Phân loại bài tập hóa học hữu cơ

Lượt xem: 13185
Số trang: 61
Mã số: 110239
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 61
Sao chép
btHoahochuuco
btHoahochuuco
Phương pháp gi i bài t p hoá h c H u c ơ
M c l c
I HƯ NG D N CHUNG
1. PHÂN LO I BÀI T P HÓA H C
Hi n nay nhi u cách phân lo i bài t p khác nhau trong các tài li u giáo khoa. v y, c n cách
nhìn t ng qt v c d ng bài t p d a vào vi c n m ch cc c ơ s phân lo i.
1. Pn lo i d a vào n i dung toán h c c ai t p:
Bài t p đ nh tính (kng tính toán)
Bài t p đ nh l ư ng (có tính toán)
2. Pn lo i d a vào ho t đ ng c a h c sinh khi gi i bài t p:
Bài t p thuy t (không ti n hành thí nghi m) ế ế
Bài t p th c nghi m (có ti n nh thí nghi m) ế
3. Pn lo i d a vào n i dung hóa h c c ai t p:
Bài t p a đ i c ương
- Bài t p v ch t khí
- Bài t p v dung d ch
- Bài t p v đi n phân
Bài t p a vô c ơ
- Bài t p v các kim lo i
- Bài t p v các phi kim
- Bài t p v các lo i h p ch t oxit, axit, baz ơ, mu i, …
Bài t p a h u c ơ
- Bài t p v hydrocacbon
- Bài t p v r ề ư u, phenol, amin
- Bài t p v andehyt, axit cacboxylic, este,
4. D ao nhi m v và yêu c u c a bài t p:
Bài t p cân b ng ph ương trình ph n ng
Bài t p vi t chu i ph n ng ế
Bài t p đi u ch ế
Bài t p nh n bi t ế
Bài t p ch các ch t ra kh i h n h p
Bài t p c đ nh thành ph n h n h p
Bài t p l p CTPT.
Bài t p tìm nguyên t ch ưa bi tế
5. D ao kh i l ư ng ki n th c, m c ế đ đơn gi n hay ph c t p c a bài t p:
Bài t p d ng c ơ b n
Bài t p t ng h p
6. D ao cách th c ti n hành ki m tra: ế
Bài t p tr c nghi m
Bài t p t lu n
7. D ao ph ương pháp gi i bài t p:
Bài t p tính theong th c và ph ương trình.
Bài t p bi n lu n
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Bài t p ng các giá tr trung bình
8. D ao m c đích s d ng:
Bài t p ng ki m tra đ u gi
Bài t p ng c ng c ki n th c ế
Bài t p ng ôn t p, ôn luy n, t ng k t ế
Bài t p ng b i d ư ng h c sinh gi i
Bài t p ng ph đ o h c sinh y u,… ế
M i cách phân lo i nh ng ưu như c đi m riêng c a nó, y m i tr ư ng h p c th giáo
viên s d ng h th ng phân lo i này hay h th ng phân lo i khác hay k t h p các cách phân lo i nh m ế
phát huy h t ế ưu đi m c a nó.
Thư ng giáo viên s d ngi t p theo h ư ng phân lo i sau:
Bài t p giáo khoa:
Thư ng d ư i d ng câu h i không tính toán nh m làm chính xác khái ni m; c ng c , h th ng
a ki n th c; v n d ng ki n th co th c ti n.ế ế
c d ng hay g p: vi t ph ế ương trình ph n ng, hoàn thành chu i ph n ng, nh n bi t, ế đi u ch , ế
tách ch t, gi i thích hi n t ư ng, bài t p v nh ch t hóa h cc ch t,
th phân thành 2 lo i :
+ Bài t p thuy t (c ng c thuy t ế ế đã h c)
+ Bài t p th c nghi m : v a c ng c thuy t v a rèn luy n các n ế ăng, x o th c hành, ý
nghĩa l n trong vi c g n li n lý thuy t v i th c hành. ế
Bài t p toán:
Là nh ng bài t p g n li n v i tính toán, thao tác trên các s li u đ tìm đư c s li u khác, bao hàm
2 tính ch t tn h ca h c trong bài.
Tính ch t hóa h c: dùng ngôn ng a h c & ki n th c a h c m i gi i ế đư c (nh ư v a đ , hoàn
toàn, khan, hidrocacbon no, không no, …) các phương trình ph n ng x y ra.
Tính ch t toán h c: ng pp tính đ i s , qui t c tam su t, gi i h ph ương trình, …
a h c m t n khoa h c t nhiên, t t y u không tránh kh i vi c liên môi v i toán, , ế đ c
đi m này cũng góp ph n phát tri n t ư duy logic cho h c sinh. Hi n nay, h u h t các bài t p tóa hóa ế
đánh nh n vi c rèn luy n t ư duy hóa h c cho h c sinh, gi m d n thu t toán.
2.M T S PH ƯƠNG PP GI II T P
1- Tính theo công th c và ph ương trình ph n ng
2- Phương pháp b o toàn kh i l ư ng
3- Phương pháp tăng gi m kh i l ư ng
4- Phương pháp b o toàn electron
5- Phương phápng các giá tr trung bình
• Kh i l ư ng mol trung bình
• Hóa tr trung bình
• S ngun t C, H, … trung bình
• S liên k t p trung bình ế
• G hydrocacbon trung bình
• S nhóm ch c trung bình,
6- Phương pháp ghép n s
7- Phương pháp t ch n l ư ng ch t
8- Phương pháp bi n lu n
3.ĐI U KI N Đ HOC SINH GI I BÀI T P ĐƯ C T T:
1. N m ch c thuy t: các ế đ nh lu t, qui t c, các quá trình hóa h c, tính ch t hóa h c c a các
ch t.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
2. N m đư c các d ng bài t p c ơ b n, nhanh chóng xác đ nh bài t p c n gi i thu c d ng bài t p
o.
3. N m đư c m t s ph ương pháp gi i thích h p v i t ng d ngi t p
4. N m đư c các b ư c gi i m t bài toán h n h pi chung và v i t ng d ng bài nói riêng
5. Bi t ế đư c m t s th thu t phép bi n ế đ i toán h c, cách gi i ph ương trình h ph ương
trình b c 1,2, …
4.CÁC BƯ C GI I I
T P TRÊN L P:
1. Tóm t t đ u i m t cách ng n g n trên b ng. Bài t p v các quá trình a h c th ng s ơ
đ .
2. X lý các s li u d ng thô thành d ng c ăn b n (có th b ư c này tr ư c khi tóm t t đ u bài)
3. Vi t các phế ương trình ph n ng x y ra (n u có) ế
4. G i ý và h ư ng d n h c sinh suy nghĩ tìm l i gi i:
- Pn tích d ki n c a đ bài xem t đó cho ta bi t ế đư c nh ng gì
- Ln h v ic d ng bài t p c ơ b n đã gi i
- Suy lu n ng ư c t u c u c a bài toán
5. Trình bày l i gi i
6. m t t, h th ng nh ng v n đ c n thi t, quan tr ng rút ra t bài t p (v ki n th c, kĩ n ế ế ăng,
phương pháp)
5.CƠ S TH C TI N:
Th c t nhi u tr ế ư ng ph thông, s ti t hóa trong tu n ít, ph n l n dùng vào vi c gi ng bài m i ế
và c ng c các bài t p c ơ b n trong sách giáo khoa. i t p giáo khoa m r ng và các bài t p toán ch
đư c đ c p m c th p. Khi đ c đ bài t p hóa nhi u h c sinh b lúng túng không đ nh h ư ng đư c
cách gi i, nghĩa ch ưa hi u rõ bài hay ch ưa xác đ nh đư c m i liên h gi a gi thi t và cái c n tìm. ế
c nguyên nhân làm h c sinh lúng túng sai l m khi gi i bài t p hóa h c:
Chưa hi u m t cách chính xác các khái ni m, ngôn ng hóa h c (ví d nh ư : n ng đ mol,
dd loãng, đ c, v a đ , … )
Chưa thu c hay hi u đ th vi t ế đúng các phương trình ph n ng, ch ưa n m đư c các
đ nh lu t c ơ b n c aa h c
Chưa thành th o nh ng n ăng cơ b n v hóa h c, toán h c (cân b ng ph n ng, đ i s
mol, V, n ng đ , l p t l , …)
Không nhìn ra đư c m i t ương quan gi a các gi thi t, gi thi t v i k t lu n ế ế ế đ có th l a
ch ns d ng ph ương pháp thích h p đ i v i t ng bài c th .
II CƠ S THUY T C N N M V NG
1 THUY T C U T O A H C :
N i dung :
1. Trong phân t ch t h u c ơ, các nguyên t liên k t v i nhau theo ế đúng hóa tr và theo m t th t ứ ự
nh t đ nh. Th t liên k t ế đó g i là c u t o hóa h c. S thay đ i th t s đó t o nên ch t m i.
2. Trong phân t h p ch t h u c ơ, cacbon hóa tr IV. Nh ng nguyên t cacbon th k t h p ế
không nh ng v i nh ng nguyên t c a các nguyên t khác còn k t h p tr c ti p v i nhau thành ế ế
nh ng m ch cacbon khác nhau (m ch không nhánh, có nnh, m ch vòng).
3. Tính ch t c a các h p ch t ph thu c vào thành ph n phân t (b n ch t và s l ố ư ng các nguyên
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-07-29 03:19:23
Phân loại bài tập hóa hữu cơ với cách trình bày dễ hiểu,rành mạch,giúp các bạn dễ dàng nắm bắt và hệ thống kiến thức btHoahochuuco btHoahochuuco Ph ươ ng pháp gi i bài t p hoá h c H u cả ậ ọ ữ ơ M c l c ụ ụ I H Ư NG D N CHUNG Ớ Ẫ 1. PHN LO I BI T P HA H C Ạ Ậ Ọ Hi n nay có nhi u cách phân lo i bài t p khác nhau trong các tài li u giáo khoa. Vì v y, c n có cách ệ ề ạ ậ ệ ậ ầ nhìn t ng quát v các d ng bài t p d a vào vi c n m ch c các c ổ ề ạ ậ ự ệ ắ ắ ơ s phân lo i.ở ạ 1. Phân lo i d a vào n i dung toán h c c a bài t p: ạ ự ộ ọ ủ ậ • Bài t p ậ đ nh tính (không có tính toán)ị • Bài t p ậ đ nh lị ư ng (có tính toán)ợ 2. Phân lo i d a vào ho t ạ ự ạ đ ng c a h c sinh khi gi i bài t p:ộ ủ ọ ả ậ • Bài t p lý thuy t (không có ti n hành thí nghi m) ậ ế ế ệ • Bài t p th c nghi m (có ti n hành thí nghi m) ậ ự ệ ế ệ 3. Phân lo i d a vào n i dung hóa h c c a bài t p: ạ ự ộ ọ ủ ậ • Bài t p hóa ậ đ i cạ ươ ng - Bài t p v ch t khí ậ ề ấ - Bài t p v dung d ch ậ ề ị - Bài t p v ậ ề đ i n phân …ệ • Bài t p hóa vô c ậ ơ - Bài t p v các kim lo i ậ ề ạ - Bài t p v các phi kim ậ ề - Bài t p v các lo i h p ch t oxit, axit, baz ậ ề ạ ợ ấ ơ , mu i, …ố • Bài t p hóa h u c ậ ữ ơ - Bài t p v hydrocacbon ậ ề - Bài t p v r ậ ề ư u, phenol, aminợ - Bài t p v andehyt, axit cacboxylic, este, … ậ ề 4. D a vào nhi m v và yêu c u c a bài t p: ự ệ ụ ầ ủ ậ • Bài t p cân b ng ph ậ ằ ươ ng trình ph n ngả ứ • Bài t p vi t chu i ph n ng ậ ế ỗ ả ứ • Bài t p ậ đ i u chề ế • Bài t p nh n bi t ậ ậ ế • Bài t p tách các ch t ra kh i h n h p ậ ấ ỏ ỗ ợ • Bài t p xác ậ đ nh thành ph n h n h pị ầ ỗ ợ • Bài t p l p CTPT. ậ ậ • ...
— Xem thêm —
Bình luận