Hàm số mũ và logarit

Số trang: 20
Mã số: 109949
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 20
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-07-27 12:51:24
Chuyên đề: hàm số mũ và logarit. .Giúp học sinh hiểu được kiến thức căn bản của toán bậc phổ thông. Chuyeân ñeà : HAØM SOÁ MUÕ - HAØM SOÁ LOÂGARÍT PHÖÔNG TRÌNH VAØ BAÁT PHÖÔNG TRÌNH COÙ CHÖÙA MUÕ VAØ LOGARÍT TRỌNG TÂM KIẾN THỨC I. KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ HAØM SOÁ MUÕ 1. Caùc ñònh nghóa: • n n thöøa soáa a.a...a=  (n Z , n 1, a R)+∈≥∈ • 1aa= a ∀ • 0a1= a0 ∀≠ • n n1 a a−= {}(n Z , n 1, a R / 0 )+∈≥∈ • m n m n aa= ( a0;m,nN∈ ) • m n m n m n11 a a a− == 2. Caùc tính chaát : • mn mna.a a+= • m mn na a a−= • mn nm m.n(a ) (a ) a== • nnn(a.b) a .b= • n n naa () b b = 3. Haøm soá muõ : Daïng : xya= ( a 0 , a≠1 ) • Taäp xaùc ñònh : DR= • Taäp giaù trò : TR+= ( xa0 xR∀∈ ) • Tính ñôn ñieäu: * a 1 : xya= ñoàng bieán treân R * 0 < a < 1 : xya= nghòch bieán treân R • Ñoà thò haøm soá muõ : Minh hoïa : a1 y=ax y x1 0 0 = = = = dn M a log N M a N=⇔= Ñieàu kieän coù nghóa : Nalog coù nghóa khi ⎪ ⎩ ⎪ ⎨ ⎧ ≠ 0 10 N a a 2. Caùc tính chaát : • alog 1 0= • alog a 1= • M alog a M= • log N aaN= • a12 a1 a2log (N .N ) log N log N=+ • 1 aa1a2 2N log ( ) log N log N N=− • aalog N . log Nα=α Ñaëc bieät : 2 aalog N 2. log N= 3. Coâng thöùc ñoåi cô soá : • aablog N log b. log N= • a b alog N log N log b = * Heä quaû: • a b 1 log b log a = vaø ka a 1 log N log N k = 4. Haøm soá logarít: Daïng aylogx= ( a 0 , a ≠ 1 )= • Taäp xaùc ñònh : += DR • Taäp giaù trò = TR • Tính ñôn ñieäu: * a 1 : aylogx= ñoàng bieán treân +R= * 0 < a < 1 : aylogx= nghòch bieán treân +R= • Ñoà thò cuûa haøm soá loâgarít: Minh hoïa : 5. CAÙC ÑÒNH LYÙ CÔ BAÛN : 1. Ñònh lyù 1: Vôùi 0 < a ≠1 thì : aM = aN ⇔ M = N= = = 2. Ñònh lyù 2: Vôùi 0 < a N (nghch bien) = = 3. Ñònh lyù 3: Vôùi a 1 thì : aM < aN ⇔ M < N (ong bien ) = 4. Ñònh lyù 4: Vôùi 0 < a ≠1 vaø M 0;N 0 thì : loga M = loga N ⇔ M = N= 5. Ñònh lyù 5 : Vôùi 0 < a N (nghch bien) = = 6. Ñònh lyù 6: Vôùi a 1 thì : loga M < loga N ⇔ M < N (ong bien)= = 0: x aam xlogm=⇔= ...
— Xem thêm —
Từ khóa: hàmsốLogarit
Bình luận