Bồi dưỡng năng lực chuyên môn giáo viên Trung học Cơ sở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa sau năm 2015

Lượt xem: 5
Số trang: 115
Mã số: 108577
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 115
Sao chép
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM
–––––––––––––––––––––––––––
ĐỖ QUANG MINH
BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN
TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN SƠN DƢƠNG,
TỈNH TUYÊN QUANG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI
CHƢƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA SAU NĂM 2015
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC
THÁI NGUYÊN - 2014
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM
–––––––––––––––––––––––––––
ĐỖ QUANG MINH
BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN
TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN SƠN DƢƠNG,
TỈNH TUYÊN QUANG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI
CHƢƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA SAU NĂM 2015
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã ngành: 60.14.01.14
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC
HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM HỒNG QUANG
THÁI NGUYÊN - 2014
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
i
LỜI CAM ĐOAN
i xin cam đoan đây là ng tnh nghiên cứu của riêng i, c kết
qunghiên cứu trung thực chƣa đƣợc ng bố trong bất kỳ ng trình
o khác.
Tác giả luận văn
Đỗ Quang Minh
Tải xuống 30,000₫ (115 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2015-05-21 16:42:54
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ––––––––––––––––––––––––––– ĐỖ QUANG MINH BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN SƠN DƢƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CHƢƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA SAU NĂM 2015 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ––––––––––––––––––––––––––– ĐỖ QUANG MINH BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN SƠN DƢƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CHƢƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA SAU NĂM 2015 Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã ngành: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM HỒNG QUANG THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả nghiên cứu là trung thực và chƣa đƣợc công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả luận văn Đỗ Quang Minh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Sau một thời gian nghiên cứu đề tài "Bồi dưỡng năng lực chuyên môn giáo viên Trung học cơ sở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa sau năm 2015", đến nay tôi đã hoàn thành và đƣợc phép bảo vệ luận văn. Với tình cảm chân thành, tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy, các cô khoa Tâm lý - Giáo dục trƣờng Đại học Sƣ phạm thuộc Đại học Thái Nguyên đã giúp đỡ tận tình cho tôi trong quá trình học tập. Tôi xin chân thành cảm ơn các bộ phận quản lý, lãnh đạo trƣờng Đại học Sƣ phạm, đặc biệt là khoa sau đại học, đã chỉ dẫn, quản lý chặt chẽ về thủ tục, thời gian và những điều kiện cần thiết cho việc hoàn thành luận văn thạc sĩ. Với lòng biết ơn chân thành tôi bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới: PGS, TS. Phạm Hồng Quang - ngƣời đã giúp đỡ, hƣớng dẫn tôi trong suốt thời gian tôi làm luận văn này. Mặc dù bản thân tôi đã có nhiều cố gắng trong quá trình nghiên cứu song chắc chắn trong luận văn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong đƣợc sự chỉ dẫn của quí thầy cô và các bạn đồng nghiệp. Tuyên Quang, tháng 8 năm 2014 Tác giả Đỗ Quang Minh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN ....................................................................................................... ii MỤC LỤC............................................................................................................ iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .............................................................................. iv DANH MỤC CÁC BẢNG ..................................................................................... v MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 1 1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................... 1 2. Mục đích nghiên cứu ....................................................................................... 4 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu ................................................................. 4 4. Giả thuyết khoa học ......................................................................................... 4 5. Nhiệm vụ nghiên cứu ...................................................................................... 4 6. Phạm vi nghiên cứu ......................................................................................... 5 7. Phƣơng pháp nghiên cứu ................................................................................. 5 8. Cấu trúc nội dung luận văn .............................................................................. 6 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CHƢƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA SAU NĂM 2015 ............................ 7 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề ............................................................................ 7 1.1.1. Các nghiên cứu trên thế giới ...................................................................... 7 1.1.2. Các nghiên cứu ở Việt Nam ...................................................................... 7 1.2. Các khái niệm công cụ ................................................................................ 12 1.2.1. Bồi dƣỡng ................................................................................................ 12 1.2.2. Chuyên môn ............................................................................................. 14 1.2.3. Năng lực ................................................................................................... 14 ...
— Xem thêm —
Bình luận