Tuyển tập hướng dẫn sử dụng photoshop 7

Lượt xem: 18538
Số trang: 23
Mã số: 109440
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 23
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-07-29 04:31:57
Chương 7: Chấm sửa ảnh Photoshop bao gồm một bộ công cụ Clone mạnh mẽ giúp cho việc chấm sửa ảnh trở nên thật dễ dàng và trực quan. Nhờ vào những đặc trưng trợ giúp kỹ thuật cơ bản này mà ngay cả những đường nét của gương mặt người cũng được tô sửa trông thật và tự nhiên đến nỗi khó mà phát hiện ra rằng bức ảnh đã được chỉnh sửa.Trong bài này, bạn sẽ được học các kỹ thuật sau• Dùng công cụ Clone Stamp để loại trừ những phần chưa vừa ý của 1 tấm ảnh.• Dùng công cụ Pattern Stamp và mẫu tô thu được để thay thế phần nào đó của 1 tấm ảnh.• Dùng Healing Brush và Patch tool để hiệu chỉnh sự hòa trộn.• Thực hiện những chỉnh sửa trên 1 lớp nhân bản và hiệu chỉnh nó sao cho trông thật tự nhiên.• Quay trở lại những giai đoạn trước đó trong phiên làm việc của bạn bằng History palette.• Dùng history brush để trả lại từng phần 1 bức ảnh về trạng thái trước đó.• Dùng snapshots để bảo quản những giai đọan trước trong phiên làm việc của bạn hầu so sánh những trình tự xử lý ảnh. Chương 7 – Chấm s ửa ảnh Photoshop CS Nội dung c ủa trang này thu ộc b ản quy ền củ a © Bá tướ c Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com. Những bài vi ết trong này có th ể đượ c in ra để dùng v ới m ục đích cá nhân và phi th ương m ại. N ếu bạ n mu ốn phát hành l ại trong trang web c ủa b ạn làm ơ n liên l ạc vớ i tôi ho ặc ít nh ất ph ải trích d ẫn l ại ngu ồn là: Bá t ước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com Photoshop bao g ồm mộ t bộ công c ụ Clone m ạnh m ẽ giúp cho vi ệc ch ấm s ửa ảnh tr ở nên th ật d ễ dàng và tr ực quan. Nh ờ vào nh ững đặc tr ưng tr ợ giúp k ỹ thu ật c ơ b ản này mà ngay c ả nh ững đườ ng nét c ủ a g ương m ặt ng ười cũng đượ c tô s ửa trông th ật và tự nhiên đến nỗ i khó mà phát hi ện ra r ằng bứ c ả nh đã đượ c chỉnh s ửa. Trong bài này, b ạn s ẽ đượ c học các k ỹ thu ật sau • Dùng công c ụ Clone Stamp để loại tr ừ nhữ ng ph ần ch ưa v ừa ý c ủa 1 t ấm ảnh. • Dùng công c ụ Pattern Stamp và m ẫu tô thu đượ c để thay th ế ph ần nào đ ó của 1 t ấm ảnh. • Dùng Healing Brush và Patch tool để hiệu ch ỉnh s ự hòa tr ộn. • Th ực hi ện nh ững ch ỉnh sửa trên 1 l ớp nhân b ản và hiệ u chỉnh nó sao cho trông th ật t ự nhiên. • Quay tr ở lạ i nh ững giai đ oạn tr ước đó trong phiên làm vi ệc củ a bạ n bằng History palette. • Dùng history brush để tr ả lạ i t ừng ph ần 1 bứ c ảnh v ề tr ạng thái tr ước đó. • Dùng snapshots để bảo qu ản nhữ ng giai đọan tr ước trong phiên làm việ c của bạn hầ u so sánh nhữ ng trình t ự x ử lý ảnh. www.vietphotoshop.com - Lê Thu ận 1 Chương 7 – Chấm s ửa ảnh Photoshop CS Bài học này s ẽ m ất 45 phút để hoàn thành và ph ải đượ c thực hành trong Adobe Photoshop. Ph ần l ớn nhữ ng đặc điể m ch ỉnh sử a ảnh đượ c dùng trong bài h ọc này không kh ả thi trong ImageReady. N ếu c ần, hãy g ỡ b ỏ tệ p bài h ọc tr ước kh ỏi đĩ a c ứng c ủa b ạn và copy tệ p bài 7 vào đó. Khi th ực hành bài h ọc này, bạ n sẽ ghi đè lên nhữ ng file khởi đầu. N ếu mu ốn khôi ph ục l ại nh ững file kh ởi đầ u, hãy copy chúng t ừ Adobe Photoshop CS Classroom in a Book CD. L ưu ý rằ ng, nh ững ng ười dùng Windows 2000 c ần phả i unlock nh ững t ập tin bài h ọc tr ước khi dùng chúng. Để có thêm thông tin, xin tham khả o trang 3 “Copying the Classroom ...
— Xem thêm —
Từ khóa: Photoshop
Bình luận