giao an mon toan lop 3 tuan 23 doc - Tại 123doc.vn.doc

Lượt xem: 3
Số trang: 16
Mã số: 110214
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 16
Sao chép
NGUYEÃN THÒ HIEÀN GIAÙO VIEÂN TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC VÓNH NGUYEÂN 1
Tuaàn 23
Ngaøy daïy 12/2/2007
NHAÂN SOÁ COÙ BOÁN CHÖÕ SOÁ VÔÙI SOÁ COÙ MOÄT CHÖÕ SOÁ
Tieát : 111
I.Muïc tieâu
Giuùp HS :
- Bieát thöïc hieän pheùp nhaân soá coù boán chöõ soá vôi soá coù moät chöõ soá ( Coù nhôù hai laàn, khoâng
lieàn nhau )
- Aùp duïng pheùp nhaân soá coù boán chöõ soá vôùi soá coù moät chöõ soá ñeå giaûi caùc baøi toaùn coù lieân
quan.
II. Ñoà duøng daïy hoïc
III.Hoaït ñoäng daïy hoïc
1.Kieåm tra baøi cuõ :
- Goïi HS leân laøm baøi taäp……VBT
- GV nhaän xeùt, ghi ñieåm
2. Baøi môùi :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
* Giôùi thieäu baøi
- GV : Baøi hoïc hoâm nay seõ tieáùp tuïc giuùp caùc
em bieát caùch thöïc hieän pheùp nhaân soá coù boán
chöõ soá vôi soá coù moät chöõ soá.
* Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn thöïc hieän pheùp
nhaân 1427 x 3 (12’)
Muïc tieâu :
- Bieát thöïc hieän pheùp nhaân soá coù boán chöõ soá
vôi soá coù moät chöõ soá ( Coù nhôù hai laàn, khoâng
lieàn nhau )
Caùch tieán haønh :
- GV vieát leân baûng pheùp nhaân : 1427 x 3
- Yeâu caàu HS ñaët tính theo coät doïc ñeå thöïc
hieän pheùp nhaân 1427 x 3
- GV hoûi: Khi thöïc hieän pheùp nhaân naøy ta phaûi
thöïc hieän tính töø ñaâu ?
- GV yeâu caàu HS suy nghó ñeå thöïc hieän pheùp
tính treân. Neáu trong lôùp coù HS tính ñuùng thì GV
yeâu caàu HS ñoù neâu caùch tính cuûa mình, sau
ñoù GV nhaéc laïi cho HS ghi nhôù . Neáu trong lôùp
khoâng coù HS naøo tính ñuùng thì GV höôùng daãn
HS tính theo töøng böôùc nhö SGK.
Keát luaän : Pheùp nhaân treân coù nhôù töø haøng ñôn
vò sang haøng chuïc, töø haøng traêm sang haøng
nghìn.
* Hoaït ñoäng 2 : Luyeän taäp – Thöïc haønh (13’)
Muïc tieâu :
- Nghe GV giôùi thieäu baøi.
- HS ñoïc : 1427 nhaân 3
- 2 HS leân baûng ñaët tính,HS caû lôùp ñaët tính
vaøo giaáy nhaùp, sau ñoù nhaän xeùt caùch
ñaët tính treân baûng cuûa baïn.
- Ta baét ñaà tính töø haøng ñôn vò, sau ñoù
ñeán haøng chuïc, haøng traêm, haøng nghìn
(Tính töø phaûi sang traùi)
1427 * 3 nhaân 7 baèng 21, vieát 1,nhôù 2.
x 3 * 3 nhaân 2 baèng 6, theâm 2 baèng
4281 8,vieát 8.
* 3 nhaân 4 baèng 12,vieát 2 nhôù 1
* 3 nhaân 1 baèng 3, theâm 1 baèng
4,vieát 4.
Vaäy : 1427 x 3 = 4281
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
NGUYEÃN THÒ HIEÀN GIAÙO VIEÂN TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC VÓNH NGUYEÂN 1
- Aùp duïng pheùp nhaân soá coù boán chöõ soá vôi soá
coù moät chöõ soá ñeå giaûi caùc baøi toaùn coù lieân
quan.
Caùch tieán haønh :
Baøi 1
- GV yeâu caàu HS töï laøm baøi.
- GV yeâu caàu laàn löôït töøng HS ñaõ leân baûng
trình baøy caùch tính cuûa mình
- Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
Baøi 2
- Tieán haønh töông töï baøi 1.GV chuù yù nhaéc HS
nhaän xeùt caùch ñaët tính cuûa baïn treân baûng.
Baøi 3
- 1 HS ñoïc ñeø baøi toaùn.
- GV yeâu caàu HS töï laøm baøi.
- GV chöõa baøi vaø cho ñieåm HS.
Baøi 4
- 1 HS ñoïc ñeø baøi toaùn.
- GV hoûi : Muoán tính chu vi hình vuoâng ta laøm
nhö theá naøo ?
- Yeâu caàu HS laøm baøi.
* Hoaït ñoäng cuoái : Cuûng coá, daën doø (5’)
- Coâ vöøa daïy baøi gì ?
- Veà nhaø laøm baøi
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- 4 HS leân baûng laøm baøi.HS caû lôùp laøm
vaøo VBT.
- HS trình baøy tröôùc lôùp.
- Caùc HS trình baøy töông töï nhö treân.
- Moãi xe chôû 1425 kg gaïo. Hoûi 3 xe nhö
theá chôû bao nhieâu ki- loâ- gam gaïo ?
- 1 HS leân baûng laøm baøi,HS caû lôùp laøm
vaøo VBT.
Toùm taét
1xe : 1425 kg gaïo
3 xe : ……… kg gaïo ?
Baøi giaûi
Soá ki- loâ- gam gaïo caû 3 xe chôû laø :
1425 x 3 = 4275 (kg )
Ñaùp soá : 4275 kg gaïo
- Tính chu vi khu ñaát hình vuoâng coù caïnh
laø 1508 m
- Muoán tính chu vi cuûa hình vuoâng ta laáy
caïnh cuûa hình vuoâng nhaân vôi 4.
Baøi giaûi
Chu vi cuûa hình vuoâng laø :
1058 x 4 = 6032 (m)
Ñaùp soá : 6032
RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
NGUYEÃN THÒ HIEÀN GIAÙO VIEÂN TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC VÓNH NGUYEÂN 1
Tuaàn 23
Ngaøy daïy 13/2/2007
LUYEÄN TAÄP
Tieát112
I.Muïc tieâu
Giuùp HS :
- Cuûng coá veà kó naêng thöïc hieän pheùp nhaân soá coù boán chöõ soá vôùi soá coù moät chöõ soá .
- Cuûng coá veà giaûi toaùn coù lôøi vaên baèng hai pheùp tính.
II. Ñoà duøng daïy hoïc
III.Hoaït ñoäng daïy hoïc
1. Kieåm tra baøi cuõ (5’)
- Goïi HS leân laøm baøi taäp
- GV nhaän xeùt, ghi ñieåm
2. Baøi môùi :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
* Giôùi thieäu baøi
- GV : Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em cuûng
coá veà pheùp nhaân soá coù boán chöõ soá vôi soá coù
moät chöõ soá.
* Hoaït ñoäng 1 : Luyeän taäp – Thöïc haønh (25’)
Muïc tieâu :
- Cuûng coá veà kó naêng thöïc hieän pheùp nhaân soá
coù boán chöõ soá vôùi soá coù moät chöõ soá .
- Cuûng coá veà giaûi toaùn coù lôøi vaên baèng hai
pheùp tính.
Caùch tieán haønh :
Baøi 1
- GV yeâu caàu HS töï laøm baøi.
- GV yeâu caàu laàn löôït töøng HS ñaõ leân baûng
trình baøy caùch tính cuûa mình
- Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
Baøi 2
- 1 HS ñoïc ñeà baøi toaùn.
- Baïn An mua maáy caùi buùt ?
- Moãi caùi buùt giaù bao nhieâu tieàn ?
- An ñöa cho coâ baùn haøng bao nhieâu tieàn ?
- GV yeâu caàu HS toùm taét baøi toaùn roài trình baøy
lôøi giaûi.
Toùm taét
Mua : 3 buùt
Giaù 1 buùt : 2500 ñoàng
Ñöa : 8000 ñoàng
Traû laïi : … ñoàng ?
- GV chöõa baøi vaø ghi ñieåm.
- Nghe GV giôùi thieäu baøi.
- 4 HS leân baûng laøm baøi.HS caû lôùp laøm
vaøo VBT.
- HS trình baøy tröôùc lôùp.
- Caùc HS trình baøy töông töï nhö treân.
- An mua 3 caùibuùt, moãi caùi buùtgiaù 2500
ñoàng. An ñöa cho coâ baùn haøng 8000
ñoàng . Hoûi coâ baùn haøng phaûi traû laïi bao
nhieâu tieàn ?
- An mua 3 caùi buùt .
- Moãi caùi buùtgiaù 2500 ñoàng.
- An ñöa cho coâ 8000 ñoàng.
-1 HS leân baûng laøm baøi, Caû lôùp laøm VBT
Baøi giaûi
Soá tieàn An phaûi traû cho 3 caùi buùt laø :
2500 x 3 = 7500 (ñoàng )
Soá tieàn coâ bn haøng phaûi traû laïi cho Aùn laø :
8000 – 7500 = 500 (ñoàng)
Ñaùp soá : 500 ñoàng
Tải xuống 5,000₫ (16 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-10-18 11:50:18
NGUYEÃN THÒ HIEÀN GIAÙO VIEÂN TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC VÓNH NGUYEÂN 1 Tuaàn 23 Ngaøy daïy 12/2/2007 NHAÂN SOÁ COÙ BOÁN CHÖÕ SOÁ VÔÙI SOÁ COÙ MOÄT CHÖÕ SOÁ Tieát : 111 I.Muïc tieâu Giuùp HS : - Bieát thöïc hieän pheùp nhaân soá coù boán chöõ soá vôi soá coù moät chöõ soá ( Coù nhôù hai laàn, khoâng lieàn nhau ) - Aùp duïng pheùp nhaân soá coù boán chöõ soá vôùi soá coù moät chöõ soá ñeå giaûi caùc baøi toaùn coù lieân quan. II. Ñoà duøng daïy hoïc III.Hoaït ñoäng daïy hoïc 1.Kieåm tra baøi cuõ : - Goïi HS leân laøm baøi taäp …… VBT - GV nhaän xeùt, ghi ñieåm 2. Baøi môùi : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH * Giôùi thieäu baøi - GV : Baøi hoïc hoâm nay seõ tieáùp tuïc giuùp caùc em bieát caùch thöïc hieän pheùp nhaân soá coù boán chöõ soá vôi soá coù moät chöõ soá. * Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn thöïc hieän pheùp nhaân 1427 x 3 (12 ’ ) Muïc tieâu : - Bieát thöïc hieän pheùp nhaân soá coù boán chöõ soá vôi soá coù moät chöõ soá ( Coù nhôù hai laàn, khoâng lieàn nhau ) Caùch tieán haønh : - GV vieát leân baûng pheùp nhaân : 1427 x 3 - Yeâu caàu HS ñaët tính theo coät doïc ñeå thöïc hieän pheùp nhaân 1427 x 3 - GV hoûi: Khi thöïc hieän pheùp nhaân naøy ta phaûi thöïc hieän tính töø ñaâu ? - GV yeâu caàu HS suy nghó ñeå thöïc hieän pheùp tính treân. Neáu trong lôùp coù HS tính ñuùng thì GV yeâu caàu HS ñoù neâu caùch tính cuûa mình, sau ñoù GV nhaéc laïi cho HS ghi nhôù . Neáu trong lôùp khoâng coù HS naøo tính ñuùng thì GV höôùng daãn HS tính theo töøng böôùc nhö SGK. Keát luaän : Pheùp nhaân treân coù nhôù töø haøng ñôn vò sang haøng chuïc, töø haøng traêm sang haøng nghìn. * Hoaït ñoäng 2 : Luyeän taäp – Thöïc haønh (13 ’ ) Muïc tieâu : - Nghe GV giôùi thieäu baøi. - HS ñoïc : ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận