Tài liệu

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: QUẢN TRỊ HỌC CĂN BẢN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 30114     Tải về: 346     Lượt mua: 2    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 42
Tài liệu 100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: QUẢN TRỊ HỌC CĂN BẢN - tài liệu, sách iDoc.VnCâu 1: Sinh viên cao đẳng Ngành quản trị văn phòngcủa Trường Hoa Sen được học môn Quản trị học cănbản là vì:(a) Đ
Bieân soaïn : TS. Nguyeãn Höõu Quyeàn
100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
MÔN: QUẢN TRỊ HỌC CĂN BẢN
Câu 1: Sinh viên cao đẳng Ngành quản trị văn phòng
của Trường Hoa Sen được học môn Quản trị học căn
bản là vì:
(a) Đây là một trong những môn học quy định của Bộ
Giáo dục đào tạo và của nhà trường.
(b) Đây môn học căn bản về quản trị, từ đó sẽ ứng
dụng cho các môn học khác, nhất là môn quản trị hành
chánh.
(c) Để sau này sinh viên sẽ thể làm một người thư
trưởng hay một Trưởng Phòng Hành chánh, tức
những người quản trị.
(d) Khi ra trường công tác tại một quan nào đó,
cương vị nào hay lĩnh vực nào, sinh viên sẽ phải
tiếp cận với hoạt động quản trị dưới các góc độ khác
nhau, nên cần hiểu biết về quản trị.
Câu 2: thể hiểu thuật ngữ "Quản trị" như sau:
(a) Quản trị là quá trình quản lý.
(b) Quản trị là sự bắt buộc người khác hành động.
(c) Quản trị tự mình hành động hướng tới mục tiêu
bằng chính nổ lực cá nhân.
Trang
1
(d) Quản trị phương thức làm cho hành động để đạt
mục tiêu bằng và thông qua những người khác.
Câu 3: Mục đích của quá trình quản trị là:
(a) Hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm soát các
nguồn nhân tài, vật lực của tổ chức.
(b) Làm cho hoạt động của tổ chức đạt hiệu quả cao.
(c) Làm cho hoạt động của tổ chức hướng về mục
tiêu.
(d) Dẫn hoạt động của tổ chức đi đến những kết quả
mong muốn.
Câu 4: Mọi yếu tố cấu thành nguồn lực của tổ chức
đều quan trọng, nhưng trong đó, quan trọng nhất là:
(a) Nhân lực (con người)
(b) Vật lực là máy móc thiết bị, nhà xưởng,...
(c) Vật lực là nguyên, nhiên, vật liệu,...
(d) Tài lực (tiền).
Câu 5: Qtrình quản trị bao gồm các hoạt động
bản, đó là:
(a) Hoạch định, tổ chức, điều khiển, và kiểm soát.
(b) Kế hoạch, tổ chức, nhân sự, tài chính.
(c) Kỹ thuật, tài chính, nhân sự, kinh doanh.
Trang
2
(d) Lập kế hoạch, tổ chức sắp xếp, tuyển dụng nhân
lực, kiểm tra và thanh tra.
Câu 6: Khi nói về quản trị, không được hiểu:
(a) Quản trị là một phương thức làm cho hoạt động hướng tới mục
tiêu sao cho đạt hiệu quả cao, bằng và thông qua những người khác.
(b) Quản trị bao gồm những chức năng cơ bản, đó hoạch định, tổ
chức, điều khiển, và kiểm soát.
(c) Kết quả, hay còn gọi hiệu quả, của một quá trình quản lý là đầu
ra của qtrình đó, theo nghĩa chưa đcập đến chi phí bỏ ra trong
quá trình đó. (*)
(d) Quản trị gắn liền với hiệu quả nếu không quan tâm đến hiệu
quả, người ta chẳng cần phải quản trị.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây đúng:
(a) Khi nói về kết qucủa một quá trình quản trị thì cũng
có nghĩa là nói về hiệu quả của quá trình đó.
(b) Hiệu quả của một quá trình quản trị chỉ đầy đủ ý nghĩa
khi hàm ý so sánh kết quả với chi phí bỏ ra trong quá
trình quản trị đó.
(c) Kết quả, hay còn gọi hiệu quả, của một quá trình
quản trị đầu ra của quá trình đó, theo nghĩa chưa đề cập
gì đến chi phí bỏ ra trong quá trình đó.
100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: QUẢN TRỊ HỌC CĂN BẢN
Câu 1: Sinh viên cao đẳng Ngành quản trị văn phòngcủa Trường Hoa Sen được học môn Quản trị học cănbản là vì:(a) Đây là một trong những môn học quy định của BộGiáo dục đào tạo và của nhà trường.(b) Đây là môn học căn bản về quản trị, từ đó sẽ ứngdụng cho các môn học khác, nhất là môn quản trị hànhchánh.(c) Để sau này sinh viên sẽ có thể làm một người thưký trưởng hay một Trưởng Phòng Hành chánh, tức lànhững người quản trị.(d) Khi ra trường và công tác tại một cơ quan nào đó,dù ở cương vị nào hay lĩnh vực nào, sinh viên sẽ phảitiếp cận với hoạt động quản trị dưới các góc độ khácnhau, nên cần hiểu biết về quản trị.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 30114     Tải về: 346     Lượt mua: 2    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 190346
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 62 Lượt xem: 163209
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1969 Lượt xem: 142289
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 836 Lượt xem: 133676
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 836 Lượt xem: 133676
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2514 Lượt xem: 131675
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 340 Lượt xem: 92343
tâm lý học đại cương Lượt tải: 484 Lượt xem: 80208
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 310 Lượt xem: 63091