Tính toán hệ dầm sàn liên hợp thép - bê tông nhà nhiều tầng có kể đến tương tác không hoàn toàn giữa bản bê tông và dầm thép hình theo tiêu chuẩn Eurocode 4

Lượt xem: 9
Số trang: 26
Mã số: 103756
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 26
Sao chép
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐẠI HC ĐÀ NNG
PHM TRNG VŨ
TÍNH TOÁN H DM SÀN LIÊN HP THÉP - BÊ TÔNG
NHÀ NHIU TNG CÓ K ĐẾN TƯƠNG TÁC
KHÔNG HOÀN TOÀN GIA BN BÊ TÔNG VÀ
DM THÉP HÌNH THEO TIÊU CHUN EUROCODE 4
Chuyên ngành: Xây dng công trình dân dng và công nghip
Mã s : 60.58.20
TÓM TT LUN VĂN THC SĨ K THUT
Đà Nng - Năm 2013
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Công trình được hoàn thành ti
ĐẠI HC ĐÀ NNG
Người hướng dn khoa hc: TS. Hunh Minh Sơn
Phn bin 1: GS. TS. Phm Văn Hi
Phn bin 2: PGS. TS. Nguyn Quang Viên
Lun văn đã được bo v ti Hi đồng chm Lun văn
Thc sĩ K thut hp ti Đại hc Đà Nng vào ngày 27 tháng 9
năm 2013
th m hiu lun văn ti:
- Trung tâm Thông tin - Hc liu, Đại hc Đà Nng
- Trung tâm Hc liu, Đại hc Đà Nng.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
1
M ĐẦU
1. Tính cp thiết ca đề tài
Bên cnh các gii pháp kết cu h dm sàn cho nhà nhiu tng đã
được ng dng rng rãi trong thc tế như: Sàn BTCT; Sàn BTCT ng
lc trước; Sàn thép; Sàn bóng (Bublle-desk)... thì gii pháp h dm sàn
liên hp thép tông đang được nghiên cu ng dng ph biến trên
thế gii.
Vic nghiên cu tính toán, la chn các thông s hình hc, vt
liu cho h dm sàn LH-TBT t đến tương tác không hoàn toàn
nhm đem li hiu qu cao v kết cu kinh tế cho phương án cn
thiết.
Trong quá trình thi công, vic gia công, chế to thi công liên
kết hoàn toàn gia sàn liên hp dm thép là rt phc tp nên tác gi
chn đề tài này.
2. Mc tiêu nghiên cu
- Nghiên cu s làm vic ca h dm sàn LH-TBT trong nhà
nhiu tng;
- Nghiên cu liên kết t đến tương tác không hoàn toàn gia
bn BT và dm thép hình;
- Tính toán h dm sàn LH-TBT t đến tương tác không
hoàn toàn gia bn BT và dm thép hình theo Eurocode 4;
- Lp thut toán, chương trình tính h dm sàn LH-TBT;
- Kho sát quan h gia các thông s la chn kích thước hp
lý cho bn sàn và h dm đỡ trong h dm sàn LH-TBT;
- Kho sát nh hưởng ca tương tác không hoàn toàn đến s làm
vic ca h dm sàn LH-TBT;
3. Đối tượng và phương pháp nghiên cu
3.1. Đối tượng nghiên cu
- Sàn LH-TBT dùng tm tôn định hình liên kết cht vi dm thép
Tải xuống 7,000₫ (26 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2015-05-15 19:07:25
B GIÁO D"C VÀ $ÀO T%O !I H#C \300 N%NG PH!M TR#NG V& T\315NH TO\301N H\) D+M S\300N LI\312N H,P TH\311P - B\312 T\324NG NH\300 NHI.U T+NG C\323 K/ 0N T1-NG T\301C KH\324NG HO\300N TO\300N GI2A B3N B\312 T\324NG V\300 D+M TH\311P H\314NH THEO TI\312U CHU5N EUROCODE 4 Chuy\352n ng\340nh: X\342y d6ng c\364ng tr\354nh d\342n d8ng v\340 c\364ng nghi:p M\343 s= : 60.58.20 T\323M T?T LU@N VAN TH!C SC KE THU@T \340 NGng - NJm 2013 Công trình '\(\)c hoàn thành t+i !I H#C \300 N%NG Ng7Ki h7Nng dPn khoa hQc: TS. HuRnh Minh SLn PhTn bi:n 1: GS. TS. PhUm VJn HVi PhTn bi:n 2: PGS. TS. NguyWn Quang Vi\352n Lu-n v/n 'ã '\(\)c b1o v2 t+i H4i '6ng ch7m Lu-n v/n Th+c s8 K; thu-t h=p t+i $+i h=c $à Nng vào ngày 27 tháng 9 n/m 2013 Có th@ tìm hi@u lu-n v/n t+i: - Trung tâm Thông tin - H=c li2u, $+i h=c $à Nng - Trung tâm H=c li2u, $+i h=c $à Nng. 1 M #$U 1. T\355nh c&p thi\)t c+a -. t\340i Bên c nh các gi"i pháp k#t c&u h' d\(m sàn cho nhà nhi\)u t\(ng *ã *+,c .ng d0ng r2ng rãi trong th4c t# nh+: Sàn BTCT; Sàn BTCT .ng l4c tr+5c; Sàn thép; Sàn bóng (Bublle-desk)... thì gi"i pháp h' d\(m sàn liên h,p thép – bê tông *ang *+,c nghiên c.u .ng d0ng ph6 bi#n trên th# gi5i. Vi'c nghiên c.u tính toán, l4a ch8n các thông s9 hình h8c, v:t li'u cho h' d\(m sàn LH-TBT có xét *#n t+-ng tác không hoàn toàn nh;m *em l i hi'u qu" cao v\) k#t c&u và kinh t# cho ph+-ng án là c\(n thi#t. Trong quá trình thi công, vi'c gia công, ch# t o và thi công liên k#t hoàn toàn gi=a sàn liên h,p và d\(m thép là r&t ph.c t p nên tác gi" ch8n *\) tài này. 2. M/c ti\352u nghi\352n c0u - Nghiên c.u s4 làm vi'c c?a h' d\(m sàn LH-TBT trong nhà nhi\)u t\(ng; - Nghiên c.u liên k#t có xét *#n t+-ng tác không hoàn toàn gi=a b"n BT và d\(m thép hình; - Tính toán h' d\(m sàn LH-TBT có xét *#n t+-ng tác không hoàn toàn gi=a b"n BT và d\(m thép hình theo Eurocode 4; - L:p thu:t toán, ch+-ng trình tính h' d\(m sàn LH-TBT; - Kh"o sát quan h' gi=a các thông s9 và l4a ch8n kích th+5c h,p lý cho b"n sàn và h' d\(m *@ trong h' d\(m sàn LH-TBT; - Kh"o sát "nh h+Ang c?a t+-ng tác không hoàn toàn *#n s4 làm vi'c c?a h' d\(m sàn LH-TBT; 3. #3i t15ng v\340 ph16ng ph\341p nghi\352n c0u 3.1. !i t$%ng nghi\352n c'u - Sàn LH-TBT dùng t&m tôn *Bnh hình liên k#t ch9t v5i d\(m thép 2 hình ch= I trong h' d\(m sàn b9 trí m2t h' th9ng d\(m. 3.2. Ph$&ng ph\341p nghi\352n c'u D4a trên c- sA lý thuy#t c?a các tác gi" *i tr+5c *ã *+,c kiDm ch.ng và th4c nghi'm; Áp d0ng tiêu chuEn thi#t k# k#t c&u thép (EC3); K#t c&u liên h,p (EC4) Châu Âu (hi'n Vi't Nam ch+a có tiêu chuEn thi#t k# k#t c&u liên h,p thép bê tông). Minh h8a, kiDm ch.ng b;ng các ví d0 s9; Kh"o sát quan h' các thông s9 b;ng ch+-ng trình t4 l:p tF *ó t6ng h,p phân tích và *ánh giá k#t qu". 4. C\341c gi7 thi\)t v\340 ph8m vi nghi\352n c0u 4.1. C\341c gi\) thi+t Tuân theo các gi" thi#t tính toán c?a k#t c&u liên h,p thép bê tông T+-ng tác gi=a b"n BT và t&m tôn là hoàn toàn; T+-ng tác gi=a b"n sàn LH-TBT và d\(m thép hình là không hoàn toàn. Các tr+Hng h,p kh"o sát xét h' d\(m sàn khi *ã phát huy *+,c s4 làm vi'c liên h,p (giai *o n sI d0ng). 4.2. Ph-m vi nghi\352n c'u Xét h' d\(m sàn LH-TBT b9 trí theo s- *J *-n gi"n (Có 1 h' th9ng d\(m theo ph+-ng ngKn), chBu t"i tr8ng phân b9 *\)u. Hình th.c liên k#t gi=a b"n sàn BT v5i d\(m thép hình dùng liên k#t ch9t. Xét d\(m liên h,p thép – bê tông trong giai *o n sI d0ng. 5. \335 ngh9a khoa hn 6. B3 c/c -. t\340i Ngoài ph\(n mA *\(u, k#t lu:n. Lu:n vLn gJm 3 ch+-ng 3 CH@!NG 1 TANG QUAN VC HE D$M S\300N LI\312N HFP TH\311P - B\312 T\324NG TRONG C\324NG TR\314NH X\302Y DGNG D\302N DHNG 1.1. KH\301I NIEM CHUNG 1.1.1. Kh\341i niJm k\)t c&u li\352n h5p K#t c&u liên h,p thép – bê tông (LHT-BT) là k#t c&u mà thép chBu l4c có d ng thép t&m, thép hình, thép 9ng… liên k#t (ch9t hàn, thép góc hàn, neo, móc…) v5i bê tông cùng làm vi'c phát huy hi'u qu" c?a hai lo i v:t li'u. S4 làm vi'c hoàn toàn khác v5i BTCT và chM *+,c th4c hi'n khi *"m b"o s4 làm vi'c liên h,p gi=a BT và thép k#t c&u. 1.1.2. Kh\341i niJm hJ dKm s\340n li\352n h5p th\351p - b\352 t\364ng \(LH-TBT\) H' d\(m sàn LH-TBT gJm: - B"n sàn có thD là b"n BTCT (*6 trên c9p pha hoOc *úc sPn) hoOc là b"n BTCT liên h,p và *6 trên t&m tôn *Bnh hình (*óng vai trò c9p pha và làm c9t thép chBu M+). - D\(m thép hình ch= I (liên k#t ch9t v5i b"n sàn) b9 trí vuông góc v5i ph+-ng c?a s+Hn t&m tôn, *D *2 c.ng c?a b"n sàn ...
— Xem thêm —
Bình luận