Câu hỏi ôn thi môn Tôn Giáo học

Số trang: 3
Mã số: 110679
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
I. N I DUNG ÔN THI: MÔN TÔN GIÁO H C
(Ch ng trình đ i cươ ng - 4 đvht)ươ
Câu 1. Phân tích đ nh nghĩa c a Ph.Ăng ghen v tôn giáo trong tác ph m
“Ch ng Đuy-Rinh”, đ làm rõ b n ch t c a tôn giáo.
Câu 2. Quan ni m c a Tôn giáo h c Mác- xít v ngu n g c xã h i c a s ra
đ i tôn giáo; L y d v s ra đ i c a đ o Ph t và đ o Kitô đ ch ng minh cho
quan ni m trên.
Câu 3. Quan ni m c a Tôn giáo h c Mác- xít v ngu n g c nh n th c
ngu n g c tâm lí c a s ra đ i tôn giáo.
Câu 4. Trình bày (có phân tích) k t c u c a tôn giáo hi n đ i.ế
Câu 5. Hi u bi t c a anh (ch ) v ch c năng xã h i c a tôn giáo. ế
Câu . Ki u tôn giáo nguyên th y hình th c c a nó. Đ c đi m c a ki u
tôn giáo này.
Câu 7. Ti n đ ra đ i đ o Kitô và giáo lý c b n c a đ o Kitô. ơ
Câu 8. Con đư ng du nh p Công giáo vào Vi t Nam. S phát tri n c a
Công giáo Vi t Nam qua m t s th i kỳ l ch s .
Câu 9. Ti n đ ra đ i đ o Ph t và giáo lý c b n c a đ o Ph t. ơ
Câu 10. Con đ ng, th i đi m du nh p Ph t giáo vào Vi t Nam. Đ c đi mườ
c a Ph t giáo Vi t Nam th i kỳ du nh p.
Câu 11. T ng quan v tín ng ư ng, tôn giáo Vi t Nam.
Câu 12. Quan đi m c a Đ ng C ng s n Vi t Nam v nhu c u tín ng ng, ưỡ
tôn giáo và chính sách t do tín ng ng, tôn giáo c a Nhà nưỡ ư c ta hi n nay.
B môn Khoa h c v Tôn giáo
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
II. CÂU H I ÔN THI CHUYÊN Đ C.MÁC, PH.ĂNGGHEN VÀ VI.LÊNIN
V TÔN GIÁO
(Cho s/v Chuyên ban Tôn giáo h c K48)
1. Hi u bi t c a anh (ch ) v vi c ti p c n quan đi m c a C.Mác Ph. ế ế
Ăngghen v tôn giáo.
2. Quan ni m c a C.Mác v tôn giáo trong tác ph m: “Bài lu n báo
Kolnische Zeitung s 179 và tác ph m: “V v n đ Do Thái”.
3. Quan ni m c a C.Mác v tôn giáo trong tác ph m: “Góp ph n phê phán
pháp quy n c a Hêghen” (L i nói đ u).
