Tài liệu

$1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ ( Từ O0 đến 18O0 )

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 924     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu $1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ ( Từ O0 đến 18O0 ) - tài liệu, sách iDoc.Vn$1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ ( Từ O0 đến 18O0 ),Qua bài dạy học sinh cần nắm vững các yêu cầu sau : 1/ Về kiến thức :  Định nghĩa GTLG của một góc bất kỳ ( Từ 00 đến 1800 ). …
background image

 

 

Tiết 15 &16 

 

TRƯỜNG PTTH  BÁN CÔNG 

  

 

      GIÁO ÁN 10  ( Ban KHTN )          

  NGUYỄN TRƯỜNG TỘ 

 

$1. GIÁ TRỊ  LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ  

                                              (  Từ   O

0   đến   18O0  ) 

 

I .Mục tiêu : 

 

 

Qua bài dạy học sinh cần nắm vững các yêu cầu sau : 

 

 

1/  Về kiến thức :  

 Định nghĩa GTLG của một góc bất kỳ ( Từ  0

0 đến 1800 ). 

 Mối liên hệ giữa các GTLG của hai góc bù nhau . 

 Bảng các GTLG của các góc đặc biệt . 

2/ Về kĩ năng : 

 Tính các GTLG của một góc bằng Đ/n và tính chất . 

 Ap dụng đ/n để tự hình thành một số hệ thức lượng giác. 

 Nắm chắc GTLG của các góc đặt biệt để tính toán . 

3/ Về tư duy : 

 Hiểu và nắm đ/n và tính chất các GTLG để tính toán và C/M một số hệ thức cơ bản. 

 Biết vận dụng cách chuyển đổi GTLG các góc tù về góc nhọn . 

4/ Về thái độ : 

 Cẩn thận , chính xác . 

 Tích cực hoạt động ; rèn luyện tư duy khái quát , tương tự . 

 

II. Chuẩn bị : 

 Giáo án , phiếu học tập , các thiết bị hỗ trợ khác . 

 

III . Phương pháp :

 

 Dùng pp gợi mở vấn đáp thông qua các hoạt động xen kẽ để điều khiển tư duy . 

 

IV. Tiến trình bài học và các hoạt động : 

1/ Kiểm tra bài cũ : 

 

HĐ 1

 : Củng cố các GTLG của góc nhọn ( Hs đã học ở cấp II ) 

Hoạt động HS 

Hoạt động GV 

Ghi bảng 

Nhận phiếu học tập và làm bài 

Phát phiếu HT chia thành 4 nhóm . 

Gọi từng nhóm trả lời và nhận xét . 

 

background image

 

 Phiếu HT số 1 : Hãy ghép mỗi ý ở cột 1 với cột 2 để có kết quả đúng : 

 Cho tam giác ABC vuông tại A .(Hình vẽ ) 

Cột thứ 1 

Cột thứ 2 

   

)  sin

)  

)  tan

)  cot

a

b cos

c

d

 

/   AB : AC 

2/   AC :  AB 

3/   AB :  BC 

4/   BC :   BC 

5/   AC :  BC 

6/   BC :   AC 

   

HĐ 2 :

 Từ đ/n GTLG của một góc nhọn , bằng pp tương tự ,gv giúp hs mở rộng đ/n GTLG  

Của một góc  bất kì . 

 

HĐ của hs 

HĐ của GV 

Ghi bảng 

HS chú ý nghe và vẽ hình : 

Gọi M’ là hình chiếu của 

điểm M trên tia Ox , khi đó 

tgMOM’ vuông tại M ‘ và : 

'

'

sin

'

'

'

,...

MOM

MM

MM

y

OM

OM

cos

OM

x

OM

 

Đ/n nửa đường tròn đơn vị . 

Vẽ hình và gợi ý để Hs giải quyết . 

Cho góc nhọn  , trên nữa đường 

tròn đơn vị , trên nữa đường tròn 

lấy điểm M : 

.

AOM

Gọi  

M(x ;y) . C/m  :  

sin = y , cos = x , ... 

 

       B(0;1) 

                      M(x;y) 

                 O     

A(-1;0)                  A(1;0)   

 

 

 

 

2/ Bài mới : 

 

HĐ 3

 : Phát biểu đ/n GTLG của một góc bất kỳ : 

HĐ của HS 

HĐ của GV  

Ghi bảng 

Học sinh chú ý lắng nghe và 

Trả lời các câu hỏi của GV 

GV nêu định nghĩa GTLG của 

Một góc bất kì . 

Các kí hiệu về tan , cot  và điều 

kiện có nghĩa của chúng . 

&1. GIÁ TRỊ  LƯỢNG 

GIÁC CỦA MỘT GÓC 

BẤT KÌ  

 (  Từ   O

0   đến   18O0 )  

  

HĐ 4 :

 Từ đ/n và cách tính GTLG của góc bất kì ,suy ra cách tính GTLG của góc đặc biệt . 

HĐ của HS 

HĐ của GV  

Ghi bảng 

 
 

 C 

 

 
 
 
                               

  

 

 

       B 

background image

sin

tan

cot

sin

....

y

x

cos

x

cos

y

 

Tam giác OMP là nửa giác đều 

nên điểm  

1

3

(

;

)

2

2

 . 

Khi đó ... 

Học sinh quan sát tọa độ của 

điểm M trên hình vẽ khi góc 

thay đổi và đưa ra nhận xét . 

H1 ? Từ định nghĩa GTLG , 

hãy tìm mối quan hệ giữa các 

GTLG . 

 

H2 ? Tính các của các góc 0

0, 

90

0 , 1800 . 

H3 ? Tinh GTLG của góc 120

0, 

150

0 , 1800 . 

H4 ? Nhận xét về dấu của các 

GTLG ?  

 

 

 

 

          M         B(0;1) 

                       

                 O      

A(-1;0)                  A(1;0)   

 

 

 

 

HĐ 5 : 

Tìm mối quan hệ giữa các GTLG của hai góc bù nhau . 

HĐ của HS 

HĐ của GV  

Ghi bảng 

 

 

0

0

0

0

0

1/   

180

2 /   

'(

; ).  

  

:

sin(180

)

sin

(180

)

tan(180

)

tan

cot(180

)

cot

M

x y

suy ra

cos

cos

 

 

 

 

H5 ? lấy hai điểm M và M’ 

trên nữa đường tròn đơn vị sao 

cho : 

MM’ // Ox . 

1/ Tìm mối liên hệ giữa hai góc  

,   

'   ?

xOM

xOM

 

2/  Cho tọa độ điểm M (x ; y) , 

tìm tọa độ điểm M’, từ đó so 

sánh GTLG của hai góc  ,

 

 

 

 

 

0

(

90 )

 

 

 

Phiếu học tập số 2 :  

 

 

 

 

Chọn phương án đúng : 

 

 

1/ Cho tam giác ABC .khi đó GTLG của sin(A + B) bằng : 

 

a)  sinC. 

 

b)  - sinC. 

 

c) - cos C. 

 

d)  cos C. 

 

 

2/ Cho tam giác ABC .khi đó GTLG  của tan(A + B) bằng : 

 

a)  tanC. 

 

b)  - tanC. 

 

c) - cot C. 

 

d)  cot C. 

Phiếu học tập số 3 : 

 

 

 

 Điền dấu   " "

 vào  ô thích hợp :  

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

$1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ ( Từ O0 đến 18O0 )

Qua bài dạy học sinh cần nắm vững các yêu cầu sau : 1/ Về kiến thức :  Định nghĩa GTLG của một góc bất kỳ ( Từ 00 đến 1800 ).  Mối liên hệ giữa các GTLG của hai góc bù nhau .  Bảng các GTLG của các góc đặc biệt . 2/ Về kĩ năng :  Tính các GTLG của một góc bằng Đ/n và tính chất .  Ap dụng đ/n để tự hình thành một số hệ thức lượng giác.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm