Đề tài: Lý luận về tiền lương của Các Mác

Số trang: 20
Mã số: 111301
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 20
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-09 08:24:44
Lý luận về tiền lương đã được các nhà kinh tế nghiên cứu từ rất lâu bắt đầu là W.Petty. Chính William Petty là người đầu tiên trong lịch sử đặt nền móng cho lý thuyết "quy luật sắt về tiền lương". Lý thuyết mức lương tối thiểu phản ánh trình độ phát triển ban đầu của CNTB. Lúc này, sản xuất chưa phát triển, để buộc công nhân làm việc, giai cấp tư sản phải dựa vào Nhà nước để duy trì mức lương thấp. Tuy nhiên từ lý luận này ta thấy được là, công nhân chỉ nhận được từ sản phẩm lao động của mình những tư liệu sinh hoạt tối thiểu do họ tạo ra. Phần còn lại đã bị nhà tư bản chiếm đoạt. Đó là mầm mống phân tích sự bóc lột. Lý luận về tiền lương của Mác là sự tiếp tục phát triển lý luận về tiền lương của các nhà kinh tế cổ điển trước đó. Lý luận tiền lương của Mác đã vạch rõ bản chất của tiền lương dưới CNTB đã bị che đậy – tiền lương là giá cả của lao động, bác bỏ quan niệm của các nhà kinh tế tư bản trước đó (Ricardo). Những luận điểm của Mác về tiền lương vẫn còn giá trị đến ngày nay. L I M Đ UỜ Ở Ầ Lý lu n v ti n l ng đã đ c các nhà kinh t nghiên c u t r t lâu ậ ề ề ươ ượ ế ứ ừ ấ b t đ u là W.Petty. Chính William Petty là ng i đ u tiên trong l ch s đ t ắ ầ ườ ầ ị ử ặ n n móng cho lý thuy t "quy lu t s t v ti n l ng". Lý thuy t m c l ng ề ế ậ ắ ề ề ươ ế ứ ươ t i thi u ph n ánh trình đ phát tri n ban đ u c a CNTB. Lúc này, s n ố ể ả ộ ể ầ ủ ả xu t ch a phát tri n, đ bu c công nhân làm vi c, giai c p t s n ph i d a ấ ư ể ể ộ ệ ấ ư ả ả ự vào Nhà n c đ duy trì m c l ng th p. Tuy nhiên t lý lu n này ta th y ướ ể ứ ươ ấ ừ ậ ấ đ c là, công nhân ch nh n đ c t s n ph m lao đ ng c a mình nh ng ượ ỉ ậ ượ ừ ả ẩ ộ ủ ữ t li u sinh ho t t i thi u do h t o ra. Ph n còn l i đã b nhà t b n ư ệ ạ ố ể ọ ạ ầ ạ ị ư ả chi m đo t. Đó là m m m ng phân tích s bóc l t. ế ạ ầ ố ự ộ Lý lu n v ti n l ng c a Mác là s ti p t c phát tri n lý lu n v ậ ề ề ươ ủ ự ế ụ ể ậ ề ti n l ng c a các nhà kinh t c đi n tr c đó. ề ươ ủ ế ổ ể ướ Lý lu n ti n l ng c aậ ề ươ ủ Mác đã v ch rõ b n ch t c a ti n l ng d i CNTB đã b che đ y – ti n ạ ả ấ ủ ề ươ ướ ị ậ ề l ng là giá c c a lao đ ng, bác b quan ni m c a các nhà kinh t t b n ươ ả ủ ộ ỏ ệ ủ ế ư ả tr c đó (Ricardo). Nh ng lu n đi m c a Mác v ti n l ng v n còn giá ướ ữ ậ ể ủ ề ề ươ ẫ tr đ n ngày nay. ị ế M c dù n c ta chính sách ti n l ng đã đ c c i cách. Tuy nhiên, ặ ở ướ ề ươ ượ ả nhi u v n đ c t lõi v n ch a đ c gi i quy t m t cách tho đáng. Cho ề ấ ề ố ẫ ư ượ ả ế ộ ả đ n nay, thu nh p c a ng i đ c h ng l ng tăng, m c s ng, tiêu dùng ế ậ ủ ườ ượ ưở ươ ứ ố tăng, v c b n không do chính sách ti n l ng đem l i mà do tăng thu ề ơ ả ề ươ ạ nh p ngoài l ng, nh kinh t tăng tr ng (ti n l ng Nhà n c tr ch ậ ươ ờ ế ưở ề ươ ướ ả ỉ chi m m t ph n ba, thu nh p khác chi m t i hai ph ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận