Tài liệu

100 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN HÀNH VI TỔ CHỨC

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3478     Tải về: 29     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu 100 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN HÀNH VI TỔ CHỨC - tài liệu, sách iDoc.Vn100 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN HÀNH VI TỔ CHỨC,Tài liệu tham khảo cho các bạn học chuyên ngành
background image

100 Câu hỏi trắc nghiệm môn

HÀNH VI TỔ CHỨC

(Source: www.nhaquantri.info Biên soạn: Gia Bảo – Hữu Trọng – Phúc Châu)

1.“Xung đột được xem là kết quả tự nhiên và không thể tránh khỏi của bất kỳ một nhóm nào”, 
đây là phát biểu theo  b.

    Quan điểm mối quan hệ con người

 

 

2.Bố trí người đúng việc và bố trí việc đúng người là hình thức động viên thông qua c. Thiết kế 
công việc

3.Bước nào dưới đây không nằm trong các bước ra quyết định c.

    Tăng tính sáng tạo khi ra

 

  

quyết định

4.Các biến độc lập ở cấp độ nhóm bao gồm tất cả ngoại trừ b. Giá trị và thái độ

5.Các mâu thuẫn về việc thực hiện công việc như thế nào là dạng mâu thuẫn b. Mâu thuẫn 
quy trình

6.Các nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức d.

    Oc nhận thức, mục tiêu, tình huống

 

 

7.Các nhân tố tình huống ảnh hưởng đến nhận thức a.

    Thời gian, môi trường xã hội, môi

 

  

trường làm việc

8.Các yếu tố xác định tính cách d.

    Di truyền- môi trường- ngữ cảnh

 

 

9.Câu nào dưới đây không thuộc hành vi của người lãnh đạo trong học thuyết đường dẫn-
mục tiêu.   b.

    Kinh nghiệm

 

 

10.Chín khả năng hành động được chia thành 3 nhóm c.

    Yếu tố sức mạnh, yếu tố linh hoạt,

 

  

yếu tố khác

11.Chuẩn mực chung của nhóm rất quan trọng vì a. Tạo ra sự tồn tại của nhóm b. Giảm các 
vấn đề rắc rối trong quan hệ giữa các thành viên nhóm c. Cho phép thành viên nhóm thể hiện 
giá trị trung tâm của nhóm và làm rõ sự khác biệt về tồn tại của nhóm 

 

d. Tất cả đều đúng

 

 

12Có mấy dạng quyền lực cơ bản b.

    5

   

13Có mấy yếu tố then chốt trong thiết kế tổ chức c. 6

14Đặc tính nào dưới đây không thuộc đặc tính tiểu sử a

  . Khả năng

 

 

15Đối tượng nghiên cứu hành vi tổ chức: a.

    Hành vi con người trong tổ chức

 

 

16Động viên là tinh thần sẵn sàng cố gắng ở mức cao vì mục tiêu của cá nhân, với điều kiện 
một số nhu cầu cá nhân được thỏa mãn dựa trên khả năng nỗ lực. b.

    Sai

 

 

17Động viên xảy ra khi c.

    Nhu cầu không được thỏa mãn 

 

    áp lực 

 

    cố gắng 

 

    tìm kiếm

 

  

hành vi 

 

    thỏa mãn nhu cầu 

 

18Giai đoạn nào có tồn tại hai dạng mâu thuẫn nhận thức và mâu thuẫn cảm nhận b.

    Nhận

 

  

thức và cá nhân hóa

19Giai đoạn quyết định hành động theo cách đã đề ra  trong quá trình xung đột là giai đoạn d. 
Hành vi

20Hành vi tổ chức bao gồm: a. Hành vi và thái độ cá nhân b. Hành vi và thái độ cá nhân với 

background image

tập thể c. Hành vi và thái độ cá nhân với tổ chức 

 

d. Tất cả đều đúng

 

 

21Hành vi tổ chức chỉ nghiên cứu những thái độ và hành vi quyết định đến kết quả của người 
lao động.  a

  . Đúng

 

 

22Hành vi tổ chức có chức năng: a. Chức năng giải thích b. Chức năng dự đoán c. Chức 
năng kiểm soát d. Tất cả đều đúng

23Hành vi tổ chức có mối quan hệ với các môn học. a. Khoa học chính trị b. Tâm lý xã hội  c. 
Nhân chủng học 

 

d. Tất cả đều đúng 

 

24Hành vi tổ chức nhắm đến làm thể nào để  a. Tăng năng suất lao động b. Giảm vắng mặt 
và thuyên chuyển  c. Tăng sự hài lòng trong công việc cho nhân viên 

 

d. Tất cả đều đúng

 

 

25Học thuyết ERG về động viên cho rằng con người có: a. 3 nhóm nhu cầu

26Học thuyết hai nhân tố về động viên gồm c.

    Yếu tố nội tại và yếu tố bên ngoài

 

 

27Học thuyết lãnh đạo theo tình huống cho rằng lãnh đạo có thể được đào tạo  a. Đúng

28Học thuyết lãnh đạo theo tình huống, trong mô hình của Fiedler, Fiedler cho rằng yếu tố tình 
huống xác định hiệu quả lãnh đạo là a. Mối quan hệ lãnh đạo-thành viên b. Cấu trúc nhiệm vụ 
c. Quyền lực vị trí 

 

 d.

    Tất cả đều đúng

 

 

29Học thuyết nhu cầu của McCel and cho rằng nhu cầu của con người có b.

    3 nhu cầu cơ

 

  

bản: hoàn thành, quyền lực, liên minh

30Học thuyết Y về động viên giả định b.

    Nhân viên thích làm việc, sáng tạo, có trách nhiệm và

 

  

có thể tự điều khiển mình

31Lãnh đạo là a.

    Khả năng ảnh hưởng một nhóm hướng tới thực hiện mục tiêu

 

 

32Lý do tham gia vào một nhóm a. Sự an toàn 

 

b. 

  Tương tác và liên minh c. Địa vị 

 

d. Tất cả

 

  

đều đúng

33Maslow cho rằng thỏa mãn nhu cầu bậc thấp khó hơn thỏa mãn nhu cầu bậc cao b. Sai

34Mô hình cơ cấu tổ chức phụ thuộc vào a. Chiến lược b. Môi trường c. Công nghệ 

 

d. Tất cả

 

  

đều đúng

35Mô hình ra quyết định gồm  b

  . 6 bước

 

 

36Một cấu trúc phẳng, sử dụng nhóm chức năng chéo hay nhóm cấp bậc chéo, chính thức 
hóa thấp, mạng thông tin toàn diện là một mô hình b. Mô hình hữu cơ

37Một cấu trúc tổ chức có đặc điểm phạm vi hóa hoạt động thấp, phạm vi kiểm soát rộng, 
quyền lực tập trung vào một người duy nhất và ít chính thức hóa là mô hình tổ chức  a. Cấu 
trúc đơn giản

38Một người có khả năng ảnh hưởng người khác nhờ vào những kỹ năng đặc biệt hay là kiến 
thức của mình là người nắm giữa dạng quyền lực d. Quyền lực chuyên môn

39Nếu tổ chức muốn đề ra chiến lược giảm thiểu chi phí cần áp dụng cơ cấu tổ chức a. Mô 
hình  cơ giới

40Nếu tổ chức muốn đề ra chiến lược phát minh- nhấn mạnh đến giới thiệu các sản phẩm và 
dịch vụ mới thì cần áp dụng cơ cấu tổ chức b. Mô hình hữu cơ

background image

41Người lao động có thể được động viên thông qua sự tham gia vào  d.

    Tất cả đều đúng

 

 

42Nhận thức là một quá trình qua đó cá nhân tổ chức sắp xếp và diễn giải những ấn tượng 
giác quan của mình để tìm hiểu môi trường xung quanh        a.

    Đúng

 

 

43Nhân tố nào quyết định đến sự hài lòng trong công việc a. Công bằng trong khen thưởng b. 
Đồng nghiệp ủng hộ c. Công việc phù hợp với tính cách 

 

d. Tất cả đều đúng

 

 

44Nhóm được hình thành theo cơ cấu tổ chức quản lý của đơn vị được gọi là c. Nhóm chỉ 
huy

45Nhóm được phân thành c. Nhóm chính thức và nhóm không chính thức

46Nhóm là hai hay nhiều cá nhân, có tác động qua lại và phụ thuộc lẫn nhau, nhưng mục tiêu 
của mỗi thành viên trong nhóm là khác nhau b.

    Sai

 

 

47Những kết quả nào dưới đây không được coi là kết quả tích cực từ xung đột a. Đấu tranh 
giữa các thành viên trong nhóm với mục tiêu công việc

48Những khả năng nào không nằm trong khả năng suy nghĩ  b.

    Sự cân bằng

 

 

49Những liên minh hình thành một cách tự nhiên từ môi trường công việc trên cơ sở những 
quan hệ thể hiện sự thụ cảm giữa các cá nhân được gọi là  a. Nhóm nhiệm vụ b. Nhóm chỉ 
huy c. Nhóm không chính thức 

 

d. Tất cả đều sai

 

 

50Những vấn đề nào dưới đây không nằm trong nghiên cứu của hành vi tổ chức ở cấp độ cá 
nhân? c. Xung đột

51Những vấn đề nào dưới đây không nằm trong nghiên cứu của hành vi tổ chức ở cấp độ 
nhóm? a. Thiết kế công việc và công nghệ

52Ở giai đoạn của nhóm việc  thực hiện tốt nhiệm vụ không còn là ưu tiên hàng đầu của 
nhóm nữa. Thay vào đó các thành viên chỉ nghĩ đến các c.việc. d.

    Giai đoạn chuyển tiếp

 

 

53Ở giai đoạn nào nhóm có những quan hệ gắn bó, gần gũi phát triển và cấu trúc nhóm rõ 
ràng c.

    Giai đoạn hình thành các chuẩn mực

 

 

54Phản ứng của nhân viên khi bất mãn tổ chức a.

    Rời bỏ tổ chức, góp ý tích cực và xây

 

  

dựng, làm cho tình hình tồi tệ.

55Quá trình hình thành nhóm có mấy giai đoạn b.

    5

   

56Quá trình xung đột diễn ra qua mấy giai đoạn c. 5

57Quyền lực là khả năng mà người A ảnh hưởng đến hành vi của người B, từ đó người B 
hành động phù hợp với mong muốn của A        a/ Đúng

58Quyền lực một người có được như là kết quả từ vị trí của họ trong hệ thống cấp bậc chính 
thức của một tổ chức thì được coi là dạng quyền lực b.

    Quyền lực hợp pháp

 

 

59Ra quyết định theo nhom sẽ có những ưu điểm ngoại trừ c.

    Tốn nhiều thời gian

 

 

60Ra quyết định trong nhóm có thể áp dụng kỹ thuật a. Động não b. Họp điện tử c. Các nhóm 
tương tác với nhau 

 

d.

    Tất cả đều có thể áp dụng

 

 

61Số lượng cấp dưới mà người quản lý có thể điều khiển có hiệu suất và hiệu quả nằm trong 
yếu tố then chốt nào trong thiết kế tổ chức d. Phạm vi kiểm soát.

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

100 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN HÀNH VI TỔ CHỨC

Tài liệu tham khảo cho các bạn học chuyên ngành

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1438 Lượt xem: 113551
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 547 Lượt xem: 108459
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 88125
Có thể bạn quan tâm
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 233 Lượt xem: 72272
tâm lý học đại cương Lượt tải: 319 Lượt xem: 65999
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 252 Lượt xem: 51776
Bài tập ma trận và định thức Lượt tải: 183 Lượt xem: 51347