Nhúng
Toàn màn hình
/ 5
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-03 10:36:57
Một trong những chủ đề lớn của thơ trữ tình Puskin là tình yêu "Hầu như tình yêu, tình bạn luôn luôn là những tình cảm chi phối nhà thơ nhiều nhất và là ngọn nguồn trực tiếp nhất của hạnh phúc và của đau khổ cuộc đời ông... Phân tích bài th “Tôi yêu em” c a Puskinơ ủ M t trong nh ng ch đ l n c a th tr tình Puskin là tình yêu “H u nh ộ ữ ủ ề ớ ủ ơ ữ ầ ư tình yêu, tình b n luôn luôn là nh ng tình c m chi ph i nhà th nhi u nh t và ạ ữ ả ố ơ ề ấ là ng n ngu n tr c ti p nh t c a h nh phúc và đau kh c a c đ i ông… Màu ọ ồ ự ế ấ ủ ạ ổ ủ ả ờ s c chung c a th Puskin, đ c bi t trong th tr tình, là v đ p n i tâm con ắ ủ ơ ặ ệ ơ ữ ẻ ẹ ộ ng i và lòng nhân ái vu t ve tâm h n”. (Biêlinxki). Cùng v i “g i K”, “Tôi ườ ố ồ ớ ử yêu em” là bài th n i ti ng c a Puskin v tình yêu. Th i kì s ng Pêtecbua, ơ ổ ế ủ ề ờ ố ở Puskin th ng lui t i nhà v ch t ch Vi n hàn lâm ngh thu t và cũng vì m t ườ ớ ị ủ ị ệ ệ ậ ộ thi u n đ p tên là A.A. Ôlênhia, con gái v ch nhà. Mùa hè năm 1828, nhà th ế ữ ẹ ị ủ ơ ng l i c u hôn nh ng không đ c nh n l i. Năm 1829, bài th ra đ i trên c ỏ ờ ầ ư ượ ậ ờ ơ ờ ơ s c a m i tình có th c này, bài th đ c in trong t p “Nh ng bông hoa ở ủ ố ự ơ ượ ậ ữ ph ng B c”. ươ ắ “Tôi yêu em: đ n nay ch ng t có th ế ứ ừ ể Ng n l a tình ch a h n đã tàn phai ọ ử ư ẳ Nh ng không đ em b n lòng thêm n a ư ể ậ ữ Hay h n em ph i g n bóng u hoài. ồ ả ợ Tôi yêu em âm th m, không hi v ng ầ ọ Lúc r t rè, khi h m h c lòng ghen ụ ậ ự Tôi yêu em, yêu chân thành, đ m th m ằ ắ C u em đ c ng i tình nh tôi đã yêu em. ầ ượ ườ ư Th tình yêu c a Puskin th ng b t ngu n t nh ng xúc c m c ơ ủ ườ ắ ồ ừ ữ ả ụ th , chân th c v i nh ng tr i nghi m tình c m sâu xa, do đó, đã th ể ự ớ ữ ả ệ ả ể đ c nh ng v đ p đa d ng, tinh t c a th gi i tâm h n con ng i. Bài ượ ữ ẻ ẹ ạ ế ủ ế ớ ồ ườ th “tôi yêu em” đã gây m t ni m xúc đ ng l n lao vì đã v n t i nh ng ơ ộ ề ộ ớ ươ ớ ữ giá tr tinh th n chung c a loài ng i. Nh ng tình c m chân thành, cao ị ầ ủ ườ ữ ả th ng, nhân ái c a tình yêu ch a đ ng trong nh ng l i l gi n d , trong ượ ủ ứ ự ữ ờ ẽ ả ị sáng nh t. ấ Th tình yêu hay th tr tình c a Puskin chi m v trí đ c bi t trong kho ơ ơ ữ ủ ế ị ặ ệ tàng th ca Nga. Ông đ c coi là “m t tr i c a th ca Nga”. M c dù cu c đ i ơ ượ ặ ờ ủ ơ ặ ộ ờ Tài liều đ̀̀̀c tài t̀̀ website ươ ư http://reportshop.com.vn ng n ng i, thi sĩ đã đ l i cho đ i sau h n 800 bài th tr tình có giá tr , Puskinắ ủ ể ạ ờ ơ ơ ữ ị là m t trong nh ng nhà th trên th gi i có ý th c trong v n đ sáng tác. Thi sĩ ộ ữ ơ ế ớ ứ ấ ề hi u r t rõ giá tr c a th mình. ể ...
— Xem thêm —
Bình luận