4. Quan ni m c a C.Mác v tha hóa tôn giáo trong tác ph m: “B n th o
kinh t - tri t h c năm 1844”.ế ế
5. Quan ni m c a Ph. Ăngghen v tôn giáo trong tác ph m: “Brunô Bau ơ
đ o C đ c kh i thu ” và tác ph m: “Bàn v ls đ o C đ c s kỳ”. ơ ơ ơ
6. Quan ni m c a Ph. Ăngghen v tôn giáo trong tác ph m: “Lút Vích Phoi
B c và s cáo chung c a tri t h c c đi n Đ c”.Ơ ế
7. Quan ni m c a VI.Lênin v ngu n g c nh n th c c a tôn giáo.
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
M C L C
3
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-03 08:46:28
Câu hỏi  ôn thi môn Tôn Giáo học   MỤC LỤC   I. NỘI DUNG ÔN THI MÔN TÔN GIÁO HỌC II.CÂU HỎI ÔN THI CHUYÊN ĐỀ C.MÁC, PH.ĂNGGHEN VÀ VI.LÊNIN VỀ TÔN GIÁO I. N I DUNG ÔN THI: MÔN TÔN GIÁO H CỘ Ọ (Ch ng trình đ i c ươ ạ ng - 4 đvht)ươ Câu 1. Phân tích đ nh nghĩa c a Ph.Ăng ghen v tôn giáo trong tác ph m ị ủ ề ẩ “Ch ng Đuy-Rinh”, đ làm rõ b n ch t c a tôn giáo. ố ể ả ấ ủ Câu 2. Quan ni m c a Tôn giáo h c Mác- xít v ngu n g c xã h i c a s ra ệ ủ ọ ề ồ ố ộ ủ ự đ i tôn giáo; L y ví d v s ra đ i c a đ o Ph t và đ o Kitô đ ch ng minh cho ờ ấ ụ ề ự ờ ủ ạ ậ ạ ể ứ quan ni m trên. ệ Câu 3. Quan ni m c a Tôn giáo h c Mác- xít v ngu n g c nh n th c và ệ ủ ọ ề ồ ố ậ ứ ngu n g c tâm lí c a s ra đ i tôn giáo. ồ ố ủ ự ờ Câu 4. Trình bày (có phân tích) k t c u c a tôn giáo hi n đ i. ế ấ ủ ệ ạ Câu 5. Hi u bi t c a anh (ch ) v ch c năng xã h i c a tôn giáo. ể ế ủ ị ề ứ ộ ủ Câu . Ki u tôn giáo nguyên th y và hình th c c a nó. Đ c đi m c a ki u ể ủ ứ ủ ặ ể ủ ể tôn giáo này. Câu 7. Ti n đ ra đ i đ o Kitô và giáo lý c b n c a đ o Kitô. ề ề ờ ạ ơ ả ủ ạ Câu 8. Con đ ư ng du nh p Công giáo vào Vi t Nam. S phát tri n c aờ ậ ệ ự ể ủ Công giáo Vi t Nam qua m t s th i kỳ l ch s . ở ệ ộ ố ờ ị ử Câu 9. Ti n đ ra đ i đ o Ph t và giáo lý c b n c a đ o Ph t. ề ề ờ ạ ậ ơ ả ủ ạ ậ Câu 10. Con đ ng, th i đi m du nh p Ph t giáo vào Vi t Nam. Đ c đi m ườ ờ ể ậ ậ ệ ặ ể c a Ph t giáo Vi t Nam th i kỳ du nh p. ủ ậ ở ệ ờ ậ Câu 11. T ng quan v tín ng ổ ề ư ng, tôn giáo Vi t Nam.ỡ ệ Câu 12. Quan đi m c a Đ ng C ng s n Vi t Nam v nhu c u tín ng ng, ể ủ ả ộ ả ệ ề ầ ưỡ tôn giáo và chính sách t do tín ng ự ng, tôn giáo c a Nhà nưỡ ủ ư c ta hi n nay.ớ ệ B môn Khoa h c v Tôn giáo ộ ọ ề 1 II. CÂU H I ÔN THI CHUYÊN Đ C.MÁC, PH.ĂNGGHEN VÀ VI.LÊNINỎ Ề V TÔN GIÁO Ề (Cho s/v Chuyên ban Tôn giáo h c K48) ọ 1. Hi u bi t c a anh (ch ) v vi c ti p c n quan đi m c a C.Mác và Ph. ể ế ủ ị ề ệ ế ậ ể ủ Ăngghen v tôn giáo. ề 2. Quan ni m c a C.Mác v tôn giáo trong tác ph m: “Bài xã lu n báo ệ ủ ề ẩ ậ Kolnische Zeitung ” s 179 và tác ph m: “V v n đ Do Thái”. ố ẩ ề ấ ề 3. Quan ni m c a C.Mác v tôn giáo trong tác ph m: “Góp ph n phê phán ệ ủ ề ẩ ầ pháp quy n c a Hêghen” (L i nói đ u). ề ủ ờ ầ 4. Quan ni m c a C.Mác v ệ ủ ề tha hóa và tôn giáo trong tác ph m: “B n th oẩ ả ả kinh t - tri t h c năm 1844”. ế ế ọ 5. Quan ni m c a Ph. Ăngghen v tôn giáo ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận