Tuyển tập hướng dẫn sử dụng photoshop

Lượt xem: 682
Số trang: 38
Mã số: 109429
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 38
Sao chép
Chương 1: Làm quen vi môi trường làm vic ca Photoshop Photoshop CS
Ni dung ca trang này thuc bn quyn ca © Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.bantayden.com. Nhng bài viết trong
này có th được in ra để dùng vi mc đích cá nhân và phi thương mi. Nếu bn mun phát hành li trong trang web ca bn làm ơn liên
lc vi tôi hoc ít nht phi trích dn li ngun là: Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.bantayden.com
Khi bn làm vic vi Adobe Photoshop và Adobe ImageReady, bn s thy rng thường thì có rt
nhiu cách để hoàn thành mt tác phm. Để tn dng hết được nhng tính năng x lý tuyt vi ca hai
chương trình này, trước hết bn phi nm bt được môi trường làm vic ca nó
Trong bài hc này bn s hc được nhng điu sau:
M mt file Adobe Photoshop
M, đóng và s dùng File Browser để tìm và chn mt file.
Chn và s dng vài công c trong hp công c
Thiết lp tu chn cho công c và s dng thanh tu biến công c.
S dng nhiu cách để phóng to và thu nh hình.
Chn và tái sp xếp v trí các Palette.
Chn lnh trong menu Palette và menu ch.
M và s dng Palette Dock trong nhóm Palette Well.
Undo mt thao tác để sa li hoc chn mt thao tác khác.
Nhy t Photoshop sang ImageReady.
Tìm ch đề trong Photoshop Help.
T làm mt "How to topic" và thêm nó vào Help Menu.
www.vietphotoshop.com - Dch bi Bá tước Monte Cristo
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Chương 1: Làm quen vi môi trường làm vic ca Photoshop Photoshop CS
Bt đầu làm vic vi Adobe Photoshop
Môi trường làm vic ca Adobe Photoshop và ImageReady bao gm nhng menu lnh phn trên ca
màn hình, rt nhiu công c và các Palette để chnh sa và thêm các thành t khác cho tm hình. Bn
cũng có th thêm lnh và filter vào menu bng cách cài đặt mt phn mm bên ngoài và được gi là
các Plug-in.
C Photoshop và ImageReady đều làm vic vi nh bitmap, k thut s hoá (là dng hình có màu liên
tiếp đã được chuyn thành mt lot nhng ô vuông nh được gi là đơn v Pixel). Trong Photoshop,
bn cũng có th làm vic vi hình đồ ho vector. Đồ ho vector là dng hình được v bi các đường
mm mi và vn gi được độ sc nét khi phóng to hoc thu nh. Trong ImageReady, bn có th to ra
các hiu ng di chuyn ví d như là hình động và hiu ng Rollover, để dùng trên trang web.
Bn có th to ra hình nh t Photoshop và ImageReady, hoc bn có th nhp hình nh vào t mt
chương trình khác hoc t các ngun như:
Hình t máy nh k thut s
Hình được lưu li t các đĩa CD.
Hình được scan.
Hình được chp t video.
Nhng hình được v t các phn mm khác.
Khi động Photoshop và m mt file
Để bt đầu bn s khi động Photoshop và hu b nhng thiết lp mc định.
Chú ý: Thường thì bn không t mình hu b nhng giá tr mc định. Tuy nhiên, khi bn hc cun sách
này, bn s hu b nó mi ln bn khi động Photoshop để bn có th có cùng mt thiết lp vi nhng
li hướng dn ca chúng tôi.
1. Khi động Photoshop và ngay lp tc nhn Ctrl-Alt-Shift để hu b nhng thiết lp mc định.
2. Khi có 3 thông báo xut hin:
Nhn Yes để khng định rng bn mun xoá tài liu Adobe Photoshop Settings.
Nhn No để đóng thông báo li.
Nhn Close để đóng màn hình chào mng ca Photoshop.
Môi trường làm vic ca Photoshop xut hin tương t như hình dưới.
Chú ý: Hình dưới đây là phiên bn Photoshop chy trên h điu hành Mac OS. Windows, sp xếp
ca các bng vn như nhau nhưng giao din thì khác nhau.
www.vietphotoshop.com - Dch bi Bá tước Monte Cristo
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Chương 1: Làm quen vi môi trường làm vic ca Photoshop Photoshop CS
A: Thanh menu B: Thanh tu biến công c C: Hp công c D: File Browser E: Palette well F:
Các Palette
Vùng làm vic mc định ca Photoshop và ImageReady bao gm thanh menu nm trên đỉnh, dưới nó
là thanh tu biến công c, mt hp công c nm bên tay trái, nhng Palette nm bên tay phi và ca
s hình nh nm gia.
Chú ý: Photoshop và ImageReady có rt nhiu Palette ging nhau, nhưng mt vài Palette ch có trong
Photoshop mà không có trong ImageReady và ngược li. Bn s tìm hiu thêm v nhng Palette khác
nhau trong tt c các bài hc cun sách này.
3. Chn File > Open và tìm đến Lesson1
4. Chn file 01End.psd và nhn Open.
www.vietphotoshop.com - Dch bi Bá tước Monte Cristo
3
Tải xuống 5,000₫ (38 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-07-29 01:04:40
Khi bạn làm việc với Adobe Photoshop và Adobe ImageReady, bạn sẽ thấy rằng thường thì có rất nhiều cách để hoàn thành một tác phẩm. Để tận dụng hết được những tính năng xử lý tuyệt vời của hai chương trình này, trước hết bạn phải nắm bắt được môi trường làm việc của nóTrong bài học này bạn sẽ học được những điều sau:• Mở một file Adobe Photoshop• Mở, đóng và sử dùng File Browser để tìm và chọn một file.• Chọn và sử dụng vài công cụ trong hộp công cụ• Thiết lập tuỳ chọn cho công cụ và sử dụng thanh tuỳ biến công cụ.• Sử dụng nhiều cách để phóng to và thu nhỏ hình.• Chọn và tái sắp xếp vị trí các Palette.• Chọn lệnh trong menu Palette và menu chữ.• Mở và sử dụng Palette Dock trong nhóm Palette Well.• Undo một thao tác để sửa lỗi hoặc chọn một thao tác khác.• Nhảy từ Photoshop sang ImageReady.• Tìm chủ đề trong Photoshop Help.• Tự làm một "How to topic" và thêm nó vào Help Menu. Khi bạn làm việc với Adobe Photoshop và Adobe ImageReady, bạn sẽ thấy rằng thường thì có rất nhiều cách để hoàn thành một tác phẩm. Để tận dụng hết được những tính năng xử lý tuyệt vời của hai chương trình này, trước hết bạn phải nắm bắt được môi trường làm việc của nóTrong bài học này bạn sẽ học được những điều sau:• Mở một file Adobe Photoshop• Mở, đóng và sử dùng File Browser để tìm và chọn một file.• Chọn và sử dụng vài công cụ trong hộp công cụ• Thiết lập tuỳ chọn cho công cụ và sử dụng thanh tuỳ biến công cụ.• Sử dụng nhiều cách để phóng to và thu nhỏ hình.• Chọn và tái sắp xếp vị trí các Palette.• Chọn lệnh trong menu Palette và menu chữ.• Mở và sử dụng Palette Dock trong nhóm Palette Well.• Undo một thao tác để sửa lỗi hoặc chọn một thao tác khác.• Nhảy từ Photoshop sang ImageReady.• Tìm chủ đề trong Photoshop Help.• Tự làm một "How to topic" và thêm nó vào Help Menu. Chươ ng 1 : Làm quen v ới môi tr ường làm vi ệc củ a Photoshop Photoshop CS Nội dung c ủa trang này thu ộc b ản quy ền củ a © Bá tướ c Monte Cristo - Final Fantasy và www.bantayden.com. Nh ững bài viế t trong này có th ể đượ c in ra để dùng v ới m ục đích cá nhân và phi th ương m ại. N ếu b ạn muố n phát hành l ại trong trang web c ủa bạ n làm ơ n liên l ạ c vớ i tôi ho ặc ít nhấ t phải trích d ẫn l ại ngu ồn là: Bá t ước Monte Cristo - Final Fa ntasy và www.bantayden.com Khi bạn làm vi ệc v ới Adobe Photoshop và Adobe ImageReady, b ạn s ẽ th ấy r ằng th ường thì có r ất nhi ều cách để hoàn thành m ột tác ph ẩm. Để tận dụ ng hết đượ c những tính nă ng xử lý tuyệ t vời c ủa hai ch ươ ng trình này, tr ước h ết b ạn phả i nắm b ắt đượ c môi tr ường làm vi ệc củ a nó Trong bài h ọc này b ạn s ẽ h ọc đượ c nh ững điề u sau: • M ở m ột file Adobe Photoshop • M ở, đ óng và s ử dùng File Browser để tìm và chọn m ột file. • Ch ọn và s ử d ụng vài công c ụ trong h ộp công c ụ • Thi ết l ập tu ỳ ch ọn cho công c ụ và s ử d ụng thanh tu ỳ bi ến công c ụ. • S ử d ụng nhi ều cách để phóng to và thu nh ỏ hình. • Ch ọn và tái s ắp x ếp v ị trí các Palette. • Ch ọn l ệnh trong menu Palette và menu ch ữ. • M ở và s ử d ụng Palette Dock trong nhóm Palette Well. • Undo m ột thao tác để sửa l ỗi ho ặc ch ọn m ột thao tác khác. • Nh ảy từ Photoshop sang ImageReady. • Tìm ch ủ đề trong Photoshop Help. • T ự làm m ột "How to topic" và thêm nó vào Help Menu. www.vietphotoshop.com - D ịch b ởi Bá t ước Monte Cristo 1 Chươ ng 1 : Làm quen v ới môi tr ường làm vi ệc củ a Photoshop Photoshop CS Bắt đầ u làm vi ệc v ới Adobe Photoshop Môi tr ường làm vi ệc củ a Adobe Photoshop và ImageReady bao g ồm nh ững menu l ệnh ở ph ần trên c ủa màn hình, r ất nhi ều công c ụ và các Palette để chỉnh sửa và thêm các thành t ố khác cho t ấm hình. Bạ n c ũ ng có th ể thêm l ệnh và filter vào menu b ằng cách cài đặt một ph ần m ềm bên ngoài và được gọi là các Plug-in. C ả Photoshop và ImageReady đều làm việc v ới ả nh bitmap, k ỹ thu ật s ố hoá (là d ạng hình có màu liên ti ế p đã đượ c chuy ển thành m ột lo ạt nh ững ô vuông nhỏ đượ c gọi là đơn v ị Pixel). Trong Photoshop, b ạn c ũng có th ể làm vi ệc v ới hình đồ ho ạ vector. Đồ ho ạ vector là d ạng hình đượ c vẽ b ởi các đường m ềm mạ i và vẫn gi ữ đượ c độ s ắc nét khi phóng to ho ặc thu nh ỏ. Trong ImageReady, b ạn có th ể tạ o ra các hi ệu ứng di chuyể n ví dụ nh ư là hình động và hi ệu ứng Rollover, để dùng trên trang web. Bạn có th ể tạ o ra hình ảnh t ừ Photoshop và ImageReady, ho ặc b ạn có ...
— Xem thêm —
Từ khóa: Photoshop
Bình luận