Tìm hiểu nghi lễ vòng đời người của tộc người Tày tại thôn Tân Lập – xã Tân Trào huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang để phục vụ hoạt động du lịch

Lượt xem: 11
Số trang: 103
Mã số: 101495
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 103
Sao chép
Tìm hiểu nghi lễ vòng đời ngƣời của tộc ngƣời Tày tại thôn Tân Lập xã Tân
Trào huyện Sơn Dƣơng tỉnh Tuyên Quang để phục vụ hoạt động du lịch
SINH VIÊN: PHM QUANG HƢNG - VHL 101 1
LI CẢM ƠN
Trong suốt 2 năm học tập tu dƣỡng tại mái trƣờng Đại Hc Dân Lp
Hi Phòng, ngoài s c gng n lc hc tp ca bản thân, em đã nhận đƣợc
nhiu s giúp đ ch bo tn tình ca các thầy giáo, gia đình bạn bè. Ln này
khi đƣợc giao nhim v làm đề tài nghiên cu khoa học do nhà trƣờng giao cho
em xin chân thành gi li cảm ơn tới.
Các thầy giáo đã và đang giảng dy tại trƣờng Đại Hc Dân Lp Hi
Phòng, đc bit là c thy giáo trong b môn văn - hdu lch của trƣờng.
Em xin chân thành cảm ơn các cán b s Văn h-Th thao-Du lch tnh
Tuyên Quang, các anh ch trong phòng nghiên cu dân tc ca Vin nghiên cu
khoa hc xã hi học đã giúp đỡ em trong suốt quá trình đi tìm những tài liu cn
thiết để nghiên cu khi viết đề tài này.
Em ng xin chân thành cảm ơn con, bác thôn Tân Lp - xã Tân
Trào - huyện Sơn Dƣơng - tỉnh Tuyên Quang, đc biệt bác Ma Văn Tuấn
trƣởng thôn các cô chú trong ban lãnh đạo thôn đã tận tình giúp đỡ em trong
sut thi gian có mt tại thôn để thu thp tài liệu khi đi điền dã.
Đặc bit em xin gi li cảm ơn chân thành nhất ti cô giáo - ThS VŨ THỊ
THANH HƢƠNG ngƣời đã hƣớng dn em trong suốt quá trình làm đề tài. Cô đã
luôn luôn quan tâm, động viên, giúp đỡ, em hình thành các ý tƣởng khoa hc
trong sut quá trình nghiên cứu và hoàn thành đề tài này.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên
Phm Quang Hưng
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tìm hiểu nghi lễ vòng đời ngƣời của tộc ngƣời Tày tại thôn Tân Lập xã Tân
Trào huyện Sơn Dƣơng tỉnh Tuyên Quang để phục vụ hoạt động du lịch
SINH VIÊN: PHM QUANG HƢNG - VHL 101 2
M ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Vit Nam 54 tc ngƣời anh em cùng chung sng, mi tộc ngƣời đều
sắc thái đặc trƣng văn hriêng ca mình góp phn to n nền văn hoá
Việt Nam đa dng và phong phú. Tuy nhiên ngoài dân tc Kinh, các tộc ngƣời
thiu s khác ca Việt Nam thƣờng sng không tp trung xen k với ngƣời
Kinh. Trong điu kiện đó một s giá tr văn hoá của các tộc ngƣời thiu s hoc
b mai mt hoc b lai tp mt cách t nhiên. Do vy, đầu tƣ cho bảo tn và phát
huy văn hoá của các tộc ngƣời thiu s là vic làm hết sc cn thiết.
Trong những năm gần đây, du lịch ti các vùng dân tc thiu s
(Ethnictourism) đang đƣợc nhiều nƣớc trên thế gii hết sc quan tâm. Các tc
ngƣời này thƣng tp tc, li sống cũng nnền văn hoá đc sc. Vit Nam
rt li thế trong vic phát trin du lch đến các tc ngƣời thiu s. Li thế đó
đƣc phát huy trong s bảo u những nét sơ khai của văn hoá, trong li sng,
phong tc, thói quen canh tác hay trong các ngh th công truyn thống. Đặc
biệt hơn các nét văn hoá đó lại đƣợc hòa quyn vi không gian sinh thái t nhiên
tuyệt đẹp rt hp dn khách du lch. Ngoài ra, nét hp dn ca nền văn hoá
không ch tính độc đáo mà chính tính thng nhất trong văn hcộng đồng
to nên nhiu mng màu rc r trong bc tranh toàn cnh chung ca nền văn
hoá dân tc.
Tuyên Quang nơi sinh sng ca 22 tộc ngƣời thiu s. Các tộc ngƣời
thiu s Tuyên Quang đu lch s hình thành và phát triển lâu đi, có bn
sc riêng hp dn du khách. Tuy nhiên, vic khai thác các giá tr văn hoá tộc
ngƣi vẫn chƣa đƣợc đầu tƣ đúng mức. Khi du khách đến vi th xã Tuyên
quang thì ch yếu h ch đến vi khu du lch Tân trào, sui khoáng M Lâm,
Thành nhà Mạc…và một vài thng cnh quen thuộc thƣờng thì ch ngh li
qua đêm th xã. Du khách ít khi đến tìm hiu cuc sng ca các tc ngƣời
nơi đây, vì họ chƣa biết đƣợc cuc sng ca cng đồng các tộc ngƣi Tuyên
Quang rt phong phú và đa dạng và s là một điểm đến rt hp dn du khách nếu
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tìm hiểu nghi lễ vòng đời ngƣời của tộc ngƣời Tày tại thôn Tân Lập xã Tân
Trào huyện Sơn Dƣơng tỉnh Tuyên Quang để phục vụ hoạt động du lịch
SINH VIÊN: PHM QUANG HƢNG - VHL 101 3
đƣợc khai thác đúng tiềm năng.
Nm cách th Tuyên Quang chừng 45km nơi khu di tích lịch
s Tân To nm tại đây. Thôn Tân Lp có 153 h vi 654 nhân khu, 4 tc
ngƣời Tày, Nùng, Dao Kinh cùng sinh sng,và cho đến nay h vn gi đƣc
bn sắc văn hriêng của mình. Thôn Tân Lp nm trong khu di tích lch s
Tân Trào và là nơi có cảnh quan thiên nhiên còn nhiều hoang sơ khí hu
trong lành. Đƣờng thôn nay đã đƣợc tri bê tông. Đó chính là điều kin thun li
để th phát trin du lch văn hoá tộc ngƣời. Tuy hiện nay đã đón du khách
đến thăm quan ngh lại nhƣng vẫn chƣa đƣợc khai thác hết tiềm năng đúng
mc.
Sinh ra và ln lên ti Tuyên Quang, em có nhiều cơ hội tiếp xúc vi nhiu
tộc ngƣời thiu số, đăc biệt tộc ngƣời Tày Tân Trào. Em nhn thy các g
tr văn hoá ca tộc ngƣời Tày nơi đây rất phong pvà đa dạng nhƣng đang b
lai tp, mai mt, và dn mất đi. Trong khi đó, những giá tr văn hoá này lại chính
bn sắc văn hóa ca h tài sn quý giá ca dân tc, ngun tài nguyên
quan trng góp phn phc v cho s phát trin ca du lch tnh Tuyên Quang.
Chính vì vy em thiết nghĩ nếu có chính sách bo tn và s dng nhng gtr
văn hóa mt cách hp lý, thì s phc v cho s phát trin ca du lịch đồng
thời nâng cao đời sng còn nhiều khó khăn của tộc ngƣời nơi đây. Đối vi
Tuyên Quang vic làm này s góp phn m rng vùng du lch, đa dạng hcác
loi hình du lch ca tnh.
nhng lý do trên, em quyết định làm đề tài Tìm hiu nghi l vòng đời
ngƣi ca tộc ngƣời Tày ti thôn Tân Lp - xã Tân Trào huyện Sơn Dƣong - tnh
Tuyên Quang để phc v hoạt động du lịch”
2. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CU
2.1. Đối tượng nghiên cu
Đối tƣợng nghiên cu của đ tài c nghi l vòng đời ngƣời của ngƣời
Tày ti thôn Tân Lp - xã Tân Trào - huyện Sơn Dƣong - tỉnh Tuyên Quang để
phc v cho phát trin du lch
Tải xuống 15,000₫ (103 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2015-05-11 16:43:44
Tìm hiểu nghi lễ vòng đời ngƣời của tộc ngƣời Tày tại thôn Tân Lập – xã Tân Trào huyện Sơn Dƣơng tỉnh Tuyên Quang để phục vụ hoạt động du lịch SINH VIÊN: PHẠM QUANG HƢNG - VHL 101 1 LỜI CẢM ƠN Trong suốt 2 năm học tập và tu dƣỡng tại mái trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng, ngoài sự cố gắng nỗ lực học tập của bản thân, em đã nhận đƣợc nhiều sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo, gia đình bạn bè. Lần này khi đƣợc giao nhiệm vụ làm đề tài nghiên cứu khoa học do nhà trƣờng giao cho em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới. Các thầy cô giáo đã và đang giảng dạy tại trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng, đặc biệt là các thầy cô giáo trong bộ môn văn - hoá du lịch của trƣờng. Em xin chân thành cảm ơn các cán bộ sở Văn hoá-Thể thao-Du lịch tỉnh Tuyên Quang, các anh chị trong phòng nghiên cứu dân tộc của Viện nghiên cứu khoa học xã hội học đã giúp đỡ em trong suốt quá trình đi tìm những tài liệu cần thiết để nghiên cứu khi viết đề tài này. Em cũng xin chân thành cảm ơn bà con, cô bác thôn Tân Lập - xã Tân Trào - huyện Sơn Dƣơng - tỉnh Tuyên Quang, đặc biệt là bác Ma Văn Tuấn trƣởng thôn và các cô chú trong ban lãnh đạo thôn đã tận tình giúp đỡ em trong suốt thời gian có mặt tại thôn để thu thập tài liệu khi đi điền dã. Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới cô giáo - ThS VŨ THỊ THANH HƢƠNG ngƣời đã hƣớng dẫn em trong suốt quá trình làm đề tài. Cô đã luôn luôn quan tâm, động viên, giúp đỡ, em hình thành các ý tƣởng khoa học trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành đề tài này. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Phạm Quang Hưng Tìm hiểu nghi lễ vòng đời ngƣời của tộc ngƣời Tày tại thôn Tân Lập – xã Tân Trào huyện Sơn Dƣơng tỉnh Tuyên Quang để phục vụ hoạt động du lịch SINH VIÊN: PHẠM QUANG HƢNG - VHL 101 2 MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Việt Nam có 54 tộc ngƣời anh em cùng chung sống, mỗi tộc ngƣời đều có sắc thái và đặc trƣng văn hoá riêng của mình góp phần tạo nên nền văn hoá Việt Nam đa dạng và phong phú. Tuy nhiên ngoài dân tộc Kinh, các tộc ngƣời thiểu số khác của Việt Nam thƣờng sống không tập trung và xen kẽ với ngƣời Kinh. Trong điều kiện đó một số giá trị văn hoá của các tộc ngƣời thiểu số hoặc bị mai một hoặc bị lai tạp một cách tự nhiên. Do vậy, đầu tƣ cho bảo tồn và phát huy văn hoá của các tộc ngƣời thiểu số là việc làm hết sức cần thiết. Trong những năm gần đây, du lịch tới các vùng dân tộc thiểu số (Ethnictourism) đang đƣợc nhiều nƣớc trên thế giới hết sức quan tâm. Các tộc ngƣời này thƣờng có tập tục, lối sống cũng nhƣ nền văn hoá đặc sắc. Việt Nam rất có lợi thế trong việc phát triển du lịch đến các tộc ngƣời thiểu số. Lợi thế đó đƣợc phát huy trong sự bảo lƣu những nét sơ khai của văn hoá, trong lối sống, phong tục, thói quen canh tác hay trong các nghề thủ công truyền thống. Đặc biệt hơn các nét văn hoá đó lại đƣợc hòa quyện với không gian sinh thái tự nhiên tuyệt đẹp rất hấp dẫn khách du lịch. Ngoài ra, nét ...
— Xem thêm —
Bình luận