Cùng nhau học tiếng Nhật

Lượt xem: 3107
Số trang: 78
Mã số: 109398
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 78
Sao chép
- 1 -
やさしい日本語
にほんご
Cùng nhau hc tiếng Nht
Gii thiu khái quát v tiếng Nht・・・・・・・・・ 2
Japan, My Love c Nht tôi mến yêu ・・・・・ 5
Thành ng ・・・・63
Tc ng Nht bn Bn mùa trong thơ haiku・・・70
Bng biến đi các th của động t ・・・・・・・・72
Cách viết ch HIRAGANA & KATAKANA ・・・・・・74
Bng ch cái và cách phiên âm ・・・・・・・・・76
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- 2 -
Qunh Chi s gii thiu cùng quý v mt s thành ng & thơ haiku ca Nht Bn.
Hy vng và xin chúc quý v s cm thy hng thú vi nhng bài hc này.
Hà Trang xin chào quý v thính gi.
Hà Trang rt vui s đƣc cùng quý v làm quen và thc hành các mẫu câu cơ bản
và thƣờng gp trong hi thoi tiếng Nht, thông qua b phim “Nƣớc Nht tôi mến yêu.
Gii thiu khái quát v tiếng Nht.
Hin nay trên thế giới có bao nhiêu ngƣời nói tiếng Nht ?
Đƣợc biết là ngoài khong 128 triệu ngƣi Nht nói tiếng Nhật nhƣ tiếng m đẻ, còn khong
3 triệu ngƣời nƣớc ngoài cũng đang sử dng tiếng Nhật hay đang học tiếng Nht.
Để hc nói tiếng Nht, tht ra không khó lm. V mt phát âm, tiếng Nht ch có năm nguyên
âm vi khoảng mƣời my ph âm, âm nào cũng tƣơng đối gin d, d phát âm.
Ch viết ca tiếng Nht ch yếu dùng ba th chữ. Đó Kanji hay chữ Hán loi ch biu ý đã
đƣợc du nhp t Trung Quc vào Nht Bn vào thế k th 5 hay th 6, và ch Hiragana là ch biu âm
riêng ca Nht Bn, và ch Katakana cũng là một loi ch biu âm , ch yếu là để ghi chép các t ng
của nƣớc ngoài. Hai mt ch Hiragana và Katakana đƣợc đặt ra da theo ch Kanji , mi loại đều có 46
mu tự. Ngƣi ta cho rng ch cn khong 2000 ch Kanji là đủ để dùng trong cuc sng hng ngày.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- 3 -
Tiếng Nht khó điểm phi biết tùy lúc s dng ba loi ch Kanji, Hiragana Katakana va
kể, sao cho đúng cách. Kanji chủ yếu đƣợc dùng để viết các danh từ, động t hay tính t trong phn
chính ca một câu văn. Katakana dùng để viết các t vay mƣợn của ớc ngoài, hay để viết các t tƣợng
thanh hoặc tƣng hình; còn các t khác đƣợc viết bng ch Hiragana.
V đặc điểm ca tiếng Nht, có th nói tiếng Nht tiếp thu rt nhiu t ng của nƣc ngoài. T
xƣa ngƣời Nhật đã tiếp thu vào tiếng Nht rt nhiu t ng trong tiếng Trung Quc cùng vi ch Kanji.
Ri t thế k th 16, tiếng Nht thêm rt nhiu t ng t các th tiếng Tây Ban Nha, B Đào Nha,
tiếng rp, tiếng Anh hay tiếng Pháp.
Ngoài ra Nht Bn có nền văn hóa chú trọng đến nhng biến đi thi tiết qua bn mùa Xuân H
Thu Đông. Chúng tôi sẽ dành bn bài học để gii thiu cm nhn v thi tiết trong tâm hồn ngƣời Nht
qua các câu thơ Haiku, một th thơ tiêu biểu ca Nht. Hy vng qua lot bài quý v th hình dung đƣợc
hình nh bn mùa ti Nht.
Một đặc điểm na ca tiếng Nht là tiếng Nht có rt nhiu t tƣợng thanh và tƣợng hình. Đây
là các t ng biu hiện đƣợc cảm tƣởng và động tác của con ngƣời.
Ngoài ra trong tiếng Nht li rt nhiu thành ngữ, đây cũng một đặc điểm ca tiếng
Nhật. Đặc bit rt nhiu nhng thành ng dùng các b phn trên cơ thể . Trong tiết mục Thành ngữ
và t tƣợng thanh vui l trong tiếng Nhật” này, chúng tôi sẽ gii thiu các t tƣợng thanh hay thành ng
dùng các t ch b phận trên cơ thể, xin quý v nh theo dõi.
Chng nào quý v s dng thành tho các thành ng này thì kh năng thể hin bng tiếng Nht
ca quý v k nhƣ đã cao lắm. Xin chúc quý v c gng hc tp trong năm nay.
Tải xuống 5,000₫ (78 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-07-25 13:43:36
Giới thiệu khái quát về tiếng Nhật
Japan, My Love – Nƣớc Nhật tôi mến yêu
Thành ngữ
Tục ngữ Nhật bản ~Bốn mùa trong thơ haiku
Bảng biến đổi các thể của động từ
Cách viết chữ HIRAGANA & KATAKANA
Bảng chữ cái và cách phiên âm Giới thiệu khái quát về tiếng Nhật Japan, My Love – Nƣớc Nhật tôi mến yêu Thành ngữ Tục ngữ Nhật bản ~Bốn mùa trong thơ haiku Bảng biến đổi các thể của động từ Cách viết chữ HIRAGANA & KATAKANA Bảng chữ cái và cách phiên âm - 1 - やさしい日本語 にほんご Cùng nhau học tiếng Nhật Giới thiệu khái quát về tiếng Nhật・・・・・・・・・ 2 Japan, My Love – Nƣớc Nhật tôi mến yêu ・・・・・ 5 Thành ngữ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63 Tục ngữ Nhật bản ~Bốn mùa trong thơ haiku~・・・70 Bảng biến đổi các thể của động từ ・・・・・・・・72 Cách viết chữ HIRAGANA & KATAKANA ・・・・・・74 Bảng chữ cái và cách phiên âm ・・・・・・・・・76 - 2 - Quỳnh Chi sẽ giới thiệu cùng quý vị một số thành ngữ & thơ haiku của Nhật Bản. Hy vọng và xin chúc quý vị sẽ cảm thấy hứng thú với những bài học này. Hà Trang xin chào quý vị thính giả. Hà Trang rất vui sẽ đƣợc cùng quý vị làm quen và thực hành các mẫu câu cơ bản và thƣờng gặp trong hội thoại tiếng Nhật, thông qua bộ phim “Nƣớc Nhật tôi mến yêu”. Giới thiệu khái quát về tiếng Nhật. Hiện nay trên thế giới có bao nhiêu ngƣời nói tiếng Nhật ? Đƣợc biết là ngoài khoảng 128 triệu ngƣời Nhật nói tiếng Nhật nhƣ tiếng mẹ đẻ, còn có khoảng 3 triệu ngƣời nƣớc ngoài cũng đang sử dụng tiếng Nhật hay đang học tiếng Nhật. Để học nói tiếng Nhật, thật ra không khó lắm. Về mặt phát âm, tiếng Nhật chỉ có năm nguyên âm với khoảng mƣời mấy phụ âm, âm nào cũng tƣơng đối giản dị, dễ phát âm. Chữ viết của tiếng Nhật chủ yếu dùng ba thứ chữ. Đó là Kanji hay chữ Hán là loại chữ biểu ý đã đƣợc du nhập từ Trung Quốc vào Nhật Bản vào thế kỷ thứ 5 hay thứ 6, và chữ Hiragana là chữ biểu âm riêng của Nhật Bản, và chữ Katakana cũng là một loại chữ biểu âm , chủ yếu là để ghi chép các từ ngữ của nƣớc ngoài. Hai mặt chữ Hiragana và Katakana đƣợc đặt ra dựa theo chữ Kanji , mỗi loại đều có 46 mẫu tự. Ngƣời ta cho rằng chỉ cần khoảng 2000 chữ Kanji là đủ để dùng trong cuộc sống hằng ngày. - 3 - Tiếng Nhật khó ở điểm phải biết tùy lúc mà sử dụng ba loại chữ Kanji, Hiragana và Katakana vừa kể, sao cho đúng cách. Kanji chủ yếu đƣợc dùng để viết các danh từ, động từ hay tính từ trong phần chính của một câu văn. Katakana dùng để viết các từ vay mƣợn của nƣớc ngoài, hay để viết các từ tƣợng thanh hoặc tƣợng hình; còn các từ khác đƣợc viết bằng chữ Hiragana. Về đặc điểm của tiếng Nhật, có thể nói tiếng Nhật tiếp thu rất nhiều từ ngữ của nƣớc ngoài. Từ xƣa ngƣời Nhật đã tiếp thu vào tiếng Nhật rất nhiều từ ngữ trong tiếng Trung Quốc cùng với chữ Kanji. Rồi từ thế kỷ thứ 16, tiếng Nhật có thêm rất nhiều từ ngữ từ các thứ tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tiếng Ả rập, tiếng Anh hay tiếng Pháp. Ngoài ra Nhật Bản có nền văn hóa chú trọng đến những biến đổi thời tiết qua bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. Chúng tôi sẽ dành bốn bài học để giới thiệu cảm nhận về thời tiết trong tâm hồn ngƣời Nhật qua các câu thơ Haiku, một thể thơ tiêu biểu của Nhật. Hy vọng qua loạt bài quý vị có thể hình dung đƣợc hình ảnh bốn mùa tại Nhật. Một đặc điểm nữa của tiếng Nhật là tiếng Nhật có rất nhiều từ tƣợng thanh và tƣợng hình. Đây là các từ ngữ biểu hiện đƣợc cảm tƣởng và động tác của con ngƣời. Ngoài ra trong tiếng Nhật lại có rất nhiều thành ngữ, và đây cũng là một đặc điểm của tiếng Nhật. Đặc biệt là có rất nhiều những thành ngữ dùng các bộ phận trên cơ thể . Trong tiết mục “Thành ngữ và từ tƣợng thanh vui lạ trong tiếng Nhật” này, chúng tôi sẽ giới thiệu các từ tƣợng thanh hay thành ngữ dùng các từ chỉ bộ phận trên cơ thể, xin quý vị nhớ theo dõi. Chừng nào quý vị sử dụng thành thạo các thành ngữ này thì khả năng thể hiện bằng tiếng Nhật của quý vị kể nhƣ đã cao lắm. Xin chúc quý vị cố gắng học tập trong năm nay. - 4 - - 5 - ■■ ■■ Ngƣời bán:どうもありがとうございます。 Xin cảm ơn. Ngƣời mua:どうも Không có gì. chị Mika anh Leo Bài 1 À..., xin lỗi anh/chị. ☞ Mẫu câu あのう、すみません。 À…, xin lỗi anh/chị. Nâng cao あのう、すみません。 ち ょ っ と よ ろ し い で すか。 …, xin lỗá anh/chịK Cho ti hỏi ãột chút đƣợc khng ạ? Chú thích あのう: À… (từ thể hiện ý e ngại, tần ngần) ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận