Ôn thi tốt nghiệp hóa 12 CB chuong este lipit chuan

Số trang: 5
Mã số: 110024
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-09-17 06:37:29
Ôn thi tốt nghiệp hóa, ôn thi, ôn thi tốt nghiệp HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP Môn: Hoá học 12 Chương 1: ESTE- LIPIT 1) Este rất ít tan trong nước do nguyên nhân chính sau đây: A. Không có tính axit, cũng không có lien kết phân cực O – H B. Không có H linh động, không tạo được liên kết H với H 2 O C. Nhóm chức este – COO – có tính kị nước D. Có nhiều gốc hidrocacbon làm tăng tính kị nước. 2) Chọn phát biểu sai : Este là: A. sản phẩm của phản ứng este hóa giữa axit và ancol B. hợp chất hữu cơ chứa nhóm – COO – C . Sản phẩm khử nước giữa axit và ancol D . Sản phẩm thế nhóm O – H trong axit cacboxylic bằng O – R ’ (R ’ khác H). 3) Một loại chất béo là este của axit C 15 H 31 COOH và glixerol. Đun nóng 4,03kg chất béo trên với lượng dung dịch NaOH dư. Khối lượng xà phòng 72% của muối C 15 H 31 COONa thu được là: A. 5,97kg B. 5,85kg C. 6,79kg D. 5,79kg 4) Số đồng phân este mạch hở có CTPT C 4 H 6 O 2 là: A. 3 B. 5 C. 4 D. 6 5) Tên gọi của este có cấu tạo sau: (CH3)2CH-COO-CH(CH3)2 A. isopropylpentanonat B. propyl 2-metylpropanonat C. isopropylisobutyrat D.2-metylpropanonat propyl 6) Chất nào sau đây có mùi thơm của quả dứa: A. isoamylaxetat B. etyl axetat C. etyl butyrat D. etyl isovalerat 7) Xếp theo trật tự tăng dần nhiệt độ sôi: 1) CH 3 – COOH 2) C 2 H 5 OH 3) HCOO-CH 3 4) CH 3 – CHO A. 4,3,2,1 B. 3,4,2,1 C. 4,3,1,2 D. 3,4,1,2 8) Dầu chuối trong thực phẩm là este có tên là: A. isoamyl fomat B. isoamyl axetat C. metyl fomat D. etyl propionat 9) Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit loãng có đặc điểm: A. Xảy ra hoàn toàn B. Không thuận nghịch C. Xảy ra nhanh D. Thuận nghịch 10) Đun nóng hỗn hợp có xúc tác H 2 SO 4 gồm etilen glycol, axit fomic, axit axetic, số lượng este đa chức tối đa thu được là: A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 11) Thủy phan este A C 4 H 8 O 2 ta được axit X và ancol Y. Oxi hóa Y với xúc tác thích hợp ta được X. Este có CTCT là: A. CH 3 COOC 2 H 5 B. HCOOCH 2 CH 2 CH 3 C. C 2 H 5 COOCH 3 D.HCOOCH(CH 3 ) 2 12) Chất hữu cơ X (C 4 H 6 O 2 ) tác dụng với dung dịch NaOH, các sản phẩm thu được đều có phản ứng tráng gương. CTCT của X là: A. CH 2 = CHCH 2 COOH B. HCOOCH = CH-CH 3 C. HCOOCH 2 CH = CH 2 D. HOOC(CH 3 ) = CH 2 13) Đốt 6 gam este Y ta được 4,48 lít CO 2 (đktc) và 3,6 gam H 2 O. CTCT Y là: A. H- COO –CH 3 B. CH 3 –COO – CH 3 C. H – COO – CH = CH 2 D. H – COO – C 2 H 5 14) Đun nóng 1,1 gam este đơn chức no E với dung dịch KOH dư, thu được 1,4 gam muối. CTCT E là: A. C 2 H 5 COOCH 3 B. CH 3 COOC 2 H 5 C. HCOOCH 2 CH 2 CH 3 D. CH 3 COOCH 3 15) Thủy phân hoàn toàn 2,22 gam hỗn hợp 2 este đồng phân X, Y cần dùng 30 ml dd NaOH 1M. Đốt cháy este thu được CO 2 và H 2 O với số mol bằng nhau. CTCT của X, Y là: A. CH 3 CH 2 COOCH 3 , CH 3 COOC 2 H 5 B. C 3 H 7 COOCH 3 , CH 3 COOC 3 H 7 C. CH 3 COOCH 3 , HCOOCH 2 CH 3 D. CH 2 = CHCOOCH 3 , CH 3 COOCH = CH 2 16) Từ este E (C 4 H 8 O 2 ), sau khi thủy phân, trong sản phẩm thu được một chất có thể điều chế trực tiếp thành xeton. Cấu tạo của E là: A. H – COO – CH 2 – CH 2 ...
— Xem thêm —
Bình luận