Tài liệu

- Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ xin thành lập

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 164     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 8
Tài liệu - Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ xin thành lập - tài liệu, sách iDoc.Vn- Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ xin thành lập,- Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ xin thành lập Trường Trung cấp nghề tư thục tại Sở Lao động - Thương…
background image

 

- Trình tự thực hiện:  

+ Bước 1: Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ xin thành lập Trường Trung cấp nghề tư thục 

tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (tiếp nhận hồ sơ tất cả những  ngày làm việc 
trong tuần từ 7h30 - 11h30 sáng, 13h30 - 16h30 chiều)
  

+ Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tiếp nhận hồ sơ, và gửi hồ sơ 

tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

+ Bước 3: Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập Trường Trung cấp nghề 

và trả kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Cách thức thực  hiện: Thông qua hệ thống bưu chính hoặc trực tiếp tại Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá 

nhân đối với trường trung cấp nghề tư thục (theo mẫu số 3b) 

+  07  quyển  Đề  án  thành  lập  trường  trung  cấp  nghề,  trong  đó  xác  định  rõ  sự  cần 

thiết thành lập trường, mục tiêu đào tạo, tổ chức bộ máy  và các điều  kiện đảm bảo cho 
hoạt động của trường, kế hoạch và tiến độ thực hiện đề án, hiệu quả kinh tế - xã hội (theo 
mẫu số 4).
 

+ Dự thảo Điều lệ của trường. 

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản thỏa thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về 
chủ trương giao đất để xây dựng trường, trong đó xác định rõ về diện tích, mốc giới, địa 
chỉ của khu đất xây dựng trường. 

+ Văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại (nơi tổ chức, cá nhân đề nghị thành 

lập trường trung cấp nghề mở tài khoản) về số dư tiền gửi của tổ chức, cá nhân đề nghị thành 
lập trường và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng trường và chi phí cho các hoạt động 
thường xuyên của trường sau khi được thành lập. 

Giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu về tài sản là vốn góp của cá nhân đề nghị 

thành lập trường (nếu có). 

+ Đối với trường trung cấp nghề tư thục có từ 02 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ 

còn cần phải bổ sung: 

>Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trường; 

>Danh  sách  và  hình  thức  góp  vốn  của  các  cổ  đông  cam  kết  góp  vốn  thành  lập 

trường; 

>Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trường; 

>Danh sách, biên bản góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn; 

>Dự kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhà trường. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 25 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ 

background image

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

-  Tên  mẫu  đơn,  tờ  khai:  Đề  án  thành  lập  trường  trung  cấp  nghề;  Đơn  đề  nghị 

thành lập  trường 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề của cả nước trong từng thời 

kỳ  và  quy  hoạch,  kế  hoạch  phát  triển  mạng  lưới  trường  trung  cấp  nghề  của  Bộ,  cơ  quan 

Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

+  Số nghề đào tạo trình độ trung cấp tối thiểu là 3 nghề. Quy mô đào tạo tối thiểu 

100 học sinh đối với trường trung cấp nghề tư thục  

+  Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu 

chuẩn  về  phẩm  chất,  trình  độ  chuẩn  và  kỹ  năng  nghề  theo  quy  định  tại  Thông  tư  số: 

30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2010 của  Bộ trưởng Bộ  Lao động - Thương binh  và 

Xã hội quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề, trong đó: 

>Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo 

viên; 

>Tỷ lệ giáo  viên cơ hữu ít nhất là 50% đối với trường trung cấp nghề tư thục và 

đảm bảo có giáo viên cơ hữu cho từng nghề đào tạo. 

+  Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề 

Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết 

kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60:2003 “Trường dạy nghề 

- Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành Quyết định số: 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cụ thể: 

> Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 10.000m

2 đối với khu vực đô thị và 30.000m2 

đối với khu vực ngoài đô thị; 

>Phòng  học  lý  thuyết,  thực  hành  đáp  ứng  được  quy  mô  đào  tạo  theo  quy  định. 

Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,5m

2/chỗ học, diện tích phòng học thực hành tối 

thiểu từ 4 - 6m

2/chỗ thực hành; 

background image

> Xưởng thực hành đủ tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu thực hành theo  chương 

trình dạy nghề trình độ trung cấp; 

>Phòng học chuyên môn đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập theo chương trình 

dạy nghề trình độ trung cấp; 

> Thư viện có chỗ ngồi đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của cán bộ, giáo viên và học 

tập của học sinh; 

> Có đủ diện tích để phục vụ cho học sinh và giáo viên rèn luyện thể chất theo tiêu 

chuẩn thiết kế; 

>Có phòng y tế với trang thiết bị đáp ứng tối thiểu điều kiện chăm sóc sức khỏe 

cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường. 

Thiết  bị  dạy  nghề:  Có  đủ  thiết  bị  dạy  lý  thuyết  và  thực  hành  phù  hợp  với  nghề, 

tình độ và quy mô đào tạo theo quy định. 

+  Về  khả  năng  tài  chính:  Có  đủ  khả  năng  tài  chính  đảm  bảo  cho  việc  đầu  tư  và 

hoạt  động  của  trường  trung  cấp  nghề.  Nguồn  vốn  thành  lập  trường  trung  cấp  nghề  tối 

thiểu là 15 tỷ đồng Việt Nam, được đóng góp bằng các nguồn vốn hợp pháp, không  kể 

giá trị về đất. 

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+    Luật  Dạy  nghề  số:  76/2006/QH  11  ngày  29/11/2006  thông  qua  kỳ  họp  thứ  X 

Quốc  hội,  có  hiệu  lực  từ  ngày  1/6/2007  quy  định  về  tổ  chức,  hoạt  động  của  cơ  sở  dạy 

nghề; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dạy nghề; 

+  Nghị  định  số:  70/2009/NĐ-CP  ngày  21/8/2009  của  Chính  phủ  quy  định  trách 

nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề; 

+  Thông  tư  số:  24/2011/TT-BLĐTBXH  ngày  21  tháng  9  năm  2011  quy  định  về 

thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường 

trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề. 

 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

- Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ xin thành lập

- Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ xin thành lập Trường Trung cấp nghề tư thục tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (tiếp nhận hồ sơ tất cả những ngày làm việc trong tuần từ 7h30 - 11h30 sáng, 13h30 - 16h30 chiều) + Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tiếp nhận hồ sơ, và gửi hồ sơ tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. + Bước 3: Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập Trường Trung cấp nghề và trả kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. - Cách thức thực hiện: Thông qua hệ thống bưu chính hoặc trực tiếp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. - Thành phần hồ sơ: + Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế,

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Mẫu biên bản đối chiếu công nợ Lượt tải: 295 Lượt xem: 70487
Đơn xin việc Lượt tải: 10 Lượt xem: 4952
biên bản điều chỉnh hóa đơn Lượt tải: 0 Lượt xem: 4763
Quyết định thôi việc Lượt tải: 3 Lượt xem: 4114
Có thể bạn quan tâm
Quyết định thôi việc Lượt tải: 3 Lượt xem: 4114
Biên bản giao nhận chứng từ Lượt tải: 5 Lượt xem: 4043
Giấy cam kết không vi phạm luật ATGT Lượt tải: 5 Lượt xem: 4011
Mẫu hợp đồng lao động Lượt tải: 12 Lượt xem: 3096
PHIẾU QUẢN LÝ CƠ SỞ VỀ CÔNG TÁC PCCC Lượt tải: 15 Lượt xem: 3047