Tài liệu

- Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ xin thành lập

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 215     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 8
Tài liệu - Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ xin thành lập - tài liệu, sách iDoc.Vn- Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ xin thành lập Trường Trung cấp nghề tư thục tại Sở L
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ xin thành lập Trường Trung cấp nghề tư thục
tại Sở Lao động - Thương binh Xã hội (tiếp nhận hồ tất cả những ngày làm việc
trong tuần từ 7h30 - 11h30 sáng, 13h30 - 16h30 chiu)
+ Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tiếp nhận hồ sơ, và gi hồ sơ
ti Hội đồng thẩm đnh để tchc thẩm định và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
+ Bước 3: Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập Trường Trung cấp nghề
và trả kết quvề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Cách thức thực hiện: Thông qua hthống bưu chính hoặc trực tiếp tại SLao
động - Thương binh và Xã hội.
- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá
nhân đối với trường trung cấp nghề tư thục (theo mẫu số 3b)
+ 07 quyển Đề án thành lập trường trung cấp nghề, trong đó xác định rõ scần
thiết thành lập trường, mục tiêu đào tạo, tổ chức bộ máy các điều kiện đảm bảo cho
hoạt động của trường, kế hoạch và tiến độ thực hiện đề án, hiệu quả kinh tế - xã hội (theo
mẫu số 4).
+ Dự thảo Điều lệ của trường.
+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
và tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản thỏa thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về
chtrương giao đất để xây dựng trường, trong đó xác định rõ vdiện tích, mốc giới, địa
chỉ của khu đất xây dựng trường.
+ Văn bn xác nhận của ngân ng thương mi (nơi tổ chc, cá nhân đề nghthành
lp tờng trung cấp nghề mtài khoản) v số tiền gửi ca t chc, nhân đề ngh thành
lp tờng và cam kết sẽ chỉ s dụng để đầu tưy dựng tng và chi p choc hoạt động
thưng xuyên của trường sau khi được thành lp.
Giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu về tài sản là vốn góp của nhân đề nghị
thành lập trường (nếu có).
+ Đối với trường trung cấp nghề thục có từ 02 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ
còn cần phải bổ sung:
>Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trường;
>Danh sách hình thức góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn thành lập
trường;
>Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trường;
>Danh sách, biên bản góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn;
>Dự kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhà trường.
- Số lượng hồ sơ: 01 b
- Thời hạn giải quyết: 25 ngày k từ khi nhận đủ hồ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
-quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
+ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: SLao động - Thương binh và
Xã hội
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
- Tên mẫu đơn, tờ khai: Đề án thành lập trường trung cấp nghề; Đơn đề nghị
thành lập trường
- Yêu cu, điều kin thc hin thủ tục hành chính:
+ Phù hp với quy hoạch mngi c s dạy nghcủa cả c trong từng thời
k và quy hoạch, kế hoạch phát triển mng lưới trường trung cấp ngh của Bộ, quan
Trung ương ca Tổ chức cnh tr - xã hi, Ủy ban nn dân cấp tnh.
+ Số nghề đào tạo trình độ trung cấp tối thiểu là 3 nghề. Quy mô đào tạo tối thiểu
100 học sinh đối với trường trung cấp nghề tư thục
+ Đội ngũ giáo viên, cán bquản đủ về số lượng, đồng bộ v cấu, đạt tiêu
chuẩn về phẩm chất, trình độ chuẩn và k năng nghề theo quy định tại Thông số:
30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh
Xã hội quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề, trong đó:
>Tlệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo
viên;
>Tlệ giáo viên hữu ít nhất 50% đối với trường trung cấp nghề thục và
đảm bảo có giáo viên cơ hữu cho từng nghề đào tạo.
+ Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề
sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết
kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60:2003 “Trường dạy nghề
- Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành Quyết định số: 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cụ thể:
> Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 10.000m
2
đối với khu vực đô thị và 30.000m
2
đối với khu vực ngoài đô thị;
>Phòng học thuyết, thực hành đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định.
Diện tích phòng học thuyết tối thiểu 1,5m
2
/chhọc, diện tích phòng học thực hành tối
thiểu từ 4 - 6m
2
/chỗ thực hành;
> Xưởng thực hành đủ tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương
trình dạy nghề trình độ trung cấp;
>Phòng học chuyên môn đáp ng yêu cầu giảng dạy và học tập theo chương trình
dạy nghề trình độ trung cấp;
> Thư viện chỗ ngồi đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của cán bộ, giáo viên học
tập của học sinh;
> Có đủ diện tích để phục vụ cho học sinh và giáo viên rèn luyện thể chất theo tiêu
chuẩn thiết kế;
>Có phòng y tế với trang thiết bị đáp ứng tối thiểu điều kiện chăm sóc sức khỏe
cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường.
Thiết bị dạy nghề: đủ thiết bị dạy thuyết và thực hành phù hợp với nghề,
tình độ và quy mô đào tạo theo quy định.
+ Vkhả năng tài chính: đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu
hoạt động của trường trung cấp nghề. Nguồn vốn thành lập trường trung cấp nghề tối
thiểu là 15 tđồng Việt Nam, được đóng góp bằng các nguồn vốn hợp pháp, không kể
giá trị về đất.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Dạy nghề số: 76/2006/QH 11 ngày 29/11/2006 thông qua khọp thứ X
Quốc hội, hiệu lực từ ngày 1/6/2007 quy định về tchức, hoạt động của sở dạy
nghề; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dạy nghề;
+ Nghị định s: 70/2009/-CP ngày 21/8/2009 của Chính phủ quy định trách
nhim quản lý nhà nước vdạy ngh;
+ Thông số: 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 quy định v
thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường
trung cấp nghề trung tâm dạy nghề.
- Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ xin thành lập
- Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ xin thành lập Trường Trung cấp nghề tư thục tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (tiếp nhận hồ sơ tất cả những ngày làm việc trong tuần từ 7h30 - 11h30 sáng, 13h30 - 16h30 chiều) + Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tiếp nhận hồ sơ, và gửi hồ sơ tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. + Bước 3: Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập Trường Trung cấp nghề và trả kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. - Cách thức thực hiện: Thông qua hệ thống bưu chính hoặc trực tiếp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. - Thành phần hồ sơ: + Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế,
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Mẫu biên bản đối chiếu công nợ Lượt tải: 339 Lượt xem: 86086
Đơn xin việc Lượt tải: 11 Lượt xem: 8007
Giấy cam kết không vi phạm luật ATGT Lượt tải: 12 Lượt xem: 7441
biên bản điều chỉnh hóa đơn Lượt tải: 0 Lượt xem: 5413
Có thể bạn quan tâm
biên bản điều chỉnh hóa đơn Lượt tải: 0 Lượt xem: 5413
PHIẾU QUẢN LÝ CƠ SỞ VỀ CÔNG TÁC PCCC Lượt tải: 20 Lượt xem: 5146
Biên bản giao nhận chứng từ Lượt tải: 5 Lượt xem: 4620
Quyết định thôi việc Lượt tải: 3 Lượt xem: 4573
Mẫu hợp đồng lao động Lượt tải: 13 Lượt xem: 3810