Thu thập hai mươi ví dụ thuộc một trong các loại ngữ trực thuộc (NTT). Phân tích nhận diện các ngữ trực thuộc đó

Số trang: 9
Mã số: 110709
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 9
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-03 12:01:00
Thu thập hai mươi ví dụ thuộc một trong các loại ngữ trực thuộc (NTT). Phân tích nhận diện các ngữ trực thuộc đó I. Các loại ngữ trực thuộc (NTT) tỉnh lược định danh: - Ngữ trực thuộc định danh có liên kết tỉnh lược hiện diện - Ngữ trực thuộc định danh có liên kết tỉnh lược gián tiếp - Ngữ trực thuộc định danh có liên kết tỉnh lược khiếm diện... Thu th p hai m i ví d thu c m t trong các lo i ng tr c thu c (NTT).ậ ươ ụ ộ ộ ạ ữ ự ộ Phân tích nh n di n các ng tr c thu c đó ậ ệ ữ ự ộ BÀI LÀM I/ Các lo i ng tr c thu c (NTT) t nh l c đ nh danh ạ ữ ự ộ ỉ ượ ị 1. Ng tr c thu c đ nh danh (NTT) có liên ki t t nh l c hi n di n ữ ự ộ ị ế ỉ ượ ệ ệ a) Ki u th nh t ể ứ ấ : Ch ngôn và NTT xây d ng theo cùng ki u nòng c tủ ự ể ố Ng đ nh danh làm NTT là thành ph n đ ng lo i v i m t danh ng t ng t có ữ ị ầ ồ ạ ớ ộ ữ ươ ự trong ch ngôn ủ b) Ki u th 2: ể ứ Ch ngôn và NTT xây d ng theo ki u nòng c tủ ự ể ố Danh ng làm NTT không có thành ph n t ng t trong c u trúc c a ch ngôn. ữ ầ ươ ự ấ ủ ủ c) Ki u th 3: ể ứ Ch ngôn và NTT khác ki u nòng c tủ ể ố Danh ng làm NTT không có thành ph n t ng t trong c u trúc c a ch ngôn. ừ ầ ươ ự ấ ủ ủ 2.Ng tr c thu c đ nh danh có liên k t t nh l c gián ti p ữ ự ộ ị ế ỉ ượ ế a) Ng tr c thu c đ nh danh có liên k t t nh l c gián ti p d a vào phép l p t ữ ự ộ ị ế ỉ ượ ế ự ặ ừ v ng m r ng ự ở ộ b) Ng tr c thu c đ nh danh có liên k t t nh l c gián ti p d a vào phép th ữ ự ộ ị ế ỉ ượ ế ự ế +)Th đ i t ế ạ ừ +)Th đ ng nghĩa ế ồ c) Ng tr c thu c đ nh danh có liên k t t nh l c gián ti p d a vào phép liên ữ ự ộ ị ế ỉ ượ ế ự t ng ưở 3. Ng tr c thu c đ nh danh (NTT) có liên ki t t nh l c khi m di n ữ ự ộ ị ế ỉ ượ ế ệ a) có m t lo i c u trúc nòng c t chuyên dùng cho vi c đ a đ i t ng m i vào ộ ạ ấ ố ệ ư ố ượ ớ văn b n xu t phát t m t b i c nh (th i gian, không gian). NTT đ nh danh liên ả ấ ừ ộ ố ả ờ ị k t t nh l c khi m di n đ c dùng đ đ a chính thông tin b i c nh vào văn ế ỉ ượ ế ệ ượ ể ư ố ả b n. ả b) NTT đ nh danh liên k t t nh l c khi m di n đ c dùng đ đ a ch đ tr u ị ế ỉ ượ ế ệ ượ ể ư ủ ề ừ t ng vào văn b n. ượ ả II/ Các ví d ụ Ví d 1 ụ Tài liều đ̀̀̀c tài t̀̀ website ươ ư http://reportshop.com.vn Có m y đôi m tấ ắ ch t đang tr ng tr ng nhìn nàng t nh ng chi c khungế ừ ừ ừ ữ ế chân dung ch m tr trang đi m cho phòng ti c. ạ ổ ể ệ Nh ng đôi m tữ ắ c a các b củ ậ tiên t dòng h Mikhôrôvxki,… ổ ọ (H u Dũng d ch Con h i_Helena Mixiszek). ữ ị ủ - NTT đ nh danh có liên k t t nh l c gián ti p d a vào phép l p t v ng m ị ế ỉ ượ ế ự ặ ừ ự ở r ng ộ - Quan h gi a ch t c a phép l p và NTT là quan h đ ng nh t ệ ữ ủ ố ủ ặ ệ ồ ấ - Khôi ph c nh sau: “ ụ ư Đó là nh ng đôi m t c a các b c tiên t dòng hữ ắ ủ ậ ổ ọ Mikhôrôvxki” Ví d 2 ụ Đ nh th n l i, có gái tr ng c nhiên khi l ng nghe câu chuy n c a ị ầ ạ ẻ ạ ắ ệ ủ Pronnhixki. Con ng i này v i cô d ng nh ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận