Câu hỏi ôn tập môn Tài chính tiền tệ

Số trang: 11
Mã số: 111254
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 11
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-09 05:33:31
 Khái niệm Đôla hóa: Đô la hoá là trong một nền kinh tế khi ngoại tệ được sử dụng một cách rộng rãi thay thế cho đồng bản tệ trong toàn bộ hoặc một số chức năng tiền tệ, nền kinh tế đó bị coi là đô la hoá toàn bộ hoặc một phần. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đôla hóa: - Khi nền kinh tế có tỷ lệ lạm phát (đồng nội tệ ko ổn định): sức mua của đồng nội tệ giảm, người dân tìm đến các công cụ dự trữ khác, trong đó có các đồng ngoại tệ uy tín.  - Khi nguồn ngoại tệ vào VN tăng lên (Viện trợ ODA tăng, đầu tư nước ngoài vào VN như FDI, FPI…, từ du lịch, kiều hối (ngoại tệ của kiều bào nước ngoài), thu nhập bằng đôla của các tầng lớp dân cư ngày càng mở rộng do người VN làm việc ở các công ty nước ngoài…) - Xu thế hội nhập quốc tế, các nước đều thực thi cơ chế thị trường mở, quan hệ giao lưu kinh tế, đầu tư hợp tác tác động trực tiếp vào kinh tế tiền tệ mỗi nước.         !"" #$%&       ! "#$%&'(  ) *  "+ ,-   ,. %/0 1  2  ",3" ,.  4 5 6*7  '8 "  #$ "    9!  :"+   ; "3  N2P  # 2"4 #$  " @ B   R #G5 " " @ S ( @,-B/ !  2 1 %@  "/BG %- #  S1 # - 1 B*=  B P/ ST! U '3 SV"W* #Q !B"4 #5 SX 7 9AY 3 # 0B  05 " 7@ SZ #N " B!"3 % B[ 2"., %  S\ - P-  %  5\ %*- 7 ] =P* P/B  2 * 1 6T^  B" B @ %  = ? _ "+  !*- Q "/ BG *";,7  %  N 7 `  P-_ " " B!"3 2 @  % 95a*,U ; "3  /  5 S %  ( . B bc S U "0 1 =6T^ #B*/d =6Tb '()*+, *-. / 0,12 6    . ? e A  ,M  . BG ; #Q    f ghi ?"#$]   . 6*7  =    . " =    . S #   . S6!  -jU  S 1 ? !  2 /  &  Sa* ? ! U   34 ,"125+!6' /, 7458,"*/'99:;'99 1 5  s1 #N  '(   / 6TP  : 1 Yllo B*gll5lll 9_ 1 Yllh B*gnx5lll 9! B*5(EF H, ! B*|gY  6M " 0  4 B/ y ! # ,; %  Pc2 "- ,- *7 4   " ! 2 ,; %  4 B/ # " . 7 'd   0 " = U B? !  B/  2 "#$=B\v \v U  1I/C%*-(4+ G, J */K(4 H, C?E '!  !$ Q E y ! =Q 4 ,d= 4 \v -G Q \vB 1 7 d ! B*5  % 2P- }- B*=E '! G Q 5 1I/**/!(4**L J,I,&,*M*C%* C? ("%&'( B/ B* / #$ B* ~* "3 =66"/BG L 6T E %! " = L 6T     N/**IM*(O24P27 7. 5  B(B* A  BU "  B - $ ! - $* !    w ! $b Q*(E F G (E F K ,(E F (EF G R*(E F 6.* Q\ P *w #$ B/ A6T BG = w    j) 2 6T BL  " B*2 BL #B*\ P   '( -* % A E6 vOE "#$ @   P ? 0 , 3 \ P E -*% A E6 vOE BG  * 7  '#G ? 0 7 %- \ P E -*% A 66 B = w    OT '#G ? 0  . B \ P E -*% A = w = P/ * BG = w = P/  '#G ? 0 B* #$ 2 %& '( B/ 8 5 S. B/ 2  2 U*  '3 B(: -   5  L   ,!:7 A B ,  - % B " P*   ") "#$ U "3 B     B Q %N "w 6T^ w @ "#$ 0 1 5 6T^ '* U " `    r P* "3  ."#$ = 7'* :  2! 2 0  K"w   # #Q 0  "w"- ,-%@; "3  B  w  5 2(]G G *-** G 6T^ 0 "4*"='3B(=g6T6T  2,+ bN - B  &=6T  S &'@ A,y ,:%/  6T, -& !6T^B "#$ ` 'd B*B "4 #     "! } B # BU  % J5'3B(6T 6T^ U J,+ \ =Pc,!66 PP- } - =,! \ "!}B #BU J JB* TM*\ 6!V22*-2(] 6T^  j*'@ B @ %  P/  2 % ! " = /   M Y (",-"- %@; "3 = / 6TB,-B$= 5 W+ J * *F GW+ J * *F.((* *F ((* *F.Q@\  '3  ( $:  2  ,!2 #Q  !   7 g 1 "#$   ( = C5  + 3 #  '(  2 ' ! :B/ "#$*w P    0  :'  ! "  "; ,  0   ! 7 g 1 w  '#G ? 0  2 ;  B (0  % 5a+ n ? 0 ; 0 %N '3 0  2 3 # @'B 3 # D " B* sfV  A  ( "4 #   - B = sf$ "r ! U Q s ! ' 7 A , " B='- #N =%@, " )%U 3 #  " w2 3 # 0 U = V   w sf V  A  ( "4 #   - U U 2 0= sf$ "r !Q 5X. B((#G((. BB/ Y, U  7  2d @ g 0 1  U B/   5E"2 B(! " N 7 Y 3 # * /7 P ,;% B " #Q R5 7 @ 2! " =BB/ "#$ @ "+ , B" jr 8 2 " B 3%@- #N = 2 ! QU e =g 3 #  5 T! 3 # * / P  A Q BG 5, "; B -2 ) %U 7  # ` r, "; @  7 3 # B/ 56#$!2, ";Be%/0 . 3;  7 3 # B/  {   #$ / jU ") " B % j-* 7 5  % = 66 # 5%)%U 2  BG ("  w "+ * / 1 - ! B! " = B/ 5 OU  L" @ 2 w + !g 4 V* .gB/ 4 V* - + !g ,+ -BB/ 5 9D/"E*. B((K*%"G((M*%"((K*%"((M*%"Q@\ Q ,  0  "4 7 2 Q   0  , 0  "4 #\ Q '  ! "  ,  0  ")   7  %Q U M "4 #  2 ' *w B/ "4 # * ' *w  %- OTS^* Uw / P A   B "4 # 7 *2B/ = "4 #*w %     P B "4 #  G sf 1 B/    B   ! BX =* ;0'#G? 0, , w / P A "4 #BG -   "#$ ' , 0   B "4 #B E -    sf   1 B/   B  5 ! B =* ;0'#G? 0, TM* \ @ 0 1 P ] =*" B/ ;0  5 - 1   ] + B/   G =' #B V B/ G L 2 + B/  R L E6 sf !  + B/ ; + $   sf ! # E6]B/ "w vOE2 V  #G - P* BU "  ( 6v PB  \ 1   - =0 \ Q j "3  0   %Q U X.6 B((K*%"G((M*%" C,- U 2 / P A%QU B 0U P !, 0 5%QU !"2" @ 0U 5T * /P  2y ,BG 5 %QU Q%N2 " 0U ! " B  w B?" Q U  0 U 5 6   %QU ? %    7  0 U 5 * 7 2 e  %QU   0 U ? %QU   w + ! B "B? "   7  %QU % "  (# *w 5 C jU   0 U !  Q "w ")   7  %QU "#Q # *w M  V %@ P  = "4 #2 " !"2" @%@  w =%QU 5 0U !"  '' "w *w   . 2 1   =2 V " # Q B' ' , V 7 %QU 5C 0U  1  =")  V - ==6"4 #2 !"B  /B/ gP-sf !" , P* %NAB P* P- }2 Q%NB 1 P-P- }E65 0U j"3 =")"#$  7 %QU 5aN 0U  ?N %QU sf *  %  w "#$ B/ "4 #Q B #$!5 PBj"3 2 0U U g' ( B/ #Q 0 BG 0"= = L #Q "4 #2 !Q%N     # A "4 # 7 %QU 5 D/*_" J G*_"  CT_" J T_"  CQ@\ ! ;   # U   *; 4 \  ! 0  BL ". "w / J # 2 BL ". "w /  `#U6 P* ,wP* "/BGP* "3 G !"!;" e P* ,w P* U "3 "/ BG P* "3 G = *T_M*#N ; 0 r 3;  #%NA y A2 * 7  w * "; r 9 %NA:; 0/"3 T_" GTM /T_" (+" Q\ 0 eB ,V   %;j  P* #N $B %- B  = %&'( \ 0 e* ,V   %;j  [B( - $/B)= ;0  "/BG %NA  S^* U\0 B/ \0 B[ B \v: ( B ? ? %- jU  ' 2$ 2 '#G'!  . 2 &"rr" B #Q  ";s @U @ 3= 56"#$%&'( "w , 2    2'3B(5 Q B3   T "; BG 4 g%@%% "w ?  9 ";50 1 *=  ,w  3    2 "   w % % BG B . #$ 5 0 1 *  4 BB 1 #  P-=%- jU OT5 J#Q  * 0 1 * =  V "w A* %0     "  %& '( V ,G  =  # "& '( *  0 "A ! B? } '" 4 75- 1 %& '(   # #Q   * ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận