Tài liệu ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh

Lượt xem: 0
Số trang: 50
Mã số: 107614
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 50
Sao chép
Chương 1
Định nghĩa, đối tượng, phương pháp nghiên cứu tư tưởng
Hồ Chí Minh; nguồn gốc, quá trình hình thành và phát
triển tư tưởng Hồ Chí Minh
I. Định nghĩa, đối tượng, phương pháp nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh
và ý nghĩa của việc học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh.
1. Định nghĩa và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh
a. Định nghĩa
Giáo trình chuẩn quốc gia môn tưởng Hồ Chí Minh đã nêu rõ:
tưởng Hồ Chí Minh một hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc về những
vấn đề bản của cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân
dân đến cách mạng hội chủ nghĩa, kết quả của sự vận dụng sáng tạo
phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đồng thời
sự kết tinh tinh hoa văn hoá dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân
tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.
Cho đến nay, đây là khái niệm đầy đủ, đúng đắn nhất về tư tưởng Hồ Chí
Minh vì:
- Khái niệm đã phản ánh được nội dung bản của tưởng Hồ Chí Minh. Đó
một hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc của Người về những vấn đề
bản của cách mạng nước ta từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách
mạng xã hội chủ nghĩa.
- Khái niệm đã nêu lên được những nguồn gốc bản hình thành nên tưởng
Hồ Chí Minh. Đó việc Hồ Chí Minh đã tiếp thu, vận dụng phát triển sáng
tạo tinh hoa văn hóa dân tộc, kho tàng tri thức của nhân loại, đặc biệt chủ
nghĩa Mác - lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Trên sở đó Người đã
xây dựng nên hệ thống quan điểm vai trò chỉ đạo đối với cách mạng Việt
Nam.
- Khái niệm đã phản ánh được mục đích của tưởng Hồ Chí Minh. Mục đích
cả cuộc đời Người theo đuổi, tưởng của Người hướng tới giải phóng
dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.
b. Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
tưởng Hồ Chí Minh một hệ thống đồ sộ, bao quát trên nhiều lĩnh
của đời sống hội. Dưới đây những nội dung liên quan đến những vấn đề
cơ bản nhất của cách mạng Việt nam:
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở VN.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản, về xây dựng Nhà nước của dân, do
dân, vì dân.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với
sức mạnh thời đại.
- Tư tưởng hồ Chí Minh về đạo đức, nhân văn, văn hoá.
Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, các nội dung trên có quan hệ chặt
chẽ với nhau.
2. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh
a. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu môn tư tưởng Hồ Chí Minh là toàn bộ tư tưởng Hồ
Chí Minh. Để hiểu đầy đủ tư tưởng của Người cần nghiên cứu:
- Điều kiện lịch sử - hội, nguồn gốc, quá trình hình thành phát triển
tưởng của Người.
- Những nội dung tưởng cấu thành hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc
của Người về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam.
- Đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh.
- Vị trí tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực
tiễn cách mạng Việt Nam.
2. Phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh
Nghiên cứu tư tưởng H Chí Minh cần quán triệt phương pháp luận
nghiên cứu vĩ nhân, nhà tư tưởng:
+ Phải quan điểm khách quan, tức phải xuất phát từ văn kiện, tác phẩm
của Hồ Chí Minh, từ những tư liệu, sự kiện lịch sử chính xác liên quan đến cuộc
đời sự nghiệp của Người; phải quan điểm toàn diện, quan điểm hệ thống,
tức là phải nghiên cứu đầy đủ các nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh, tìm hiểu
mối liên hệ, sự thống nhất giữa các nội dung tưởng ấy; phải nghiên cứu sự
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
tác động qua lại giữa tưởng Hồ Chí Minh với sự vận động phát triển của
cách mạng Việt Nam.
+ Phải sử dụng phương pháp Hồ Chí Minh. Tức phải nghiên cứu tưởng
của Người trong tính thống nhất giữa nói viết, ngôn ngữ hành động, giữa
tư tưởng với đạo đức, phương pháp và phong cách.
+ Phải sử dụng các thao tác phân tích tổng hợp, trừu tượng hoá, khái quát
hoá, so sánh, đối chiếu,v.v..
3. Ý nghĩa của việc học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tại sao ta cần phải học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh?
- Đỗi với mỗi người, việc học tập, nghiên cứu tư tưởng có ý nghĩa như thế nào?
II. Điều kiện lịch sử - xã hội, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển
tư tưởng Hồ Chí Minh.
1. Điều kiện lịch sử - xã hội
a. Xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
- Trước khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam là một quốc gia như thế nào?
- Thực dân Pháp xâm lược nước ta từ khi nào? Đến khi nào thì chúng áp đặt
được ách thống trị trên đất nước ta?Dưới ách thống trị của thực dân Pháp nền
kinh tế - xã hội Việt Nam đã có những chuyển biến như thế nào?
- Nhân dân Việt Nam đã chống lại ách thống trị của thực dân Pháp như thế
nào? Các phong trào yêu nước chủ yếu diễn ra theo các hệ tư tưởng nào? Điểm
chung của các phong trào yêu nước này là gì? Tại sao các phong trào yêu nước
này đều thất bại? Yêu cầu bức xúc lịch sử dân tộc cuối thế kỷ XIX đầu thế
kỷ XX đặt ra là gì?
b. Gia đình và quê hương Hồ Chí Minh
- Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình như thế nào? Người đã được kế thừa
những phẩm chất gì từ người cha và người mẹ của mình?
- Giới thiệu khái quát về quê hương Hồ Chí Minh? Quê hương đã góp phần
hun đúc nên ở Hồ Chí Minh nhũng phẩm chất gì?
c. Thời đại
Nêu những đặc điểm lớn của thời đại tác động đến việc tìm lựa chọn con
đường cứu nước của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong những năm cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX?
3
Tải xuống 10,000₫ (50 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2015-05-20 15:32:57
Chương 1 Định nghĩa, đối tượng, phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh; nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh I. Định nghĩa, đối tượng, phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh và ý nghĩa của việc học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh. 1. Định nghĩa và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh a. Định nghĩa Giáo trình chuẩn quốc gia môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đã nêu rõ: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa văn hoá dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Cho đến nay, đây là khái niệm đầy đủ, đúng đắn nhất về tư tưởng Hồ Chí Minh vì: - Khái niệm đã phản ánh được nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của Người về những vấn đề cơ bản của cách mạng nước ta từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa. - Khái niệm đã nêu lên được những nguồn gốc cơ bản hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là việc Hồ Chí Minh đã tiếp thu, vận dụng và phát triển sáng tạo tinh hoa văn hóa dân tộc, kho tàng tri thức của nhân loại, đặc biệt là chủ nghĩa Mác - lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Trên cơ sở đó Người đã xây dựng nên hệ thống quan điểm có vai trò chỉ đạo đối với cách mạng Việt Nam. - Khái niệm đã phản ánh được mục đích của tư tưởng Hồ Chí Minh. Mục đích mà cả cuộc đời Người theo đuổi, tư tưởng của Người hướng tới là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. b. Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh 1 Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống đồ sộ, bao quát trên nhiều lĩnh của đời sống xã hội. Dưới đây là những nội dung liên quan đến những vấn đề cơ bản nhất của cách mạng Việt nam: - Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. - Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở VN. - Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản, về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân. - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. - Tư tưởng hồ Chí Minh về đạo đức, nhân văn, văn hoá. Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, các nội dung trên có quan hệ chặt chẽ với nhau. 2. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh a. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu môn tư tưởng Hồ Chí Minh là toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh. Để hiểu đầy đủ tư tưởng của Người cần nghiên cứu: - Điều kiện lịch sử - xã hội, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng của Người. - Những nội dung tư tưởng cấu thành hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của Người về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. - Đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh. - Vị trí tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. 2. Phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh cần quán triệt phương pháp luận nghiên cứu vĩ nhân, nhà tư tưởng: + Phải có quan điểm khách quan, tức là phải xuất phát từ văn kiện, tác phẩm của Hồ Chí Minh, từ những tư liệu, sự kiện lịch sử chính xác liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Người; phải có quan điểm toàn diện, quan điểm hệ thống, tức là phải nghiên cứu đầy đủ các nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh, tìm hiểu mối liên hệ, sự thống nhất giữa các nội dung tư tưởng ấy; phải nghiên cứu sự 2 tác động qua lại giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với sự vận động và phát triển của cách mạng Việt Nam. + Phải sử dụng phương pháp Hồ Chí Minh. Tức là phải nghiên cứu tư tưởng của Người trong tính thống nhất giữa nói và viết, ngôn ngữ và hành động, giữa tư ...
— Xem thêm —
Bình luận