Tìm hiểu lịch sử thư viện Việt Nam. Bối cảnh lịch sử , điều kiện kinh tế - Văn hóa và các mốc thời gian chính

Số trang: 5
Mã số: 109477
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-03 12:07:56
Tìm hiểu lịch sử thư viện Việt Nam. Bối cảnh lịch sử , điều kiện kinh tế - Văn hóa và các mốc thời gian chính Từ ngàn xưa cho đến nay, thư viện vẫn luôn được coi là Tòa lâu đài trí tuệ của nhân loại, nơi lưu trữ và bảo tồn những giá trị văn hóa của loài người, là một bộ phận của nền văn hóa và mang thêm sắc thái mới - là trung tâm thông tin, là bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống thông tin - tư liệu của các nước, là nơi thu thập và thỏa mãn nhu cầu thông tin cho quảng đại quần chúng. 1. THỜI KỲ BẮC THUỘC: 2. THỜI KỲ PHONG KIẾN. 3. THỜI KỲ PHÁP THUỘC 4. TỪ 1945 ĐẾN NAY L CH S TH VI N VI T NAMỊ Ử Ư Ệ Ệ Tìm hi u l ch s th vi n Vi t Nam? (B i c nh l ch s , đi u ki n ể ị ử ư ệ ệ ố ả ị ử ề ệ kinh t - Văn hóa và các m c th i gian chính?) ế ố ờ T ngàn x a cho đ n nay, th vi n v n luôn luôn đ c coi là Tòa lâu đài ừ ư ế ư ệ ẫ ượ trí tu c a nhân lo i, n i l u tr và b o t n nh ng giá tr văn hóa c a loài ệ ủ ạ ơ ư ữ ả ồ ữ ị ủ ng i, là m t b ph n c a n n văn hóa và mang thêm s c thái m i - là trung ườ ộ ộ ậ ủ ề ắ ớ tâm thông tin, là b ph n c u thành quan tr ng trong h th ng thông tin - t ộ ậ ấ ọ ệ ố ư li u c a các n c, là n i thu th p và th o mãn nhu c u thông tin cho qu ng đ i ệ ủ ướ ơ ậ ả ầ ả ạ qu n chúng. ầ Đ t n c ta tr i qua hàng ngàn năm d ng n c và gi n c, ch u ách đô ấ ướ ả ự ướ ữ ướ ị h c a hai n n văn hóa chính là văn hóa ph ng B c và văn hóa ph ng Tây, ộ ủ ề ươ ắ ươ tuy nhiên dân t c ta v n ti p thu có ch n l c nh ng tinh hoa c a dân t c khác. ộ ẫ ế ọ ọ ữ ủ ộ Nó nh h ng tr c ti p đ n l ch s th t ch Vi t Nam. ả ưở ự ế ế ị ử ư ị ệ L ch s phát tri n th vi n Vi t Nam có 3 giai đo n l n là: ị ử ể ư ệ ệ ạ ớ - Th i kỳ phong ki n, th i kỳ thu c Pháp; th i kỳ đ c l p (1945 đ n ờ ế ờ ộ ờ ộ ậ ế này). Ti n trình phát tri n c th c a l ch s th t ch Vi t Nam nh sau: ế ể ụ ể ủ ị ử ư ị ệ ư 1. Th i kỳ B c thu c ờ ắ ộ - Tr c th i kì này, d i th i kì các Vua Hùng d ng n c, văn hóa cõi ướ ờ ướ ờ ự ướ Lĩnh Nam phát tri n khá cao, nh ng ch a có n n văn hóa thành văn, ch a có ể ư ư ề ư th vi n hi u theo nghĩa truy n th ng. Nh ng v n t n t i d ng th vi n o là ư ệ ể ề ố ư ẫ ồ ạ ạ ư ệ ả các già làng, các b s thi. ộ ử * B i c nh l ch s : Tr i qua h n 10 th k s ng d i s th ng tr c a ố ả ị ử ả ơ ế ỷ ố ướ ự ố ị ủ phong ki n ph ng B c. Trong th i kì đô h các đ i v a t Hán đ n Đ ng đã ế ươ ắ ờ ộ ờ ủ ừ ế ườ thi hành chính sách cai tr tàn b o, bóc l t ng i dân v i các th đo n n p ị ạ ộ ườ ớ ủ ạ ạ c ng, đ v vét tài nguyên v t ki t s c dân, th c hi n chính sách đ ng hóa - ố ể ơ ắ ệ ứ ự ệ ồ Tài liều đ̀̀̀c tài t̀̀ website ươ ư http://reportshop.com.vn 1 Hán hóa, nh m thôn ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận