Nghiên cứu kết cấu và giải pháp thi công đê biển tuyến Vũng Tàu - Gò Công bằng hệ cọc ly tâm và cọc xiên

Lượt xem: 6
Số trang: 107
Mã số: 104424
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 107
Sao chép
LI CM ƠN
Tác gi xin chân thành cm ơn các thy cô giáo trong Trường đại hc Thy Li,
Phòng đào to Đại hc và sau Đại hc v s giúp đỡ trong sut thi gian tác gi hc tp
và nghiên cu ti trường.
Xin chân thành bày t lòng biết ơn sâu sc đến PGS.TS Trn Đình Hòa đã vch
ra nhng định hướng khoa hc và tn tình hướng dn tác gi trong sut quá trình hoàn
thành lun văn này.
Cm
ơn các anh ch em trong Trung tâm công trình đồng bng ven bin và đê
điu – Vin Thy Công - Vin khoa hc thu li Vit Nam là nhng người đã sát cánh
cùng tác gi trong quá trình nghiên cu. Đặc bit là các đồng nghip thuc B môn
phát trin công ngh mi, nhóm thc hin đề tài đê bin Vũng Tàu – Gò Công đã đóng
góp cho tác gi nhiu ý kiến hay và cung cp nhiu thông tin b ích.
Xin cm ơn ban ch nhim ca các đề
tài trong cm 6 đề tài thuc chương trình:”
Nghiên cu xác lp cơ s khoa hc và thc tin cho vic xây dng tuyến đê bin đa
mc tiêu Vũng Tàu – Gò Công” đã cung cp cho tác gi nhng s liu đầu vào cn
thiết dùng trong quá trình làm lun văn.
Cui cùng tác gi xin bày t lòng biết ơn sâu sc đến nhng người thân trong gia
đình đã động viên tác gi trong sut quá trình hc tp và hoàn thành lun vă
n này.
Hà Ni, ngày tháng 12 năm 2012
Tác gi
Ngô Thế Hưng
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
BN CAM KT
H và tên hc viên: Ngô Thế Hưng
Chuyên ngành: Xây dng công trình thy
Tên đề tài lun văn: “Nghiên cu kết cu và gii pháp thi công đê bin tuyến
Vũng Tàu - Gò Công bng h cc li tâm và cc xiên”.
Tôi xin cam đoan đề tài lun văn ca tôi hoàn toàn là do tôi làm. Nhng kết
qu nghiên cu, tính toán là trung thc, không sao chép t bt k ngun thông tin
nào khác. Nếu vi phm tôi xin hoàn toàn chu trách nhim và chu bt k hình thc
k lu
t nào ca Khoa và Nhà trường.
Hà Ni, ngày tháng 12 năm 2012
Hc viên cao hc
Ngô Thế Hưng
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
MC LC
M ĐẦU ....................................................................................................................1
I. Tính cp thiết ca đề tài:.............................................................................................................. 1
II. Mc đích ca đề tài:.................................................................................................................... 5
III. Cách tiếp cn và phương pháp nghiên cu:............................................................................ 5
IV. Kết qu đạt được ca lun văn:................................................................................................ 5
CHƯƠNG 1. TNG QUAN CÁC VN ĐỀ NGHIÊN CU................................7
1.1. Gii thiu chung vùng nghiên cu ......................................................................................... 7
1.2. Tng quan các dng công trình đê bin trên thế gii.......................................................... 10
1.3. Tng quan các dng công trình đê bin trong nước............................................................ 21
1.4. Kết lun chương 1. ................................................................................................................. 24
1.5. Nhng vn đề nghiên cu ca lun văn:.............................................................................. 25
CHƯƠNG 2. LA CHN GII PHÁP KT CU ĐÊ BIN TRÊN TUYN
VŨNG TÀU – GÒ CÔNG ......................................................................................26
2.1. V trí và quy mô d án:.......................................................................................................... 26
2.1.1. V trí công trình d kiến: ..........................................................................................26
2.1.2. Quy mô ca d án..................................................................................................... 26
2.2. Mc tiêu và nhim v ca d án........................................................................................... 27
2.3. Điu kin t nhiên ca vùng d án:...................................................................................... 28
2.3.1. Đặc đim v thy văn thy lc:...............................................................................28
2.3.2. Đặc đim v sóng gió: .............................................................................................. 28
2.3.3. Đặc đim v bão:....................................................................................................... 29
2.3.4. Đặc đim v thy triu: ............................................................................................ 30
2.3.5. Đặc đim v địa hình:............................................................................................... 31
2.3.6. Đặc đim v địa cht:................................................................................................ 31
2.3.7. Mt s đặc đim chính ca tuyến công trình: ........................................................32
2.4. Mt s gii pháp kết cu đê bin có th áp dng cho xây dng tuyến đê bin Vũng Tàu -
Gò Công.................................................................................................................................. 33
2.4.1. Gii pháp đê có lõi bng vt liu ti ch kết hp gia c nn và mái:................... 33
Tải xuống 15,000₫ (107 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2015-05-16 13:10:05
LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong Trường đại học Thủy Lợi, Phòng đào tạo Đại học và sau Đại học về sự giúp đỡ trong suốt thời gian tác giả học tập và nghiên cứu tại trường. Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Trần Đình Hòa đã vạch ra những định hướng khoa học và tận tình hướng dẫn tác giả trong suốt quá trình hoàn thành luận văn này. Cảm ơn các anh chị em trong Trung tâm công trình đồng bằng ven biển và đê điều – Viện Thủy Công - Viện khoa học thuỷ lợi Việt Nam là những người đã sát cánh cùng tác giả trong quá trình nghiên cứu. Đặc biệt là các đồng nghiệp thuộc Bộ môn phát triển công nghệ mới, nhóm thực hiện đề tài đê biển Vũng Tàu – Gò Công đã đóng góp cho tác giả nhiều ý kiến hay và cung cấp nhiều thông tin bổ ích. Xin cảm ơn ban chủ nhiệm của các đề tài trong cụm 6 đề tài thuộc chương trình:” Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng tuyến đê biển đa mục tiêu Vũng Tàu – Gò Công” đã cung cấp cho tác giả những số liệu đầu vào cần thiết dùng trong quá trình làm luận văn. Cuối cùng tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người thân trong gia đình đã động viên tác giả trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận vă n này. Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2012 Tác giả Ngô Thế Hưng BẢN CAM KẾT Họ và tên học viên: Ngô Thế Hưng Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy Tên đề tài luận văn: “Nghiên cứu kết cấu và giải pháp thi công đê biển tuyến Vũng Tàu - Gò Công bằng hệ cọc li tâm và cọc xiên”. Tôi xin cam đoan đề tài luận văn của tôi hoàn toàn là do tôi làm. Những kết quả nghiên cứu, tính toán là trung thực, không sao chép từ bất kỳ nguồn thông tin nào khác. Nếu vi phạm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu bất kỳ hình thức kỷ luậ t nào của Khoa và Nhà trường. Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2012 Học viên cao học Ngô Thế Hưng MỤC LỤC MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1   I. Tính cấp thiết của đề tài: .............................................................................................................. 1  II. Mục đích của đề tài: .................................................................................................................... 5  III. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu: ............................................................................ 5  IV. Kết quả đạt được của luận văn:................................................................................................ 5  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU................................ 7  1.1. Giới thiệu chung vùng nghiên cứu ......................................................................................... 7  1.2. Tổng quan các dạng công trình đê biển trên thế giới. ......................................................... 10  1.3. Tổng quan các dạng công trình đê biển trong nước............................................................ 21  1.4. Kết luận chương 1. ................................................................................................................. 24  1.5. Những vấn đề nghiên cứu của luận văn: .............................................................................. 25  CHƯƠNG 2. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU ĐÊ BIỂN TRÊN TUYẾN VŨNG TÀU – GÒ CÔNG ...................................................................................... 26   2.1. Vị trí và quy mô dự án: .......................................................................................................... 26  2.1.1. Vị trí công trình dự kiến: .......................................................................................... 26  2.1.2. Quy mô của dự án ..................................................................................................... 26  2.2. Mục tiêu và nhiệm vụ của dự án ........................................................................................... 27  2.3. Điều kiện tự nhiên của vùng dự án: ...................................................................................... 28  2.3.1. Đặc điểm về thủy văn thủy lực: ............................................................................... 28  2.3.2. Đặc điểm về sóng gió: .............................................................................................. 28  2.3.3. Đặc điểm về bão:....................................................................................................... 29  2.3.4. Đặc điểm về thủy triều: ............................................................................................ 30  2.3.5. Đặc điểm về địa hình:............................................................................................... 31  2.3.6. Đặc điểm về địa chất:................................................................................................ 31  2.3.7. Một số đặc điểm chính của tuyến công trình: ........................................................ 32  2.4. Một số giải pháp kết cấu đê biển có thể áp dụng cho xây dựng tuyến đê biển Vũng Tàu - Gò Công.................................................................................................................................. 33   2.4.1. Giải pháp đê có lõi bằng vật liệu tại chỗ kết hợp gia cố nền và mái: ................... 33  2.4.2. Giải pháp đê bằng hệ thống các xà lan bê tông cốt thép nối tiếp nhau ................ 35  2.4.3. Giải pháp đê biển bằng hệ cọc ly tâm kết hợp với cọc xiên: ................................ 36  2.4.4. Giải pháp đê biển có cấu tạo bằng hệ thống tường ô vây: .................................... 38  2.4.5. Giải pháp đê biển có cấu tạo mái nghiêng kết hợp với tường cừ: ........................ 40  2.4.6. Giải pháp đê biển có cấu tạo bằng hệ thống xà lan tạo chân ................................ 41  2.5. Kết luận chương 2: ................................................................................................................. 42  CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN KẾT CẤU CHO GIẢI PHÁP CÔNG TRÌNH ĐÊ BIỂN BẰNG HỆ CỌC LY TÂM VÀ CỌC XIÊN ............................................... 44   3.1. Bố trí chung giải pháp kết cấu:.............................................................................................. 44  3.1.1. Thân đê:...................................................................................................................... 44  3.1.2. Đỉnh đê: ...................................................................................................................... 45  3.1.3. Gia cố chân đê: .......................................................................................................... 46  3.2. Các thông số thiết kế: ............................................................................................................. 46  3.3. Tính toán xác định các thông số cơ bản của đê ................................................................... 47  3.3.1. Cao trình đỉnh đê: ...................................................................................................... 47  3.3.2. Cao trình mặt dầm cầu công tác .............................................................................. 49  3.3.3. Bề rộng mặt đê: ......................................................................................................... 49  3.4. Tính toán kiểm tra ổn định tổng thể của đê:......................................................................... 50  3.4.1. Tính toán ổn định kết cấu đê biển: .......................................................................... 50  3.4.2. Tính toán kiểm tra ổn định thấm: ............................................................................ 62  3.4.3. Tính toán kết cấu dầm cầu công tác: ....................................................................... 69  3.5. Kết luận chương 3 .................................................................................................................. 72  CHƯƠNG 4. ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP THI CÔNG CÔNG TRÌNH .................. 73  4.1. Biện pháp thi công cọc trong nước: ...................................................................................... 73  4.1.1. Thi công cọc trong nước bằng hệ sàn đào: ............................................................. 73  4.1.2. Thi công cọc trong nước bằng tàu đóng cọc trên hệ nổi: ...................................... 78  4.2. Biện pháp thi công một số cấu kiện khác:............................................................................ 83  4.2.1. Thi công cọc chèn và kín nước giữa các cọc.......................................................... 83  4.2.2. Thi công dầm cầu công tác: ..................................................................................... 84  4.2.3. Thi công gia cố chân đê:........................................................................................... 85  4.3. Kết luận chương 4 .................................................................................................................. 87  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ................................................................................ 89  TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 92  HÌNH MINH HỌA Hình 1.1. Tác động nặng nề của biến đổi khí hậu tại Việt Nam .................................1   Hình ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận