Giáo Án Địa Lý lớp 9

Số trang: 61
Mã số: 111001
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 61
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-08 07:30:13
Mục tiêu bài học: Sau bài học học sinh cần: - Biết đư­ợc nư­ớc ta có 54 dân tộc, dân tộc kinh có số dân đông nhất. Các dân tộc ở n­ước ta luôn đoàn kết bên nhau trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. - Trình bày được tình hình phân bố các dân tộc ở nước ta. - Xác định được trên bản đồ vùng phân bố chủ yếu của một số dân tộc. - Có tinh thần tôn trọng đoàn kết các dân tộc. Thiết bị cần thiết: - Bản đồ dân cư Việt Nam. - Bộ ảnh về đại gia đình các dân tộc Việt Nam. - Tranh ảnh một số dân tộc Việt Nam. Hoạt động trên lớp: A. ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Giới thiệu chương trình địa lí lớp 9.    Cả năm 52 tiết. Kì I : 35 tiết. Kì II. 17 tiết. TUAÀN: Nga y soaùn: ……/……/…………ứ TIEÁT: Nga y daùy: ……/……/………… ứ đ a lí dân c ị . ư Ti t 1 ế : Bài 1 . c ng đ ng các dân t c Vi tNam. ộ ồ ộ ệ M c tiêu bài h c ụ ọ : Sau bài h c h c sinh c n: ọ ọ ầ - Bi t đ ế ư c nợ ư c ta có 54 dân t c, dân t c kinh có s dân đông nh t. Các dân t c nớ ộ ộ ố ấ ộ ở c taướ luôn đoàn k t bên nhau trong quá trình xây d ng và b o v t qu c. ế ự ả ệ ổ ố - Trình bày đ c tình hình phân b các dân t c n c ta. ượ ố ộ ở ướ - Xác đ nh đ c trên b n đ vùng phân b ch y u c a m t s dân t c. ị ượ ả ồ ố ủ ế ủ ộ ố ộ - Có tinh th n tôn tr ng đoàn k t các dân t c. ầ ọ ế ộ Thi t b c n thi t: ế ị ầ ế - B n đ dân c Vi t Nam. ả ồ ư ệ - B nh v đ i gia đình các dân t c Vi t Nam. ộ ả ề ạ ộ ệ - Tranh nh m t s dân t c Vi t Nam. ả ộ ố ộ ệ Ho t đ ng trên l p: ạ ộ ớ A. n đ nh l p: ổ ị ớ - Ki m tra sĩ s . ể ố - Gi i thi u ch ng trình đ a lí l p 9. ớ ệ ươ ị ớ C năm 52 ti t. Kì I : 35 ti t. Kì II. 17 ti t. ả ế ế ế B. N i dung bài m i: ộ ớ Gi i thi u bài: Vi t Nam là qu c gia nhi u dân t c. V i truy n th ng yêu n c đoàn k t, ớ ệ ệ ố ề ộ ớ ề ố ướ ế các dân t c đã sát cánh bên nhau trong su t quá trình xây d ng và b o v t qu c. ộ ố ự ả ệ ổ ố Ho t đ ng c a th y-trò. ạ ộ ủ ầ N i dung chính.ộ + Ho t đ ng c a giáo viên ạ ộ ủ : - Giáo viên cho h c sinh k m t s ọ ể ộ ố dân t c n c ta? ộ ở ướ - Chia l p thành 12 nhóm: ớ + Ho t đ ng c a trò ạ ộ ủ : - Nhóm 1- 6: Trình bày m t s nét ộ ố khái quát v dân t c kinh. ề ộ - Nhóm 7- 12: Trình bày m t s nét ộ ố khái quát v các dân t c ít ng i. ề ộ ườ + Ho t đ ng c a giáo viên: ạ ộ ủ - Cho các nhóm báo cáo k t qu và ế ả nh n xét b sung cho nhau. ậ ổ - Giáo viên chu n xác ki n th c. ẩ ế ứ + Ho t đ ng c a trò ạ ộ ủ (cá nhân) 1. N c ta có bao nhiêu dân t c? ướ ộ Dân t c nào có s dân đông nh t? ộ ố ấ Chi m t l bao nhiêu? ế ỉ ệ 2. L y m t vài ví d th c t ch ng ấ ộ ụ ự ế ứ minh các dân t c n c ta n c ộ ở ướ ở ướ ta bình đ ng và đoàn k t v i nhau? ẳ ế ớ 3. D a vào v n hi u bi t hãy cho ự ố ể ế bi t dân t c Vi t phân b ch y u ế ộ ệ ố ủ ế ở I. Các dân t c Vi t Nam: ộ ở ệ + C n c có 54 dân t c. ả ướ ộ - Dân t c Vi t. ộ ệ - Các dân t c ít ng i. ộ ườ - Các dân t c khác nhau v qu n c , ộ ề ầ ư ho t đ ng kinh t ch y u. ạ ộ ế ủ ế 1 đâu? Các dân t c ít ng i phân bộ ườ ố ch y u đâu? ủ ế ở 4. Cho bi t dân t ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận