Tìm hiểu lịch sử thư viện Việt Nam. Bối cảnh lịch sử , điều kiện kinh tế - Văn hóa và các mốc thời gian chính

Số trang: 5
Mã số: 109477
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
L CH S TH VI N VI T NAM Ư
Tìm hi u l ch s th vi n Vi t Nam? (B i c nh l ch s , đi u ki n ư
kinh t - Văn hóa và các m c th i gian chính?)ế
T ngàn x a cho đ n nay, th vi n v n luôn luôn đ c coi Tòa lâu đài ư ế ư ượ
trí tu c a nhân lo i, n i l u tr b o t n nh ng giá tr văn hóa c a loài ơ ư
ng i, m t b ph n c a n n văn hóa mang thêm s c thái m i - trungườ
tâm thông tin, b ph n c u thành quan tr ng trong h th ng thông tin - t ư
li u c a các n c, là n i thu th p và th o mãn nhu c u thông tin cho qu ng đ i ướ ơ
qu n chúng.
Đ t n c ta tr i qua hàng ngàn năm d ng n c gi n c, ch u ách đô ướ ướ ướ
h c a hai n n văn hóa chính văn hóa ph ng B c văn hóa ph ng Tây, ươ ươ
tuy nhiên dân t c ta v n ti p thu ch n l c nh ng tinh hoa c a dân t c khác. ế
nh h ng tr c ti p đ n l ch s th t ch Vi t Nam. ưở ế ế ư
L ch s phát tri n th vi n Vi t Nam có 3 giai đo n l n là: ư
- Th i kỳ phong ki n, th i kỳ thu c Pháp; th i kỳ đ c l p (1945 đ n ế ế
này). Ti n trình phát tri n c th c a l ch s th t ch Vi t Nam nh sau:ế ư ư
1. Th i kỳ B c thu c
- Tr c th i này, d i th i các Vua Hùng d ng n c, văn hóa cõiướ ướ ư
Lĩnh Nam phát tri n khá cao, nh ng ch a n n văn hóa thành văn, ch a ư ư ư
th vi n hi u theo nghĩa truy n th ng. Nh ng v n t n t i d ng th vi n o ư ư ư
các già làng, các b s thi.
* B i c nh l ch s : Tr i qua h n 10 th k s ng d i s th ng tr c a ơ ế ướ
phong ki n ph ng B c. Trong th i kì đô h các đ i v a t Hán đ n Đ ng đãế ươ ế ườ
thi hành chính sách cai tr tàn b o, bóc l t ng i dân v i các th đo n n p ư
c ng, đ v vét tài nguyên v t ki t s c dân, th c hi n chính sách đ ng hóa - ơ
Ti liều đ̀̀̀c ti t̀̀ website ươ ư http://reportshop.com.vn
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Hán hóa, nh m thôn tính n c ta, coi n c ta nh m t châu, m t qu n c a ướ ướ ư
Trung Qu c. Th i kì này Vi t Nam ch a có th vi n. ư ư
2. Th i kỳ phong ki n ế .
* M c th i gian: t th k 10 ế TK19, sau khi n c ta dành đ c l p, chướ ế
đ phong ki n t p quy n d n n đ nh b t đ u phát tri n kinh t - văn hóa - ế ế
giáo d c.
* Đi u ki n kinh t - văn hóa . ế
D i h i phong ki n, n c ta phát tri n n n kinh t nông nghi p,ướ ế ướ ế
năng su t lao đ ng th p. Liên t c ph i ch ng gi c ngo i xâm. Tuy nhiên n n
văn hóa v n đ c b o t n và phát tri n. ượ
* Đ c đi m phát tri n th vi n: ư
- C nhiên lo i hình th vi n: Nhà n c, chùa chi n, t nhân. ư ướ ư
- S l ng VTL ch a nhi u do thu t in ân còn thô s , l i b h hao, ượ ư ơ ư
phát tán nhi u do chi n tranh b o v qu c gia các th i đ i. VTL ch y u v ế ế
văn h c. Th vi n v khoa h c ít, ch m t ít v khoa h c t nhiên . ư
- Ng i s d ng h n ch (t ng l p trí th c và quan l i phong ki n). M tườ ế ế
m t dó ch Hán khó vi t, khó đ c, không ph i ai cũng có kh năng. ế
- Th vi n không n đ nh, tán l i t , t l i tán do liên ti p ch ng xâmư ế
lăng.
3. Th i kỳ Pháp thu c
* M c th i gian: năm 1983 đ n tháng 8 năm 1945. ế
* B i c nh l ch s :
- Th c dân Pháp bi n n c ta thành thu c đ a d i mác là “b o h ”. Các ế ướ ướ
cu c đ u tranh c a nhân dân phu yêu n c vào cu i th k XIX cũng đ u ướ ế
th t b i.
Các sĩ phu ti p thu kinh nghi m c a các n c ph ng Tây. ế ướ ươ
Trong giai đo n này dân t c ta ch u nh h ng c a văn hóa Tây Âu. ưở
* Đi u ki n kinh t - văn hóa: ế
Ti liều đ̀̀̀c ti t̀̀ website ươ ư http://reportshop.com.vn
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- h i Vi t Nam lúc b y gi thu c đ a n a phong ki n. N n kinh t ế ế
què qu t. h i phân hóa sâu s c: Th c dân Pháp dân b n x , đ a ch
phong ki n và nông dân. N n văn hóa nô d ch.ế
* Đ c đi m phát tri n th vi n. ư
- Th vi n kém phát tri n , s l ng ít i.ư ượ
- Thành ph n và n i dung v n t li u nghèo nàn, phi n di n. ư ế
- Ng i đ c h n ch .ườ ế
Ch có 4 th vi n l n: ư
- Th vi n Trung ng Đông D ng thành l p theo Ngh đ như ươ ươ
26.12.1918.
- Th vi n Tr ng viên Đông B c cư ư
- Th vi n B o Đ i Hu .ư ế
- Th vi n Sài gòn.ư
Trong các th vi n đó, 90% sách Pháp, ch y u sách khai khoáng, câyư ế
công nghi p,… ph c v cho th c dân Pháp.
Ngoài rà còn có m t s th vi n t nhân. ư ư
4. T 1945 đ n nay ế
* M c th i gian chính:
- T 1945 đ n 1975: Mi n B c đi lên xây d ng ch nghĩa h i, mi n ế
Nam ti p t c đ u tranh giành quy n t ch , t quy t.ế ế
- T 1975 đ n nay: c n c[s đi lên xây d ng ch nghĩa xã h i. ế ư
* B i c nh l ch s :
- T 1945 - 1975: C n c chia làm 2 mi n v i 2 nhi m v khác nhau ướ
v i m c đích chung chi n đ u v i đ qu c dành th ng nh t toàn v n ế ế
lãnh th .
- T 1975 đ n nay: N c ta tr i qua quá trình thăng tr m, đ i m i ế ư
phát tri n.
* Đi u ki n kinh t - văn hóa: ế
Ti liều đ̀̀̀c ti t̀̀ website ươ ư http://reportshop.com.vn
3
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-03 12:07:56
Tìm hiểu lịch sử thư viện Việt Nam. Bối cảnh lịch sử , điều kiện kinh tế - Văn hóa và các mốc thời gian chính Từ ngàn xưa cho đến nay, thư viện vẫn luôn được coi là Tòa lâu đài trí tuệ của nhân loại, nơi lưu trữ và bảo tồn những giá trị văn hóa của loài người, là một bộ phận của nền văn hóa và mang thêm sắc thái mới - là trung tâm thông tin, là bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống thông tin - tư liệu của các nước, là nơi thu thập và thỏa mãn nhu cầu thông tin cho quảng đại quần chúng. 1. THỜI KỲ BẮC THUỘC: 2. THỜI KỲ PHONG KIẾN. 3. THỜI KỲ PHÁP THUỘC 4. TỪ 1945 ĐẾN NAY L CH S TH VI N VI T NAMỊ Ử Ư Ệ Ệ Tìm hi u l ch s th vi n Vi t Nam? (B i c nh l ch s , đi u ki n ể ị ử ư ệ ệ ố ả ị ử ề ệ kinh t - Văn hóa và các m c th i gian chính?) ế ố ờ T ngàn x a cho đ n nay, th vi n v n luôn luôn đ c coi là Tòa lâu đài ừ ư ế ư ệ ẫ ượ trí tu c a nhân lo i, n i l u tr và b o t n nh ng giá tr văn hóa c a loài ệ ủ ạ ơ ư ữ ả ồ ữ ị ủ ng i, là m t b ph n c a n n văn hóa và mang thêm s c thái m i - là trung ườ ộ ộ ậ ủ ề ắ ớ tâm thông tin, là b ph n c u thành quan tr ng trong h th ng thông tin - t ộ ậ ấ ọ ệ ố ư li u c a các n c, là n i thu th p và th o mãn nhu c u thông tin cho qu ng đ i ệ ủ ướ ơ ậ ả ầ ả ạ qu n chúng. ầ Đ t n c ta tr i qua hàng ngàn năm d ng n c và gi n c, ch u ách đô ấ ướ ả ự ướ ữ ướ ị h c a hai n n văn hóa chính là văn hóa ph ng B c và văn hóa ph ng Tây, ộ ủ ề ươ ắ ươ tuy nhiên dân t c ta v n ti p thu có ch n l c nh ng tinh hoa c a dân t c khác. ộ ẫ ế ọ ọ ữ ủ ộ Nó nh h ng tr c ti p đ n l ch s th t ch Vi t Nam. ả ưở ự ế ế ị ử ư ị ệ L ch s phát tri n th vi n Vi t Nam có 3 giai đo n l n là: ị ử ể ư ệ ệ ạ ớ - Th i kỳ phong ki n, th i kỳ thu c Pháp; th i kỳ đ c l p (1945 đ n ờ ế ờ ộ ờ ộ ậ ế này). Ti n trình phát tri n c th c a l ch s th t ch Vi t Nam nh sau: ế ể ụ ể ủ ị ử ư ị ệ ư 1. Th i kỳ B c thu c ờ ắ ộ - Tr c th i kì này, d i th i kì các Vua Hùng d ng n c, văn hóa cõi ướ ờ ướ ờ ự ướ Lĩnh Nam phát tri n khá cao, nh ng ch a có n n văn hóa thành văn, ch a có ể ư ư ề ư th vi n hi u theo nghĩa truy n th ng. Nh ng v n t n t i d ng th vi n o là ư ệ ể ề ố ư ẫ ồ ạ ạ ư ệ ả các già làng, các b s thi. ộ ử * B i c nh l ch s : Tr i qua h n 10 th k s ng d i s th ng tr c a ố ả ị ử ả ơ ế ỷ ố ướ ự ố ị ủ phong ki n ph ng B c. Trong th i kì đô h các đ i v a t Hán đ n Đ ng đã ế ươ ắ ờ ộ ờ ủ ừ ế ườ thi hành chính sách cai tr tàn b o, bóc l t ng i dân v i các th đo n n p ị ạ ộ ườ ớ ủ ạ ạ c ng, đ v vét tài nguyên v t ki t s c dân, th c hi n chính sách đ ng hóa - ố ể ơ ắ ệ ứ ự ệ ồ Tài liều đ̀̀̀c tài t̀̀ website ươ ư http://reportshop.com.vn 1 Hán hóa, nh m thôn ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận