan ni m c a các nhà kinh t t b n ươ ả ủ ộ ỏ ệ ủ ế ư ả tr c đó (Ricardo). Nh ng lu n đi m c a Mác v ti n l ng v n còn giá ướ ữ ậ ể ủ ề ề ươ ẫ tr đ n ngày nay. ị ế M c dù n c ta chính sách ti n l ng đã đ c c i cách. Tuy nhiên, ặ ở ướ ề ươ ượ ả nhi u v n đ c t lõi v n ch a đ c gi i quy t m t cách tho đáng. Cho ề ấ ề ố ẫ ư ượ ả ế ộ ả đ n nay, thu nh p c a ng i đ c h ng l ng tăng, m c s ng, tiêu dùng ế ậ ủ ườ ượ ưở ươ ứ ố tăng, v c b n không do chính sách ti n l ng đem l i mà do tăng thu ề ơ ả ề ươ ạ nh p ngoài l ng, nh kinh t tăng tr ng (ti n l ng Nhà n c tr ch ậ ươ ờ ế ưở ề ươ ướ ả ỉ chi m m t ph n ba, thu nh p khác chi m t i hai ph ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận