Truyện ngắn Tướng về hưu của Nguyễn Huy Thiệp.

Số trang: 3
Mã số: 109460
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Truy n ng n T ng v h uướ ư c a Nguy n Huy Thi p.
BI K CH GI A Đ I TH NG ƯỜ
L C LÕNG V ĐÂU?
M t l i k c đi n, có đ u có đuôi, câu văn đ n s , d hi u, T ng v ơ ơ ướ
h u đ c xem là m t tác ph m văn h c n i ti ng k v m t v t ng trong quânư ượ ế ướ
ngũ anh dũng chi n đ u trên chi n tr ng thì nay l i l c lõng trong cnh niế ế ườ
nhà c a mình. cái ch t tu i 70 v i ông d ng nh ế ườ ư đã đ c o tr c.ượ ướ
Bi k ch u chu i
Không ph i b ng d ng T ng v h u l i mang m t b c c ng n g n, ư ướ ư
xâu chu i nh v y. Nh ng đo n vô ng ng n g n, ti t ki m đ n m c t i đa v ư ế ế
câu ch nh ng v n giúp ng i đ c nh dung đ c cu c s ng c a truy n. M t k t ư ườ ượ ế
c u xâu chu i đ c ti p di n theo trình t th i gian, t nh ng nh nh t đ i ượ ế
th ng nh ch a hài hòa v i cu c s ng, nh ng u thu n nh này sinh gi aườ ư ư
nh ng m i quan h trong gia đình đ n cao trào trong di n bi n tâm lý. Ông l c ế ế
lõng trong ni bi t th khá sang tr ng vào cu i nh ng m tám m i c a th k ươ ế
tr c, v cu c s ng không đ n n i nào nh ng không hòa nh p đ c vào cu cướ ế ư ượ
s ng chung mà ông là m t th gi i riêng. Đi u này d n đ n nh ng h qu là tuy ế ế
có m i quan h ru t th t nh ng l i nhìn nhau nh ng i xa l . ư ư ườ
Đ c T ng v h u không ít ng i ng nh n, xem t ng Thu n bi u ướ ư ườ ướ
t ng c a m t th i oanh li t, v h u n không theo k p v i nh p s ng hi n đ i,ượ ư
b l c lõng tr c cu c s ng b n b , ph c t p, nh nhăng trong m t xã h i đang ướ
chuy n mình t c ch t p trung bao c p sang n n kinh t th tr ng. Câu nói ơ ế ế ườ
Sao tôi c nh l c loài d ng nh ch ng minh cho nh n đ nh tn. Ông sinh ra ư ườ ư
trong th i chi n tranh và b c vào cu c chi n nh m t t t y u. Sau nhi u m ế ướ ế ư ế
c m súng đánh nhau, l i qua nhi u đ t rèn quân ch nh cán, nh t là th i k ôn
ngo k kh , t cáo t i ác đ a ch , c ng hào, h ý th c d n d n hình thành, đã ư
t o nên m t nhân cách s ng. Đ ng hành v i h ý th c là t duy chi n tranh. ư ế
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Ng i lính coi chi n đ u v i k thù là l s ng c a ng i cách m ng, nên ôngườ ế ườ
đ c suy tôn nh nh ng v anh hùng chi n tr n. Chính vì th m i có chuy n Cượ ư ế ế
trong h , trong làng, tên tu i c a cha tôi cũng đ c m i ng i ng ng v ng, ư ư ư
ho c Cha là t ng v h u cha v n là t ng. Cha ch huy, Cha mà làm lính thì s ướ ư ướ
lo n c . Ti quen này có y u t di truy n, đ c tích h p qua vô vàn cu c chi n ế ượ ế
mà ng i ta l y làm tu chu n đ nh giá ph m ch t con ng i.ườ ườ
Nh ng d c m c a tác gi v kh i mâu thu n và nh ng b k ch trong gia
đình t ng Thu n g n li n v i nh ng bi n đ ng xã h i đ ng th i. Ch bi t viênướ ế ươ ế
c u t l nh v a khóc v a c m phích đá đ ng thai nhi ném vào đàn chó béc giê: ư
Kh n n n! Tao không c n s giàu có này! Là ng n roi qu t o ni m kiêu hãnh,
ph n ánh s đ v trong nhân sinh quan ng i c u chi n binh. Đó có ph i là m t ườ ế
đi m báo ng theo quy lu t nhân qu hay không và ông t ng có nh n th y chí ướ nh
nh ng bào thai đó sau khi đ c n o phá đã đ c l y v góp ph n làm cho ông và ượ ượ
con cháu ông có đ c cu c s ng sung túc, trong khi bàn dân thiên h v n cònượ
đang ph i n m i x p hàng tnh nh ng dãy dài, đ ch các cô m u d ch ế
viên đ y quy n uy ban pt cho t ng n g o m c. Đ c đ n đây, ch c s có ế
ng i thoáng nghĩ, cái hàm thi u t ng và thâm niên nt sáu m i năm c m súngườ ế ướ ươ
l o ch là m t th h danh khi mà ông nh n ra. Cu c s ng là nh v y, nh ng ư ư ư
v i v t ng ch huy quân trong chi n d ch l i đ u hàng trong th i bình và ngay ướ ế
trong chính ngôi nhà nh là m t đi u d nh n ra.
Nh ng cũng ph i th a nh n, t ng Thu n là ng i đ l ng và lòngư ướ ườ ượ
nhân ái, tuy trong đ i ông đã t ng chôn c t ba nghìn ng i. Ông t ng chia đ u v i ư
lính cho c nhà, mu n d n xu ng n ngang v i bà v già m t trí nh , cho ti n
cha con ông C v Thanh Hóa y m , băn khn khi nhìn th y h lao đ ng v tơ
v trong khi cô con dâu l i có phong cách bà ch , còn anh con trai th n nhiên ng i
hút thu c Galan. Nh ng xét đ n cùng, đó ch là th lòng nhân nh , kng giúp gì ư ế
đ c đám dân nghèo th p c bé h ng luôn b đ các th nga v công nượ
tròng lên đ u lên c , và khi câu h i ng nghĩnh c a đ a cháu n i Đ ng ra tr n ườ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
mùa này đ p l m có ph i kng ông?, làm ông gi t mình đã ph n nào ch ng
minh, gu ng máy chi n tranh đã bi n tâm lý con ng i tnh b n đ ng hành. ế ế ườ
Và k t thúc không m y ng t ngàoế
S cô đ n c a t ng Thu n m t ph n có th b t ngu n t n i bu n nh ơ ướ
m t cái gì đã thu c v quá kh n m trong chu i n s c a n t c v i nh ng
khuy t t t v tâm lý mà ông là đ i bi u. Nh cá b tách ra kh i n c, xa iế ư ướ
tr ng quen thu c, ông tr thành cô đ n trong chính ngôi nhà mình. Viên t ngư ơ ướ
t ng h i con trai khi m i h i h u: ngh r i cha làm gì?. Thu n khuyên b vi t ư ế
h i ký nh ng ông t ch i, còn Th y g i ý: Cha nuôi v t xem” thì b ph n ng ư
ngay: Ki m ti n à?. Rõ ràng v c u t l nh d ng v i ti n cho dù đ ng ti n làmế ư
ra hn toàn l ng thi n, ch ng t m t tâm s ng ph thu c, bình quân chươ
nga. Đó là thói quen x p ng nh n th tiêu chu n t i thi u đ duy t s t n t iế
cũng m c t i thi u. Nói chung, l p ng i nh t ng Thu n đã ra kh i cu c ườ ư ướ
chi n nh ng tâm lý v n còn g n li n v i súng đ n nh l i Thu n k : Cha tôiế ư ư
s p h n đi t khi v h u. Hôm nay c m th , th y ông nhanh nh n và tr trung ư ư
h n. Đ thoát kh i n i cô đ n Sao tôi c nh l c li, ông háo h c tr l i đ n ơ ư ơ
v cũ. , sinh ngh , t ngh , ông hy sinh trên đ ng lên ch t biên gi i. ư ư ườ
S ra đi c a t ng Thu n có m t cái gì bi tráng c a ng i anh hùng đ nhìn vào ướ ườ
ông ng i ta có th th y nh ng khúc quanh trong cu c s ng hi n t i và c nh ngườ
góc khu t l ch s . Nó g i lên trong ký c ta n i bu n đau nh ng cũng r t đáng t ư
hào.
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-01 13:40:20
BI KỊCH GIỮA ĐỜI THƯỜNG “LẠC LÕNG” VỀ ĐÂU…? Một lối kể cổ điển, có đầu có đuôi, câu văn đơn sơ, dễ hiểu, “Tướng về hưu” được xem là một tác phẩm văn học nổi tiếng kể về một vị tướng trong quân ngũ anh dũng chiến đấu trên chiến trường thì nay lại “lạc lõng” trong chính ngôi nhà của mình. Và cái chết ở tuổi 70 với ông dường như đã được báo trước. Bi kịch xâu chuỗi Truy n ng nệ ắ “ T ng v h uướ ề ư ” c a Nguy n Huy Thi p.ủ ễ ệ BI K CH GI A Đ I TH NG Ị Ữ Ờ ƯỜ “L C LÕNG” V ĐÂU…? Ạ Ề M t l i k c đi n, có đ u có đuôi, câu văn đ n s , d hi u, “T ng v ộ ố ể ổ ể ầ ơ ơ ễ ể ướ ề h u” đ c xem là m t tác ph m văn h c n i ti ng k v m t v t ng trong quân ư ượ ộ ẩ ọ ổ ế ể ề ộ ị ướ ngũ anh dũng chi n đ u trên chi n tr ng thì nay l i “l c lõng” trong chính ngôi ế ấ ế ườ ạ ạ nhà c a mình. Và cái ch t tu i 70 v i ông d ng nh ủ ế ở ổ ớ ườ ư đã đ c báo tr c.ượ ướ Bi k ch xâu chu i ị ỗ Không ph i b ng d ng mà “T ng v h u” l i mang m t b c c ng n g n, ả ỗ ư ướ ề ư ạ ộ ố ụ ắ ọ xâu chu i nh v y. Nh ng đo n vô cùng ng n g n, ti t ki m đ n m c t i đa v ỗ ư ậ ữ ạ ắ ọ ế ệ ế ứ ố ề câu ch nh ng v n giúp ng i đ c hình dung đ c cu c s ng c a truy n. M t k t ữ ư ẫ ườ ọ ượ ộ ố ủ ệ ộ ế c u xâu chu i đ c ti p di n theo trình t th i gian, t nh ng nh nh t đ i ấ ỗ ượ ế ễ ự ờ ừ ữ ỏ ặ ờ th ng nh ch a hài hòa v i cu c s ng, nh ng mâu thu n nh này sinh gi a ườ ư ư ớ ộ ố ữ ẫ ỏ ữ nh ng m i quan h trong gia đình đ n cao trào trong di n bi n tâm lý. Ông l c ữ ố ệ ế ễ ế ạ lõng trong ngôi bi t th khá sang tr ng vào cu i nh ng năm tám m i c a th k ệ ự ọ ố ữ ươ ủ ế ỷ tr c, v cu c s ng không đ n n i nào nh ng không hòa nh p đ c vào cu c ướ ề ộ ố ế ỗ ư ậ ượ ộ s ng chung mà ông là m t th gi i riêng. Đi u này d n đ n nh ng h qu là tuy ố ộ ế ớ ề ẫ ế ữ ệ ả có m i quan h ru t th t nh ng l i nhìn nhau nh ng i xa l . ố ệ ộ ị ư ạ ư ườ ạ Đ c “T ng v h u” không ít ng i ng nh n, xem t ng Thu n là bi u ọ ướ ề ư ườ ộ ậ ướ ấ ể t ng c a m t th i oanh li t, v h u nên không theo k p v i nh p s ng hi n đ i, ượ ủ ộ ờ ệ ề ư ị ớ ị ố ệ ạ b l c lõng tr c cu c s ng b n b , ph c t p, nh nhăng trong m t xã h i đang ị ạ ướ ộ ố ộ ề ứ ạ ố ộ ộ chuy n mình t c ch t p trung bao c p sang n n kinh t th tr ng. Câu nói ể ừ ơ ế ậ ấ ề ế ị ườ “Sao tôi c nh l c loài” d ng nh ch ng minh cho nh n đ nh trên. Ông sinh ra ứ ư ạ ườ ư ứ ậ ị trong th i chi n tranh và b c vào cu c chi n nh m t t t y u. Sau nhi u năm ờ ế ướ ộ ế ư ộ ấ ế ề c m súng đánh nhau, l i qua nhi u đ t rèn quân ch nh cán, nh t là th i kỳ ôn ầ ạ ề ợ ỉ ấ ờ nghèo k kh , t cáo t i ác đ a ch , c ng hào, h ý th c d n d n hình thành, đã ể ổ ố ộ ị ủ ườ ệ ứ ầ ầ t o nên m t nhân cách ạ ộ s ng. Đ ng hành v i h ý th c là t duy chi n tranh.ố ồ ớ ệ ứ ư ế Ng i lính coi chi n đ u v i k thù là l s ng c a ng i cách m ng, nên ôngườ ế ấ ớ ẻ ẽ ố ủ ườ ạ ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận