Quản lý hoạt động đào tạo giáo dục quốc phòng an ninh ở trung tâm giáo dục quốc phòng Hà nội 2

Lượt xem: 5
Số trang: 121
Mã số: 105090
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 121
Sao chép
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/
1
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM
ĐẶNG VIỆT HÙNG
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH
Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HÀ NỘI 2
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC
THÁI NGUYÊN - 2014
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/
2
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM
ĐẶNG VIỆT HÙNG
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH
Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HÀ NỘI 2
Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Mã số: 60.14.01.14
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học
PGS.TS Nguyễn Văn Lê
THÁI NGUYÊN - 2014
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/
3
LỜI CAM ĐOAN
Luận văn Quản lý hoạt động đào tạo giáo dục quốc phòng - an ninh ở
Trung tâm Giáo dục quốc phòng Nội 2” đƣợc thực hiện từ tháng 01 năm
2014 đến tháng 8 năm 2014.
Tôi xin cam đoan luận văn này là do tôi thực hiện dƣới sự hƣớng dẫn của
thầy giáo PGS.TS Nguyễn Văn Lê, các kết quả số liệu trong luận văn bảo
đảm tính khách quan trung thực và có nguồn gốc rõ ràng.
Thái Nguyên, ngày 20 tháng 08 năm 2014
Tác giả
Đặng Việt Hùng
Tải xuống 30,000₫ (121 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2015-05-16 20:53:48
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ĐẶNG VIỆT HÙNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HÀ NỘI 2 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ĐẶNG VIỆT HÙNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HÀ NỘI 2 Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Văn Lê THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3 LỜI CAM ĐOAN Luận văn “Quản lý hoạt động đào tạo giáo dục quốc phòng - an ninh ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2” đƣợc thực hiện từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 8 năm 2014. Tôi xin cam đoan luận văn này là do tôi thực hiện dƣới sự hƣớng dẫn của thầy giáo PGS.TS Nguyễn Văn Lê, các kết quả và số liệu trong luận văn bảo đảm tính khách quan trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Thái Nguyên, ngày 20 tháng 08 năm 2014 Tác giả Đặng Việt Hùng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4 LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết em xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Trƣờng Đại học Sƣ phạm Thái Nguyên - Đại học Thái Nguyên, Phòng Sau đại học, Khoa Tâm lý Giáo dục, quý Thầy, Cô trực tiếp giảng dạy đã chỉ dẫn tận tâm trong suốt thời gian học tập vừa qua cùng với các cán bộ, giảng viên đang công tác tại Trƣờng Đại học Sƣ phạm Thái Nguyên đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho em. Đặc biệt em xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy PGS.TS. Nguyễn Văn Lê ngƣời thầy đã tận tình hƣớng dẫn và giúp đỡ em trong suốt quá trình chuẩn bị đề cƣơng, viết, sửa chữa hoàn chỉnh để em hoàn thành luận văn của mình. Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc Trung tâm GDQP Hà Nội 2, tập thể cán bộ Phòng Đào tạo QLSV cùng các đồng nghiệp, bạn bè đã động viên tạo mọi điều kiện cho tôi đƣợc học tập và nghiên cứu. Tôi xin cảm ơn đến những ngƣời thân trong gia đình, đặc biệt là vợ cùng 2 con trai của tôi đã hy sinh lớn nhất tạo điều kiện mọi mặt cho tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Tuy đã có rất nhiều cố gắng trong quá trình học tập và nghiên cứu nhƣng luận văn của em khổng thể tránh khỏi nhũng hạn chế và thiếu sót. Kính mong đƣợc sự chỉ bảo đóng góp ý kiến của quý Thầy, Cô và các anh chị đồng nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 20 tháng 08 năm 2014 Tác giả ...
— Xem thêm —
Bình luận